ROTTED – Dying to Rot

Tape / CD, Maggot Stomp, demo 2019
(English translation below)

Skoro wydawnictwo jest sygnowane nazwą Maggot Stomp, wiadomo czego można się spodziewać. Poniekąd o tym będzie w dalszej części tekstu, teraz czas na trochę faktów dotyczących samego zespołu. ROTTED powstało w 2016 roku w Illinois. Można by powiedzieć, że chłopaki idealnie się wpasowali w moment zawiązania tego plugastwa, albowiem jest to już czas gdy ogólnoświatowa scena zjełczałego Death Metalu podnosi łeb z otchłani usłanej gęsto trupem o zaawansowanym stopniu rozkładu. Poza opisywaną demówką, zespół ma na koncie jeszcze jedno demo i pełen album.

ROTTED to kompletna choroba. Tu jest absolutnie wszystko, czego można sobie życzyć od Death Metalu! Zacznijmy od aranżacji utworów. Średnie i wolne prędkości tu dominują. Pojawiają się jednak też i szybsze partie jak chociażby w utworze „Liquefied”. Cztery wałki są w dużej mierze nastawione na łojenie słuchacza rytmiką i ciężarem. Chłoszczą niemiłosiernie, kreując sparszywiały klimat horroru. Ta makabra jest wręcz namacalna, wypływa z odgłosem mlaskania niczym z samego intro. Totalna jaskinia zapełniona zmutowanymi bytami czyhającymi na jakiekolwiek formy życia. Znajdziecie tu również naleciałości stylistyki Grind. Wprowadza to trochę chwytliwości do utworów, ale nie porywał bym się tu na stwierdzenie, że jest skocznie. Nisko zestrojone gitary, kurewsko niskie growle i gary, które brzmią jakby były nagrane na żywo w studio. Podoba mi się fakt, że przy tym odłamie Death Metalu jest strasznie organiczne brzmienie. I pomimo, że każdy z instrumentów jest, jak na ten gatunek muzyki, selektywny, to dodatkowo brzmi nieziemsko brudno. Właśnie obecność tej cechy dźwięku, robi tu robotę. Brud, ciężar i rytmika. Z dużym uproszczeniem to recepta na cholernie udane demo. Co więcej? Wspomnę jeszcze o mocno przesterowanym basie, którego dźwięk wręcz urywa bebechy. Niski strój, tak jak przy gitarach i grobowych growlach. Cztery utwory, trochę ponad 18 minut muzyki i czy trzeba czegoś więcej? Totalny worship starego Carcass, Grave!!!

Kaseta jest na chwilę obecną wyprzedana, ale format CD jest nadal osiągalny. Kto chętny niech nabywa, bo warto! Pozostaje mi czekać na kolejny cios ze strony Rotted, a w międzyczasie delektować się paraliżującym wstrętem Death Metalem. Ścieki w Illinois nabrały innego, groźniejszego znaczenia.

(English version)

Since the release is signed with the name Maggot Stomp, it is clear what to expect. In a way, this will be discussed later in the text, now it’s time for some facts about the band itself. ROTTED was formed in 2016 in Illinois. It could be said that the guys perfectly matched the moment of the formation of this filth, for it is already the time when the worldwide scene of rancid Death Metal raises its head from the abyss strewn thickly with corpses of an advanced degree of decay. In addition to the described demo, the band has one more demo and a full album to their credit.

ROTTED is a complete disease. Here is absolutely everything you could wish for from Death Metal! Let’s start with the arrangement of the songs. Medium and slow speeds dominate here. There are also faster parts, nevertheless, such as in the track „Liquefied”. The four ramblings are largely set to weed out the listener with rhythm and weight. They whip mercilessly, creating a parched atmosphere of horror. This gruesomeness is even palpable, flowing out with the sound of a mewling as if from the intro itself. A total cave filled with mutated entities lurking for any form of life. You’ll also find hints of Grind’s style here. This introduces some catchiness to the tracks, but I wouldn’t get carried away saying it’s lively here. Low-tuned guitars, fucking low growls and guitars that sound like they were recorded live in the studio. I like the fact that with this faction of Death Metal there is a terribly organic sound. And despite the fact that each instrument is, for this genre of music, selective, it additionally sounds unearthly dirty. It is the presence of this feature of sound, that does the job here. Dirt, weight and rhythm. To oversimplify, this is a recipe for a damn successful demo. What’s more to say? I’ll also mention the heavily distorted bass, whose sound even rips your guts out. Low tuning, as in guitars and grave growls. Four tracks, a little over 18 minutes of music and do you need more? Total worship of the old Carcass, Grave!!!

The cassette is sold out for the moment, but the CD format is still attainable. Those who are eager should purchase, because it is worth it! It remains for me to wait for the next blow from Rotted, and in the meantime savor the paralyzing revulsion of Death Metal. Illinois sewage has taken on a different, more menacing meaning.

Tracklist:
1.Wounds
2.Liquefied
3.Dying to Rot
4.Visions of Decay

Band:
https://rotted.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/RottedDeath/

Label:
https://www.facebook.com/MaggotStomp/
https://maggotstomp.bandcamp.com/

Autor: W.