DET EVIGA LEENDET – Reverence

CD / vinyl, Amor Fati Productions / Mystiskaos, album 2022
(English translation below)

Drugi album Szwedów z Wiecznego Uśmiechu (tak można przetłumaczyć nazwę formacji), przyniósł sześć utworów Black Metalu. Zaciekawiła mnie geneza nazwy DET EVIGA LEENDET. Okazuje się, że nazwa została zaczerpnięta z powieści z 1920 roku autorstwa Par Langerkvista opowiadającej o dużej grupie martwych ludzi siedzących w ciemnościach i prowadzących rozmowy by szybciej mijał czas w wieczności. Temat iście ciekawy i warty zapamiętania celem zdobycia tej książki. A teraz przejdźmy do zawartości albumu „Reverence”.

Muzyka zawarta na tym krążku to intensywny Black Metal, który zdecydowanie wykracza poza swoje korzenie lat ’90-tych. Struktury utworów, mimo że bazują na sporej ilości powtórzeń motywów, to są jednak wielopłaszczyznowe. Wkrada się tu nie z rzadka swego rodzaju dysonans, zabawa harmoniami, ale te zabiegi są wysoce na plus dla twórczości Szwedów. Konstrukcja poszczególnych utworów potrafi budować atmosferę, a ta z kolei jest bardzo bogata. Osobiście znalazłem w tej muzyce sporo zgorzknienia. Określenie beznadzieja jest zbyt mocnym słowem, ale jakieś elementy z takiej nieco depresyjnej aury zostały przeniesione w twórczość DET EVIGA LEENDET. To poczucie rozpaczy, kurczenia się duszy w głębokim żalu jest wielce przejmujące, dobija i cholernie wpływa na odbiór muzyki. Co za tym idzie? Otóż, muzyka jest wielce autentyczna, a przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Nie zabrakło też na „Reverence” agresji, ale to jednak ból bardziej dominuje, poczucie zatracenia bądź niemożliwości ziszczenia celów, pragnień. W efekcie destruktywne myślenie przejmuje władzę nad racjonalnością prowadząc do nieuniknionego końca. Wracając jednak do muzyki od strony technicznej – Szwedzi łącząc wypadkową korzeni gatunku, który w ich przypadku jest tylko podwaliną pod struktury utworów, dorzucają jeszcze świeższe oblicze tej muzyki w struktury utworów. Album wypada bardzo spójnie, a jego różnorodność kompozycyjna – łącząca wielowarstwowość instrumentów z niesamowitą atmosferą – jest bardzo dobrze wyselekcjonowana. Atmosferę podkreślają też linie instrumentów klawiszowych będących bardziej tłem niż faktycznie obecnym instrumentem. Trudno skłaniać się ku dominujących prędkościach w muzyce zawartej na „Reverence”, ale mimo wszystko warto zwrócić uwagę na blastujące partie. Moim zdaniem to właśnie one nakreślają największą ilość zawartego tu cierpienia i rozpaczy z jakim należy się tu zmierzyć. Wolniejsze partie, nawet te z gitarami bez przesterów, emanują czymś wręcz paskudnym, nikczemnym, co jest następstwem rozżalenia, gniewu połączonego z wewnętrzną agonią.

Podsumowując tak na szybko, „Reverence” to świetny konglomerat muzycznej rozpaczy z agresją i ekspresją tychże w niebanalnej muzyce. DET EVIGA LEENDET nie uciekli się jedynie do wytworzenia depresyjnego klimatu, tutaj ten próg, ta granica zostały przekroczone o kilka zdecydowanych kroków. I tak, wiem, to nie jest muzyka jaka znajdzie tysiące odbiorców, ale czy tak naprawdę na tym to ma polegać? Odpowiedzcie sobie sami.

(English version)

The second album by the Swedes from Eternal Smile (that’s how the band’s name can be translated), brought six tracks of Black Metal. I was curious about the genesis of the name DET EVIGA LEENDET. It turns out that the name was taken from a 1920 novel by Par Langerkvist about a large group of dead people sitting in the darkness and having conversations to make time pass faster in eternity. The subject is indeed interesting and worthy of getting this book. And now let’s move to the content of the album „Reverence”.

The music contained on this album is intense Black Metal, which definitely goes beyond its roots of the ’90s. The song structures, although based on a lot of repetition of motifs, are multilayered. A kind of dissonance, playing with harmonies is not rare, but these procedures are highly effective for the Swedish creation. The construction of individual tracks is able to build an atmosphere, which in turn is very rich. Personally, I found a lot of bitterness in this music. The term hopelessness is too strong a word but some elements of such a depressive aura were transferred into DET EVIGA LEENDET’s work. This feeling of despair, shrinking of the soul in deep grief is very overwhelming, killing and influencing the reception of the music. What does it mean? Well, the music is very authentic, or at least that’s my impression. There’s also a lot of aggression on „Reverence”, but it’s the pain that dominates, the feeling of being lost or unable to fulfill your goals and desires. In effect, destructive thinking takes over rationality leading to inevitable end. Coming back to the technical side of the music – the Swedes, combining the resultant of the roots of the genre, which in their case is only the foundation of the song structures, add an even fresher face of this music in the song structures. The album turns out to be very coherent, and its compositional diversity – combining multi-layered instruments with incredible atmosphere – is very well selected. The mood is also emphasized by the lines of the keyboard instruments, which are more of a background than an actual instrument. It’s hard to lean towards dominating speeds in the music presented on „Reverence”, but it’s worth paying attention to the blasting parts. In my opinion, they outline the greatest amount of suffering and despair to be dealt with here. Slower parts, even those with guitars without distortion, emanate with something nasty, despicable, which is a result of grief, anger combined with inner agony.

To sum up quickly, „Reverence” is a great conglomerate of musical despair with aggression and expression of the same in remarkable music. DET EVIGA LEENDET didn’t just resort to creating a depressive atmosphere, here this threshold, this border was crossed by a few decisive steps. And yes, I know, it’s not the kind of music that will find thousands of listeners, but is it really about that? You can answer for yourselves.

Tracklist:
1. Bloom
2. Visage
3. Retch
4. Estrange
5. Regret
6. Yield

Band:
https://detevigaleendet.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/detevigaleendet
https://www.instagram.com/detevigaleendet/

Label:
https://myst.is/kaos/
https://www.facebook.com/mystiskaos/
https://www.instagram.com/mystiskaos/
https://mystiskaos.bandcamp.com/
http://www.amor-fati-productions.de/
https://www.instagram.com/amorfatiproductions
https://www.facebook.com/amorfatiprod
https://amorfatiproductions.bandcamp.com/

Autor: W.