VOMITOLOGY – Ectotherms Butcher Architect

CD / tape, Limited Blasting Productions / Metal Force Records, album 2016 / 2017
(English translation below)

Scena z Indonezji stoi Brutal Death Metalem i chyba nie trzeba tego nikomu tłumaczyć. A że robią to jeszcze dodatkowo bardzo dobrze, to tylko się cieszyć. Tak jest w przypadku VOMITOLOGY, który został powołany do istnienia w 2014 roku przez czterech zwyroli. Panowie wybrali sobie na swój image maski przypominające filmowe wizerunki seryjnych morderców lub dość bardzo popularny ale jakże chujowy zespół łączący dresy z maskami. Tak jak pierwsze skojarzenie wpasowuje się w wizerunek połączy z konceptem muzycznym zespołu, tak zapewne druga myśl jest dość błędna. Tak czy inaczej czas zagłębić się w świat choroby wykreowanej przez tychże Malajów.

VOMITOLOGY para się Brutal Death Metalem, ale nie ma w nim technicznego podejścia do tematu. Owszem pojawiają się bardziej skomplikowane riffy, ale mając w pamięci co dzisiaj nazywamy technicznym graniem – dla mnie nadal całokształt ich muzyki mieści się w podgatunku Brutal. Bardziej zespół stawia ma rytmiczne rozwiązania oparte na średnich tempach. Gdy już pojawiają się przyspieszenia, riffy gitar przypominają o tradycyjnym Death Metalu. W tych partiach pojawia się głównie granie tremolo, trochę pingów i garść melodyki. Ciekawe zestawienie, chociaż z mojego punktu widzenia ucieszyłbym się bardziej gdyby tych partii było znacznie więcej. Jednakże, chłopaki mieli taki pomysł na swoją muzykę i szanuję to. Nie usłyszymy oczywiście żadnych solówek, ale w tej stylistyce to akurat trafny zabieg. Gdyby takowe się pojawiały, zakłóciły by tylko odbiór całości „Ectotherms Butcher Architect”. A tak siła przekazu jest zachowana. Kolejny element to sekcja rytmiczna, która, w szczególności werbel, jest wysunięta na przód miksu. Trochę to irytujące przy pierwszym odsłuchu, ale gdy już przyzwyczaiłem się do takiego, nie sprawiało problemu. Na koniec zostały nam wokale. Tutaj jest całkiem ciekawie, bo growle są bardzo udane. Pojawiają się w nich echa gutturali. Ot, energiczne i pasujące do całości – podnoszące poziom otrzymanego wpierdolu.

Czwórka tych maniaków nagrała solidny album. „Ectotherms Butcher Architect” to niemal 45 minut sowitych rzygów, zgnilizny i schizofrenicznych urojeń. Materiał jest mocny, ciężki, a jego zawartość winna przypaść do gustów maniakom brutalnych dźwięków.

(English version)

The scene from Indonesia stands for Brutal Death Metal and it probably doesn’t need to be explained to anyone. Yet, that they do it additionally very well, is only pleased. Such is the case with VOMITOLOGY, which was brought into existence in 2014 by four degenerates. The men chose for their image masks reminiscent of movie images of serial killers or the rather very popular but oh-so-cocky band combining sweatpants with masks. Just as the first association fits the image will combine with the band’s musical concept, the second thought is probably quite wrong. Either way, it’s time to delve into the world of disease created by these Malays.

VOMITOLOGY pairs with Brutal Death Metal, but there is no technical approach to the subject. Yes, there are more complicated riffs, but bearing in mind what we today call technical playing – for me their music as a whole still falls under the Brutal subgenre. More the band puts has rhythmic solutions based on medium tempos. Once accelerations appear, the guitar riffs remind of traditional Death Metal. These parts mainly feature tremolo playing, some pinging and a handful of melodics. An interesting juxtaposition, although from my point of view I would have been happier if there were a lot more of these parts. Regardless, the guys had such an idea for their music and I respect that. We won’t hear any solos, of course, but in this style it’s just the right thing to do. If they had appeared, they would have only disturbed the perception of the whole „Ectotherms Butcher Architect”. And so the strength of the message is preserved. Another element is the rhythm section, which, especially the snare drum, is pushed to the front of the mix. This was a bit annoying on first listening, but once I got used to such, it didn’t cause a problem. Finally, we are left with the vocals. Here it is quite interesting, as the growls are very successful. There are echoes of gutturals in them. Energetic and fitting to the whole – raising the level of the received thrust.

These four maniacs have recorded a solid album. „Ectotherms Butcher Architect” is almost 45 minutes of oozing puke, rot and schizophrenic delusions. The material is strong, heavy, and should appeal to maniacs of brutal sounds.

Tracklist:
1.Psychological Mental Disfiguremenet
2.Schizoaffective Delusion
3.Sychomorph
4.The Incision of Silent
5.44 Days (Junko Furuta, 1988)
6.Design of Endless Lust
7.Necrophilia
8.Plain Face Killer
9.Purification Surgery
10.Embryonal Injected
11.The Existence of Perfectionism

Band:
https://www.facebook.com/vomitology

Label:
https://limitedblastingproduction.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Limitedblasting
https://facebook.com/MetalForceRecs/

Autor: W.