NEBRAN – …Of Long Forgotten Times

CD / vinyl, Ván Records, album 2022
(English translation below)

Powstały w 2019 roku jednoosobowy projekt z Niemiec, NEBRAN, niedawno zadebiutował pełnym albumem pod skrzydłami Ván Records. O tym wydawcy nie trzeba chyba wiele mówić, bo sama nazwa stanowi w sobie renomę i równoznaczność jakości wydawanej muzyki. Nie inaczej jest w przypadku „…Of Long Forgotten Times”, Black Metalowego albumu, który kolosalnymi aranżacjami nie pozwolił mi się uwolnić na długo z tegoż uroku. Poniżej kilka słów na temat pełnowymiarowego debiutu Niemca.

Album ukazał sie w dwóch wersjach i o ile ta na winylu to stricte materiał zawarty na albumie, tak wersja CD ukazała się na dwóch srebrnych krążkach i właśnie na tymże drugim dodano pierwsze demo „A New Path” oraz utwór ze splitu z Goath. Takie rozwiązanie, pomimo niestety podbicia ceny wydawnictwa ma zdecydowanie jedną, bardzo ważną zaletę: kiedy słuchacz chce posłuchać bonusowych utworów włączy sobie drugi CD. Nie ma co się oszukiwać, że często bonusowe utwory różnią się poziomem głośności by nie wspomnieć o jakości muzyki, przez co zakłócają w niektórych przypadkach odbiór muzyki mogąc wpływać na nieco zaniżoną finalną ocenę danego słuchacza. Takie rozwiązanie wydaje mi się odpowiednie. Przejdźmy jednak do samej muzyki. Otóż, A/M czyli głównodowodzący całą operacją, serwuje nam wysokiej jakości Black Metal z dużym naciskiem na tworzenie atmosfery przy pomocy pojawiających się w tle klawiszy. Utwory nie są za długie, można w nich spokojnie wychwycić myśl przewodnią, pierwiastek z którego powstały. Muzyka jakiej doświadczymy od NEBRAN jest zimna, pełna mroku, ma w sobie nośnik zarazy, sprzeciwu wobec dzisiejszemu światu (co można łatwo zauważyć w tytule utworu „Against the Modern World”). Z drugiej strony otrzymujemy podniosłe, niemal majestatyczne pasaże z instrumentami klawiszowymi będące idealnym równoważnikiem dla obu cech „…Of Long Forgotten Times”. Struktura utworów nie jest skomplikowana, bazuje na powtarzalności motywów tym samym zagłębiając słuchacza w hipnozę dźwięków. Nie znajdziemy tu ultra szybkich prędkości, więc miłośnicy muzyki wyłącznie spod znaku „Panzer Division Marduk” mogą dać sobie spokój „…Of Long Forgotten Times”. NEBRAN buduje utwory w spokojny sposób, napawa słuchacza dźwiękiem i dodaje co rusz kolejny element. Brzmienie jest surowe, ale nie można twórczości Niemca zaliczyć do stylistyki lo-fi BM, to zdecydowanie nie ta nisza. Mamy tu sporo organicznego brzmienia, które można przyrównać do wczesnych lat ’90-tych choćby Norwegii, ale przewijają się tu również rodzime dla serca A/M echa wczesnej sceny Niemieckiej. Co więcej? Gitary akustyczne, pasaże klawiszy, sample strumienia wody, odgłosy szczęku oręża, czyste wokale (to akurat minimum i o ile dobrze zauważyłem występują w jednej części albumu). Skrzekliwe wokalizy dominują tu w 99% i dla mnie osobiście jest to hołd dla czasów kiedy scena BM dopiero się rodziła. I z mojej strony to chyba na tyle. Polecam się zapoznać z materiałem, naprawdę warto.

(English version)

Formed in 2019, the one-man project from Germany, NEBRAN, recently debuted with a full album under the wings of Ván Records. One probably doesn’t need to say much about this publisher, as the name itself is a reputation and equals the quality of the music released. It’s no different in the case of „…Of Long Forgotten Times”, a Black Metal album that, with its colossal arrangements, didn’t let me off the hook for long. Here are a few words about the German’s full-length debut.

The album was released in two versions, and while the one on vinyl is strictly the material contained on the album, the CD version was released on two silver discs, and it was on the latter that the first demo „A New Path” and a track from the split with Goath were added. Such a solution, despite unfortunately jacking up the price of the release, definitely has one very important advantage: when the listener wants to listen to the bonus tracks he will turn on the second CD. There’s no fooling that often the bonus tracks differ in volume level not to mention the quality of the music, thus interfering in some cases with the reception of the music, which can affect a slightly lower final assessment of a given listener. Such a solution seems appropriate to me. Nevertheless, let’s move on to the music itself. Well, A/M, i.e. the headliner of the whole operation, serves us high-quality Black Metal with a strong emphasis on creating atmosphere with the help of keyboards appearing in the background. The songs are not too long, you can easily grasp the main idea in them, the element from which they arose. The music we will experience from NEBRAN is cold, full of darkness, it has a carrier of pestilence, opposition to today’s world (which can be easily seen in the title of the track „Against the Modern World”). On the other hand, we get solemn, almost majestic passages with keyboard instruments that are the perfect equivalent for both features of „…Of Long Forgotten Times”. The structure of the songs is not complicated, it is based on the repetition of motifs thereby plunging the listener into a hypnosis of sounds. You won’t find ultra-fast speeds here, so enthusiasts of music exclusively under the sign of „Panzer Division Marduk” can give „…Of Long Forgotten Times” a rest. NEBRAN builds the songs in a calm way, infusing the listener with sound and adding another element every now and then. The sound is raw, but the German’s work cannot be categorized as lo-fi BM style, it’s definitely not that niche. We have a lot of organic sound here, which can be compared to the early ’90s of even Norway, but there are also echoes of the early German scene native to the heart of A/M. What’s more? Acoustic guitars, keyboard passages, water stream samples, the sound of the clash of swords, clean vocals (these are a bare minimum, and as far as I’ve noticed occur in one part of the album). Screaming vocals dominate 99% of the album, and for me personally it’s a tribute to the times when the BM scene was just being born. And for my part, I think that’s it. I recommend getting acquainted with the material, it’s really worth it.

Tracklist:
1. Introduction (The Recurring)
2. Fugitive from a Fallen Empire Pt.I
3. Fugitive from a Fallen Empire Pt.II
4. Against the Modern World
5. Peering into Darkness
6. Of Long Forgotten Times
7. Seclusion Pt.I
8. The Witch (That Never Existed)
9. Seclusion Pt.II

Band:
https://nebran.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/nebran_official/

Label:
https://van-records.com/
https://www.instagram.com/vanrecords
https://vanrecords.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/vanrecs

Autor: W.