HELL’S CORONATION – Silver Knife Mysticism

CD / tape, Under the Sign of Garazel / Black Death Production / Godz ov War, EP 2021 / 2022
(English translation below)

Trzy utwory jakie znalazły się na EPce „Silver Knife Mysticism” to niemal 20 minut muzyki. Osoby znające i śledzące poczynania HELL’S CORONATION wiedzą czego można się po ówże paskudnej kreacji spodziewać. Dźwiękowa maszyna czasu przenosi mnie w czasy początku lat ’90-tych w której rodził się gatunek obecnie nazywany tradycyjnym Black Metalem. Prościej ujmując, afiliacja stylistyczna przypomina nam o takich dziełach z początku muzycznych ścieżek hord jak Samael, Mortuary Drape czy Taranis. Mając powyższe na względzie, niech ktoś mi powie czy to może się nie udać? Wątpliwa sprawa. Przechodząc jednak do sedna – Black Metal jaki otrzymujemy na „Silver Knife Mysticism” to absolutnie opętana, fuzja wszelakich okropieństw i ohydztwa, a cechy te jakże bliskie są naszym gustom i tego, czego oczekujemy od takich dźwięków. Powolne smoliste tempa, rosnące w monumentalne aberacje zaczynające drążyć naszą świadomość poprzez co, nasz umysł popada w swoistą hipnozę. Należy przyznać, że trzeci człon tytułu EPki jest bardzo trafiony, albowiem mistyka istotnie wylewa się z aranżacji HELL’S CORONATION. Drzemie w nich coś tajemniczego, jakby drugie dno starannie ukryte przed słuchaczem, ale dające o sobie znać na tyle, byśmy zdawali sobie z niego sprawę. Koronnym instrumentem w muzyce Polaków były klawisze, rozwijające się z wydawnictwa na wydawnictwo. Będące w tle, nie wychylające się, jednakże podkreślające dane fragmenty utworów i budujące ową aurę, rozciągając płaszcz mgły na cmentarzyskiem dźwięków. Wokale Zepara to również duży atut hordy – charakterystyczne, wyraziste i rzygające jadem na świat i ludzkość. Brzmienie cholernie dobrze podkreśla zamysł muzyki, wskazując dokładnie w jakim okresie czasu i inspiracji HELL’S CORONATION się plasuje. EPkę zamyka ciekawe outro „Summoning the Cursed Miasma of Hell” wykonane w całości na instrumencie klawiszowym i jakież to jest, kurwa, pyszne! Kompozycja sztos, misternie pasująca do konceptu „Silver Knife Mysticism”. Na koniec dodam tylko, że zamieszczona we wkładce, na ostatniej stronie fraza „Ritual Black Metal of Death” idealnie podsumowuje twórczość hordy.

(English version)

The three tracks featured on the „Silver Knife Mysticism” EP are almost 20 minutes of music. Those familiar with and following the doings of HELL’S CORONATION know what to expect from this nasty creation. The sound time machine takes me back to the early ’90s in which the genre now called traditional Black Metal was born. In simpler terms, the stylistic affiliation reminds us of such works from the early musical paths of the hordes as Samael, Mortuary Drape and Taranis. With the above in mind, let someone tell me if this could go wrong? Doubtful. Nevertheless, going to the point – the Black Metal we get on „Silver Knife Mysticism” is absolutely possessed, a fusion of all sorts of atrocities and abominations, and these qualities are as close to our tastes and what we expect from such sounds. Slow tarry tempos, growing into monumental aberrations beginning to plague our consciousness through what our mind falls into a kind of hypnosis. It must be admitted that the third part of the EP’s title is very accurate, for mysticism indeed pours out of HELL’S CORONATION’s arrangements. There is something mysterious dabbling in them, as if a second bottom carefully hidden from the listener, but hinting enough for us to be aware of it. The crown instrument in Poles’ music was the keyboards, developing from release to release. Being in the background, not leaning out, however, emphasizing given fragments of songs and building that aura, spreading a mantle of fog over the graveyard of sounds. Zepar’s vocals are also a big asset to the horde – characteristic, expressive and puking venom on the world and humanity. The sound damn well underscores the intent of the music, indicating exactly what time period and inspiration HELL’S CORONATION is placed in. The EP closes with an interesting outro „Summoning the Cursed Miasma of Hell” performed entirely on a keyboard instrument, and what a fucking delicious one it is! An impressive composition, intricately fitting the concept of „Silver Knife Mysticism”. Finally, I’ll just add that the phrase „Ritual Black Metal of Death” included in the insert, on the last page, sums up the horde’s work perfectly.

Tracklist:
1. Mephistophelic Baptism
2. Under the Wings of a Mortal Aura
3. Summoning the Cursed Miasma of Hell

Band:
https://www.facebook.com/hellscoronation/

Label:
https://www.facebook.com/utsogp
https://www.utsogp.pl/
http://bdprod.pl/
https://blackdeathprod.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/blackdeathprod
http://godzovwar.com/
https://www.instagram.com/godz_ov_war_productions/
https://godzovwarproductions.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/godzovwar

Autor: W.