NUNSLAUGHTER – Radio Damnation

CD / tape / vinyl, Barbarian Wrath / Agonia Records / Iron Bonehead Productions / Mara Productions, Live album 2001 / 2018
(English translation below)

NUNSLAUGHTER to zespół legenda, którego jakoś specjalnie nie trzeba przedstawiać, bo każdy, przeciętny słuchacz metalowego podziemia wie jakie dźwięki prezentują Amerykanie. Jednak tradycyjnie wypadałoby rzucić kilka faktów, które zresztą i tak przewijały się już w paru recenzjach na naszych łamach. Kapela początkowo funkcjonowała pod nazwą DEATH SENTENCE i w latach 1985 – 1987 była przedstawicielem thrash metalu, a pozostałością po graniu przez te dwa lata jest materiał EP. Od 1987 roku już pod obecną nazwą gatunek reprezentowany przez muzyków zrobił duży krok do przodu i objął drogę death metalu. Nie wiem czy sami muzycy potrafią się doliczyć własnej dyskografii, ale serwisy internetowe doliczają się grubo ponad siedemdziesiąt materiałów, liczne EP i splity z wieloma kapelami – nie tylko grającymi death czy black ale nawet z takimi, które nie grają metalu umiejscowiły NUNSLAUGHTER wysoko w rankingu kapel grających ekstremalny metal. Osobiście do dziś bardzo miło wspominam koncert zespołu pod Berlinem i to doświadczenie będzie zawsze we mnie żyć.

W oryginalnej, pierwotnej wersji Radio Damnation zawiera dwadzieścia dwa utwory i materiał ten wyszedł dzięki Barbarian Wrath. Udało mi dorwać wydanie dzięki polskiej wytwórni Mara productions i jest ono poszerzone o kilka utworów, ponieważ ma ich aż dwadzieścia osiem. Materiał na ten krążek nagrano w radiostacji WRUW w Cleveland 2000 roku. We wznowieniu z 2018 roku na płytę zmieściło się dwadzieścia osiem kawałków o łącznym czasie trwania wynoszącym ponad godzinę słuchania. Od początku do końca słychać ten świetny klimat, dzięki któremu wiadomo, że to muzyka, którą wykreował NUNSLAUGHTER i z żadną inną kapelą nie da się pomylić tych kompozycji. To oldskulowy deth metal podlany solidną porcją thrash metalu. Do tego diabelskie teksty i już można odnieść wrażenie podróży w czasie do przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Utwory chociaż surowe i agresywne to grają gdzieś głęboko, powodując szybsze bicie serca, bo muzyka potrafi obudzić w słuchaczu tego wewnętrznego demona. Riffy gitar zrobione są ze smakiem, mocno thrashujące, a jednocześnie z dużym ciężarem, który przygniata do podłoża i rozsmarowuje na krwawą miazgę. Gitara basowa wtóruje ścieżkom gitar i dokłada monumentalnych niskich tonów. Perkusja perfekcyjnie nagrana, słychać dokładnie każdy bęben, a centralny bęben brzmi przyjemnie nisko i bardzo czysto, biorąc pod uwagę ścianę dźwięków stworzonych przez resztę instrumentów, to od strony technicznej wyszło perfekcyjnie. Jak dla mnie wisienką na torcie tego materiału są wokale, gdzie Don of the Dead oraz Jim Sadist na przemiennie uwalniają swoje głosy, kreują wielowymiarowy klimat, dzięki któremu na ciele pojawiają się dreszcze. Ta płyta musi znaleźć się koniecznie w Waszej kolekcji.

(English version)

NUNSLAUGHTER is a legendary band, which doesn’t need any introduction, because every average listener of metal underground knows what kind of sounds the Americans present. However, traditionally, we should throw in a few facts, which have already been mentioned in a few of our reviews. The band initially functioned under the name DEATH SENTENCE and in the years 1985 – 1987 was a representative of thrash metal and the remnants of playing for those two years is EP material. Since 1987, under the current name, the genre represented by the musicians made a big step forward and took the road of death metal. I don’t know if the musicians themselves can count their own discography, but websites count more than seventy materials, numerous EPs and splits with many bands – not only playing death or black metal, but even with those that don’t play metal, placed NUNSLAUGHTER high in the ranking of bands playing extreme metal. Personally I still have very fond memories of the band’s concert near Berlin and this experience will always live in me.

In its original, first version Radio Damnation contains twenty two tracks and this material came out thanks to Barbarian Wrath. I managed to get the release through the Polish label Mara productions and it is expanded by a few tracks as it has twenty eight. The material for this disc was recorded at Wruw radio station in Cleveland 2000. In the 2018 reissue, twenty-eight tracks fit on the disc with a total listening time of over an hour. From start to finish, you can hear that great vibe that makes it clear that this is music that NUNSLAUGHTER created and you can’t mistake these compositions with any other band. This is old school deth metal sprinkled with a solid portion of thrash metal. Add to that devilish lyrics and you can feel like travelling back in time to the turn of eighties and nineties. Tracks, although raw and aggressive, play somewhere deep, causing a faster heartbeat, as the music can awaken that inner demon in the listener. Guitar riffs are made with taste, strongly thrashing, and at the same time with a heavy weight, which crushes to the ground and spreads to a bloody pulp. Bass guitar accompanies the guitar tracks and adds monumental low tones. The drums are perfectly recorded, you can hear each drum exactly, and the central drum sounds pleasantly low and very clear, taking into account the wall of sounds created by the rest of the instruments, this is technically perfect. As for me, the icing on the cake of this material are the vocals, where Don of the Dead and Jim Sadist alternately unleash their voices, creating a multidimensional atmosphere that gives chills to the body. This album must be in your collection.

Tracklist:
1. Fire
2. Obsessed with the Visions of a Satanic Priest
3. Midnight Mass
4. Killed by the Cross
5. Emperor in Hell
6. Power of Darkness
7. Devil Metal
8. Death by the Dead
9. Atheist Ways
10. I Am Death
11. Church Bizarre
12. The Dead Plague
13. Altar of the Dead
14. Blood for Blood
15. Black Horn of the Ram
16. Satanic
17. It Is I
18. The Devil
19. Burn in Hell
20. I.N.R.I.
21. Poisoned Priest
22. Hellchild (Venom cover)
23. Fire
24. Obsessed with the Visions
25. Atheist Ways
26. The Fucking Witch
27. In the Graveyard
28. Torment

Band:
https://www.facebook.com/NUNSLAUGHTER/
https://nunslaughter.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/nunslaughter.official/

Label:
https://www.facebook.com/BarbarianWrath666
https://barbarianwrath.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/agoniarecords
https://www.agoniarecords.com/
https://agoniarecords.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/IronBoneheadProductions
https://ironbonehead.de/
https://ironboneheadproductions.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/MaraMusicProducer/
https://awakeninginthedark.pl/
https://maraproductions.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/mara_production_666/

Autor: P.