KIUKINBERG – Full Moon Veneration

Tape, Sacrificial Sounds, EP 2021
(English translation below)

KIUKINBERG to jeden z projektów Hrukjana, którego postać powinna być wam znajoma z Elegiac lub Blitzgeist. Projekt został założony w 2020 roku i ma na swoim koncie dwie Epki z czego to właśnie tej pierwszej sie przyżymy w poniższym tekście.

Kaseta ukazała się na poaczątku stycznia 2021 roku i zawiera pięć utworów trwających niespełna dwadzieści minut. Muzycznie otrzymujemy tutaj całkiem sprawnie zagrany i skomponowany Black Metal w którym słychać naleciałości z punka. Jednakże, cecha ta nie jest w jakiś wyjątkowy sposób wyeksponowana, a muzyczna materia skupia wokół siebie więcej surowizny Black Metalu i tą ścieżką podąża. Zacznę wpierw od pewnego mankamentu. Na pewnego rodzaju sposób, ten element przestaje być udręką dla tej EPki po kilku przesłuchaniach. Tak właśnie miałem z wokalami niejakiej Ariale, której barwa głosu bardziej mnie wkurwiała powodując spazmy agonalne narządów słuchowych. Jednak minęło kilka przesłuchań i dostrzegam tu pewną metodykę mającą na celu odpychać od KIUKINBERG 'tony’ wielbicieli (o ile to mozliwe). Otóż, te przesterowane wrzaski i zawodzenia są cholernie ciężkie do słuchania, ale tym samym sprawiają, że 'Full Moon Veneration’ staje się synonimem ohydy. Ariale jest wpomagana wokalizami Hrukjana i w duecie bądź naprzemienni wypada to bardzo dobrze, jakby owe szaleństwo uzupełniało się na dwóch płaszczyznach. Surowe brzmienie komplementuje aranżacje, a te są najwyższej jakości. Owszem, prymitywne, ale spełniające wszelakie standardy Black Metalu. Jest paskudnie, mrocznie, ale wybija z tego pozornego kakofonicznego chaosu melodyka riffów. Partie gitar opierają się zarówno o sekcje tremolo, ale mamy tu również harmonie bądź grę akordami. Fantastyczny rejestr perkusji, żywej jak leci, bez pierdolonego obrabiania i polerki dźwięku. Materiał w odbiorze jest nieokiełznany, pędzi do przodu, a mimo tego są też partie gdzie możemy odnaleźć zadumę lub trochę pogańskiego patosu. Kaseta limitowana do 100 sztuk, więc warto się pospieszyć.

(English version)

KIUKINBERG is one of the projects of Hrukjan, whose character should be familiar to you from Elegiac or Blitzgeist. The project was founded in 2020 and has two EPs to its credit, of which it is the former that we will look at in the following text.

The cassette was released in early January 2021 and contains five tracks lasting just under twenty minutes. Musically, what we get here is quite efficiently played and composed Black Metal in which one can hear traces of punk. However, this feature is not exposed in any exceptional way, and the musical matter centers around more of the rawness of Black Metal and follows this path. Let me start first with a drawback. In a way, this element stops being a torment to this EP after a few listens. This is what I had with the vocals of a certain Ariale, whose timbre of voice annoyed me more by causing agonal spasms of the auditory organs. Nevertheless, it’s been a few hearings and I notice a certain methodology here aimed at driving away KIUKINBERG 'tones’ devotees (if that’s possible). Well, the distorted shrieks and wails are damn hard to listen to, but by the same token they make 'Full Moon Veneration’ synonymous with abomination. Ariale is aided by Hrukjan’s vocalizations, and either as a duo or alternately it comes off very well, as if these frenzies complement each other on two levels. The raw sound compliments the arrangements, and these are of the highest quality. Yes, primitive, but meeting all sorts of Black Metal standards. It’s nasty, it’s dark, but it breaks out of this apparent cacophonous chaos with melodic riffs. Guitar parts are based both on tremolo sections, but we also have harmonies or chord playing. A fantastic register of drums, alive as they fly, without fretting or polishing the sound. The material in the reception is unbridled, rushing forward, and yet there are also parts where we can find reverie or a touch of pagan pathos. The cassette is limited to 100 copies, so it’s worth hurrying.

Tracklist:
1. Blood of Goats
2. The Cock Rises With Every Dawn
3. Bone Mother
4. Thunderstorms Over Kiukinberg
5. Full Moon Veneration

Band:
https://kiukinberg.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/kiukinberg/

Label:
https://sacrificialsounds.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/sacrificialsounds/
https://www.facebook.com/sacrificialsounds/

Autor: W.