GAM – Hvisken fra skyggernes vrå

Tape, Den Ottende Kunst. demo 2022
(English translation below)

Ciężko ustalić nawet najmniejsze fakty, jak chociaż by skład lub datę powołania do żywota, we lwiej części projektów sceny Black Metal. Identyczny przypadek to Duński GAM, który zadebiutował cztero-utworowym demem w 2022 roku. Jeśli ktoś byłby żądny posiadania kasety, to niestety nie ma oficjalnego sklepu samej wytwórni, a jedynie e-mail: den.8.kunst@gmail.com, tak więc totalny underground. Przejdźmy do samej muzyki, która zaskoczyła mnie swoją jakością – ciężko było mi sobie wyobrazić, że za nagrania GAM odpowiedzialni (lub odpowiedzialny) jest jakiś żółtodziób. Cztery utwory nie przekraczają tu nawet piętnastu minut, ale klnę się na nieistnienie boga, że ta demówka niejednego maniaka czarcich dźwięków wywali z butów. Od pierwszych dźwięków „Hvisken fra skyggernes vrå” (co można przetłumaczyć dosłownie jako „Szepty z cieni”), mam wrażenie jakby ktoś otworzył wrota czasu, a ja znalazłem się we wczesnych latach ’90-tych w Norwegii. Mieszanka debiutu Gorgoroth z okresem „Transilvanian Hunger” Darkthrone, a na całość nałożone są klawisze okazjonalnie pojawiające się w aranżacjach utworów. „Hvisken fra skyggernes vrå” ma w sobie ten pierwiastek nordyckiego Black Metalu, cechę przejawiającą się w atmosferze przesiąkniętej do cna chłodem skutych lodem przestrzeni. Pojawiające się w tle klawisze wzmacniają wrażenie aury otaczających zaśnieżonych lasów, gdzie majestat krainy przejawia się w białych zaspach, ogromnych czapach puchu na uginających się koronach i gałęziach drzew. Brzmieniowo mamy tu prawidłowo bzyczące gitary, surowe, a mimo to dobrze słyszalne i oddające ducha tej muzyki. Prędkości jakie dominują na demie są w większości szybkie, ale zwolnień nie brakuje. Kolejny raz na przestrzeni ostatnich recenzji muszę pochwalić rejestry i finalny miks gitary basowej. Partie tego instrumentu są wyśmienicie słyszalne. Na konic zostały wokale. Tutaj nie ma niespodzianek – gardłowe skrzeczenia, ale pojawiają się też nieco agonalne barwy w głosie wokalisty. Podsumowując na szybko – warto sprawdzić ten projekt i zaopatrzyć się w kasetę.

(English version)

It’s hard to establish even the smallest facts, such as at least the line-up or the date of bringing to life, in the vast of Black Metal scene projects. An identical case is Denmark’s GAM, which debuted with a four-track demo in 2022. Should anyone be eager to own a cassette, unfortunately there is no official store of the label itself, only an e-mail: den.8.kunst@gmail.com, so a complete underground. Let’s move on to the music itself, which surprised me with its quality – it was hard for me to imagine that some rookie was responsible for the GAM recordings. The four tracks here don’t even exceed fifteen minutes, but I swear to the non-existence of god that this demo will blow many a black sound maniacs out of his shoes. From the first sounds of „Hvisken fra skyggernes vrå” (which can be translated literally as „Whispers from the shadows”), I feel as if someone opened the gates of time and I found myself in the early ’90s in Norway. It’s a mix of Gorgoroth’s debut and Darkthrone’s „Transilvanian Hunger” period, and the whole thing is overlaid with keyboards occasionally appearing in song arrangements. „Hvisken fra skyggernes vrå” has that prime of Nordic Black Metal in it, a trait manifested in an atmosphere permeated to the core with the chill of ice-covered spaces. Keyboards appearing in the background reinforce the impression of the aura of the surrounding snowy forests, where the majesty of the land manifests itself in white snowdrifts, huge powder caps on the bending crowns and branches of trees. Sonically, we have here correctly buzzing guitars, raw, yet well audible and capturing the spirit of this music. The speeds that dominate the demo are mostly fast, but slowdowns are not lacking. Once again, over the course of recent reviews, I must praise the registers and final mix of the bass guitar. The parts of this instrument are perfectly audible. Finally, the vocals remain. Here there are no surprises – throaty screeches, but there are also some agonal timbres in the vocalist’s voice. To sum up quickly – this project is worth checking out and getting the cassette.

Tracklist:
1. Hvor trolden har sin gang
2. Jeg så et irlys brænde
3. Den fremmede
4. Når det sidste segl brydes

Band:
none

Label:
den.8.kunst@gmail.com

Autor: W.