MINENFELD – The Great Adventure

CD / tape / vinyl, Memento Mori / Lycanthropic Chants / Fucking Kill Records, album 2019 / 2021
(English translation below)

Pochodzący z Niemiec MINENFELD (tłumacząc z języka Niemieckiego – Pole Minowe) ma już na swoim koncie kilka wydawnictw. W dyskografii Niemców znajdziemy trzy splity, kolaborację, demo, EPkę i omawiany debiutancki album. Album został pierwotnie wydany na winylu w 2019 roku i kasecie. Co ciekawe, Niemiecki label Lycanthropic Chants wznawiał wydanie tego albumu w kasetowym formacie aż trzy razy. W 2021 roku Hiszpańska Memento Mori wydała 'The Great Adventure’ na CD. Ponieżej kilka spostrzeżeń z odsłuchu albumu.

Jak dobrze wiemy, obecny boom na powrót do korzeni Death Metalu trwa w najlepsze, a przeprodukowane materiały otrzymują coraz mniej poklasku. Niemcy również robią to na swój sposób, ale zauważalnym jest od razu wpleciony element Black Metalu w ich aranżacje. No, może przesadziłem, ale zdecydowanie można podpiąć MINENFELD wg mojego słuchu pod gatunek Blackened Death Metal i w pełni zrozumiem jeśli ktoś się z tym nie zgodzi. Tu już może nie chodzi o same naleciałości stylistyczne, o sposób grania riffów (które też mają takie elementy), ale o samą atmosferę. Ta w połączeniu z głębokimi, niemalże wydobywającymi się z otchłani, wokalami – te elementy odzwierciedlają zło i śmierć zawarte w tych dźwiękach. Część utworów ma również ciekawe patenty ocierające się rytmiką o War Metal, jak chociażby początek i motyw przewodni utworu 'Dust & Iron’, który swoją drogą jest konkretnym i szybkim wpierdolem. Materiał posiada dużo inter, sampli naprowadzającej słuchacza, przenoszących go w szaleństwo tematyki I Wojny Światowej. Co weszło mi również mocno i nie chciało opuścić głowy, to bardzo dobra gra gitar. Riffy są zapamiętywalne, charakterystyczne i stanowią połączenie między starymi dokonaniami Bolt Thrower, Asphyx i domieszki BM. Gdzieś jeszcze pojawiają się echa Autopsy w mniejszej ilości.

Album jest nader ciekawy i wydaje mi się, że polubić go mogą nie tylko fani Death Metalu. W czasach gdzie klonów wspomnianych wyżej Asphyx czy Bolt Thrower jest od cholery i trochę, moim zdaniem MINENFELD robi to na wysokim poziomie i wystaje dumnie ponad masy przeciętnych naśladowców. Na dodatek, chłopaki robią to po swojemu i wychodzi im to bezpretensjonalnie.

(English version)

Hailing from Germany, MINENFELD (translating from German – Minefield) already has several releases to their credit. The German’s discography includes three splits, a collaboration, a demo, an EP and the debut album under discussion. The album was originally released on vinyl in 2019 and cassette format. Interestingly, German label Lycanthropic Chants has reissued this album in cassette format three times. In 2021, Spain’s Memento Mori released 'The Great Adventure’ on CD. Below are some observations from listening to the album.

As we well know, the current boom in the return to Death Metal’s roots is in full swing, with overproduced material receiving less and less applause. The Germans also do it in their own way, but what is noticeable right away is the Black Metal element woven into their arrangements. Well, maybe I exaggerated, but you can definitely subsume MINENFELD according to my hearing under the Blackened Death Metal genre and I will fully understand if someone disagrees. Here, perhaps, it’s no longer about the stylistic influences themselves, the way the riffs are played (which also have such elements), but about the atmosphere itself. This, coupled with deep vocals that almost emerge from the abyss – these elements reflect the evil and death contained in these sounds. Some of the tracks also have interesting patents touching rhythmically on War Metal, such as the beginning and leitmotif of the track 'Dust & Iron’, which, by the way, is a definite and fast pounding. The material has a lot of intros, samples guiding the listener, taking him into the madness of the World War I theme. What also went in strongly and refused to leave my head was the very good guitar playing. The riffs are memorable, distinctive and are a blend between the old work of Bolt Thrower, Asphyx and an admixture of BM. Somewhere there are still echoes of Autopsy in smaller amounts.

The album is over-the-top and I think that not only Death Metal fans will like it. In an era where clones of the aforementioned Asphyx or Bolt Thrower are a hell of a lot and then some, in my opinion MINENFELD does it at a high level and sticks out proudly above the masses of mediocre imitators. In addition, the guys do it their own way and it comes out unpretentious.

Tracklist:
1. The Great Adventure
2. Upon Gruesome Pathways
3. Blood Traces
4. Assault
5. Dethrone the Tyrant
6. Tote Erde
7. Dust & Iron
8. Bellum Omnium Contra Omnes
9. Wunden

Band:
https://minenfeld.bandcamp.com/
https://minenfeld.com/

Label:
http://www.memento-mori.es/
https://www.facebook.com/memento.mori.label/
https://www.facebook.com/F.K.R.Records
https://fuckingkillrecords.bandcamp.com/
http://lycanthropic.de/
https://www.facebook.com/lycanthropic.de/
https://www.instagram.com/lycanthropic_chants/

Autor: W.