NOCTURNAL GRAVES – Satan’s Cross

CD / vinyl, Nuclear War Now! Productions / Season of Mist Underground Activists, album 2007 / 2017
(English translation below)

Australijski NOCTURNAL GRAVES jest znany zapewne wielu maniakom. Ci, którzy nie znali ich do tej pory, mieli niedawno okazję ujrzeć ich u boku Destroyer 666 na kilku koncertach w Polsce. W skład hordy wchodzą nieliche persony, bo z byłego składu wspomnianego już Destroyer 666 czy też działających obecnie w takich plugastwach jak Denouncement Pyre, Funerary Pit czy Impious Baptism.

Australijczycy doczekali się wznowienia swojego debiutu, który został początkowo wydany przez amerykańska NWN! Productions. Po 10 latach od tego wydarzenia, francuska Season of Mist wznawia ten materiał rozszerzony dodatkowo o demo o tym samym tytule, które ukazało się tuż przed albumem. Demo zawierało 5 utworów, które zostały ponownie nagrane na debiut. Tak więc bonusowe utwory, które tu otrzymaliśmy to nic innego jak pięć z ośmiu utworów pierwszego długograja NOCTURNAL GRAVES. Szkopuł w tym, że otrzymujemy je w brudnej, demówkowej postaci, bez studyjnej polerki. I ma to swój niepowtarzalny urok. Przejdźmy jednak do muzyki samej w sobie. Dla tych, którzy jeszcze nie znają, Australijczycy wycinają jadowity Black / Thrash Metal. Jednakże, osobiście uważam, że znajdziemy w ich muzyce sporo elementów archaicznego Death Metalu. Aranżacje są zdecydowanie nastawione na silną rytmikę dzięki czemu materiał kopie po psyku aż miło. Dochodzi tu jeszcze w riffach świetna linia melodyczna, która sprawia, że słuchając „Satan’s Cross” ma się wrażenie obcowania z konkretnym old schoolem. Intensywne granie, które w dużej mierze opiera się na szkieletach aranżacyjnych Thrash Metalu, nie bierze jeńców! Motoryka i nawet częściowa przebojowość gitar, gęsta gra perkusji (podwójna stopa zabija!!!! aaarrrgggghhh!!!!) ze świetnymi przejściami, pulsujący bas i wściekłe wokalizy! „Satan’s Cross” masakruje, wbija się włócznia w żebra boskiego pasierba i nie pozostawia złudzeń. Chaotyczna opowieść o Szatanie, demonach i kurwach, która chłoszcze bez opamiętania i litości!

NOCTURNAL GRAVES będzie wracało do odtwarzacza płyt i do decka kasetowego co rusz. Każdy materiał spod ich 'pióra’ to kolejny cios. Cios przepełniony siłą, bluźnierstwem i maniakalnym Metalem. I niech to stanowi mianownik ich twórczości. Sięgajcie lub przypominajcie sobie ich twórczość, bo takie twory należy wspierać.

(English version)

Australia’s NOCTURNAL GRAVES is probably known to many geeks. Those who didn’t know them before recently had the opportunity to see them alongside Destroyer 666 at several concerts in Poland. The horde is made up of quite a few personae, as they come from the former lineup of the aforementioned Destroyer 666 or those currently active in such filths as Denouncement Pyre, Funerary Pit or Impious Baptism.

The Australians have lived to see the reissue of their debut, which was originally released by US-based NWN! Productions. Now, 10 years after the event, France’s Season of Mist is reissuing this material expanded further with a demo of the same title, which was released just before the album. The demo contained 5 tracks that were re-recorded for the debut. So the bonus tracks we get here are nothing more than five of the eight tracks of NOCTURNAL GRAVES’ first full-length. The catch is that we get them in dirty, demo form, without studio polishing. And it has its own unique charm. Anyway, let’s move on to the music itself. For those who don’t already know, the Australians carve out venomous Black / Thrash Metal. However, I personally think you will find a lot of elements of archaic Death Metal in their music. Arrangements are definitely oriented towards strong rhythmics thanks to which the material kicks in the nicely in the face. There is also a great melodic line in the riffs, which makes listening to „Satan’s Cross” a definite old-school experience. Intense playing, which relies heavily on the skeletons of Thrash Metal arrangements, takes no prisoners! Motoring and even partial punctuation of guitars, dense drumming (double foot kills!!!! aaarrrgggghhh!!!!) with great transitions, pulsating bass and furious vocals! „Satan’s Cross” massacres, drives a spear into the ribs of the divine stepchild and leaves no illusions. A chaotic tale of Satan, demons and whores that flogs without restraint or mercy!

NOCTURNAL GRAVES will keep you coming back to your record player and cassette deck time after time. Each material from under their 'pen is another blow. A blow filled with power, profanity and maniacal Metal. And let that be the denominator of their work. Reach out or recall their work, because such creations should be supported.

Lista utworów:
1.Aggressive Exterminator
2.Rotten Cremation
3.Skullthrone
4.Whore of Sodom
5.Nocturnal Maniac
6.When the Demons Feast
7.The Pestilence Crucified
8.Satan’s Cross
9.Nocturnal Maniac
10.Whore of Sodom
11.Skullthrone
12.Rotten Cremation
13.When the Demons Feast

Linki do zespołu:
https://nocturnalgravessom.bandcamp.com/
https://nocturnalgraves.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/nocturnalgraves

Linki do wydawcy:
http://www.season-of-mist.com/
https://www.facebook.com/seasonofmistofficial
https://seasonofmist.bandcamp.com/

Autor: W.