BATTLE DAGORATH – I – Dark Dragons of the Cosmos

CD / vinyl, Avantgarde Music, album 2016
(English translation below)

W 2016 roku ukazał się czwarty już album Amerykańskiego projektu Battle Dagorath. Co prawda, źródła obecnie traktują ten twór jako 'międzynarodowy’ z racji dołączenia do składu po pierwszym albumie Christoph Ziegler’a znanego bardziej pod pseudonimem Vinterriket. Niemiec, rezydujący obecnie w Szwajcarii znany jest wielu osobom ze swojego Ambient projektu, przez który to niejednokrotnie przewijały się motywy Black Metalu. Facet jest odpowiedzialny za instrumenty klawiszowe na wszystkich wydawnictwach projektu, poza, jak już wspomniałem, debiutem. Zapraszam na jakże interesującą, nostalgiczną a zarazem separującą od świata zewnętrznego podróż po kosmicznych zaświatach.

Na 'I – Dark Dragons of the Cosmos’ skałda się sześć utworów. Otwierający jak i zamykający utwór to wersje instrumentalne i pełnią tutaj funkcję intra i outra. Pozostałe cztery, to bardzo rozbudowane kompozycje trwające ponad 11 minut każdy. Dzięki temu zabiegowi wkraczamy w muzyczną wizję Black Sorcerer Battle, który to od początku hołdował szkole Black Metalu połączonej z Ambientem i nastawionej w jak największej mierze na atmosferę. Muzyka ta trąci jakby oniryzmem, rozmywa się kołysząc. Jednak nie należy zapominać, że jest ona zarazem bardzo dynamiczna i agresywna. Taki kolaż, zestawienie balansuje poprzez długość trwania albumu i żadna z tych cech nie obejmuje prymu. Gdybym już musiał porównać, z jakim to zespołem kojarzy mi się najbardziej stylistyka prezentowana przez Battle Dagorath, wskazałbym zapewne Darkspace ze Szwajcarii. Wiem, że muzyka obu tych zespołów to zupełnie inne oblicza Black Metalu, jednak podobieństwa w kreowaniu klimatu są zbliżone. Na poprzednich wydawnictwach Battle Dagorath poza owym obliczem związanym z kosmosem, hipnotyzował przede wszystkim chłodem kompozycji i kreował atmosferę mroźnych, oddalonych i zapomnianych krajobrazów niedostępnej Natury. Obecnie nacisk jest nastawiony na szybkie partie perkusji z pojawiającymi się co jakiś czas zwolnieniami, ścianę gitar wspomaganych monumentalnymi partiami klawiszy. Mogę się przyczepić do wolniejszych partii, gdzie prawie za każdym razem słychać mocno terkoczące stopy. Momentami jest to męczące, przecież bez tego ta muzyka również była by czymś naprawdę niesamowitym. Wokale, typowe jak na Black Metal z wysoką manierą 'skrzeczenia’. Sporadycznie pojawiają się chórki, ale głównie mamy do czynienia z właśnie takim lekko monotonnym wokalem. Prawie 50 minut muzyki, obcowania z wyższą siłą przepastnych galaktyk i monstrualnych przestrzeni.

’I – Dark Dragons of the Cosmos’ to potężna płyta. Jej wielkość drzemie w zbudowanej atmosferze, klimacie i bogactwie strukturalnym. Ci, którzy lubują się tylko i wyłącznie w napierdolu zapewne nie sięgną po ten album. To zupełnie inne rejony tejże muzyki. Battle Dagorath stworzył album, który zachwyca, poraża swym ogromem i hipnotyzuje swą ekspresywnością. Potężny i monumentalny. Niczym sam kosmos.

(English version)

2016 saw the release of the fourth album by American project Battle Dagorath. Admittedly, sources now treat this creation as 'international’ due to the addition of Christoph Ziegler, better known by his stage name Vinterriket, to the lineup after the first album. The German, currently residing in Switzerland, is known to many for his Ambient project, through which Black Metal motifs have repeatedly run through. The guy is responsible for the keyboards on all the project’s releases, except, as I mentioned, the debut. I invite you to a very interesting, nostalgic and at the same time separating from the outside world journey through the cosmic beyond.

’I – Dark Dragons of the Cosmos’ consists of six tracks. The opening and closing tracks are instrumental versions and function here as intro and outro. The remaining four, are very extended compositions lasting over 11 minutes each. With this treatment, we enter the musical vision of Black Sorcerer Battle, which from the beginning has paid homage to the school of Black Metal combined with Ambient and focused as much as possible on atmosphere. The music tingles as if oneiric, fuzzy swaying. However, it should not be forgotten that it is both very dynamic and aggressive. Such a collage, the juxtaposition balances through the length of the album, and neither of these qualities takes primacy. If I already had to compare with which band I most associate the style presented by Battle Dagorath, I would probably point to Darkspace from Switzerland. I know that the music of these two bands is a completely different face of Black Metal, but the similarities in creating the atmosphere are similar. On previous Battle Dagorath releases, in addition to this Darkspace-related face, it mesmerized primarily by the coldness of the compositions and created an atmosphere of frosty, remote and forgotten landscapes of inaccessible Nature. Nowadays the emphasis is geared towards fast drum parts with slowdowns appearing from time to time, a wall of guitars supported by monumental keyboard parts. I can get attached to the slower parts, where you can hear heavily thrumming feet almost every time. At times it is tiresome, after all, without it this music would also be something really amazing. Vocals, typical for Black Metal with a high-pitched 'squawking’ manner. Occasionally there are choruses, but mostly we are dealing with just such slightly monotonous vocals. Almost 50 minutes of music, communing with the higher power of abyssal galaxies and monstrous spaces.

’I – Dark Dragons of the Cosmos’ is a powerful album. Its greatness lies in its built atmosphere, ambience and structural richness. Those who enjoy only the aggression will probably not reach for this album. This is a completely different area of the music. Battle Dagorath has created an album that delights, shocks with its immensity and mesmerizes with its expressiveness. Powerful and monumental. Like the cosmos itself.

Tracklist:
1. From the Black Sun’s Fire
2. Phantom Horizons Beyond
3. Return to Gates of Dawn
4. Through the Rite of the Stars
5. Transfixion of the Spheres
6. Psychic Abduction

Band:
https://battledagorath.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/BattleDagorath

Label:
http://www.avantgardemusic.com/
https://avantgardemusic.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/pages/Avantgarde-Music/133001527259

Autor: W.