VERUTA – Criterion Void

Tape, Transylvanian Recordings, demo 2022
(English translation below)

Debiutanckie demo jednoosobowego projektu z Seattle, Washington, USA to bardzo ciekawy strzał i warta pozycja do nabycia. Za całość jest odpowiedzialny niejaki Jeremy M., który udziela się również w Death Metalowym Abysmalist, którego wydaniem ma się zająć Maggot Stomp, i Thrash Metalowym Primal Rite.

Demo VERUTA to nic innego jak Black Metal w którym dla uwidocznienia i podkreślenia atmosfery wpleciono partie klawiszy. Nie oznacza to, że cztery utwory jakie znalazły się na 'Criterion Void’ to rozwleczone i smętne klimaty. Nic podobnego. Jeremy czerpie wyraźnie z korzeni wczesnej Norwegii, kiedy to we wczesnych latach ’90tych niemal obowiązkowe było używanie tego instrumentu. I tak jest w przypadku VERUTA, albowiem klawisze nie są wszechobecne, a pojawiające się partie nie noszą znamion przekombinowanej symfonii, należąc do bardziej oszczędnych dźwięków, zdecydowanie prostszych. Taki zabieg ułatwia odbiór muzyki, a dynamika pozostaje zachowana. Demo sprawia wrażenie zarówno pełnego pasji, ale też w pewien sposób przemyślanego. Nie odnotowałem słabszych jego fragmentów, a tym samym wnioskuję, że mało tu przypadkowości. Jeśli jednak takowa jest, to chylę czoła przed tak dobrym efektem finalnym. Brzmienie materiału jest brudne, ale też nie do przesady. Gitary zachowały swoją naturalną ostrość, a tnące bezlitośnie riffy prymitywną siłą wdzierają się w czaszkę słuchacza. Kolejna sprawa to świetne wokale, pełne wściekłości i o doskonałej barwie. Mimo braku urozmaiceń na tej płaszczyźnie, to właśnie ich ekspresja, ta wściekłość, robią robotę. VERUTA nie pozostaje dłużna na polu rozwijanych prędkości utworów – usłyszymy tu bardzo szybkie partie, ale również zwolnień bądź samych klawiszowych pasaży nie zabraknie.

’Criterion Void’ to bardzo dobre demo. Demo, które nastawia obiecująco słuchacza względem oczekiwania na kolejne wydawnictwa projektu, bo nie ukrywam, że pozostał mi niedosyt po szesnastu minutach Black Metalu spod ręki Amerykanina. Warto obadać i mieć czujne oko na kolejne wydawnictwa VERUTA.

(English version)

The debut demo of the one-man project from Seattle, Washington, USA is a very interesting shot and a worthwhile item to purchase. Jeremy M., who is also involved in Death Metal Abysmalist, to be released by Maggot Stomp, and Thrash Metal Primal Rite, is responsible for the whole thing.

VERUTA’s demo is nothing but Black Metal with keyboard parts woven in to emphasize the atmosphere. It doesn’t mean that the four tracks on 'Criterion Void’ are long and dreary. Nothing of the sort. Jeremy clearly draws from the roots of early Norway, when in the early ’90s it was almost mandatory to use this instrument. And so it is in the case of VERUTA, because the keyboards are not omnipresent, and the appearing parts do not bear the mark of an overcomplicated symphony, belonging to the more simple sounds, definitely more minimal. Such treatment facilitates the reception of the music and the dynamics remains preserved. The demo gives the impression of being both passionate and well thought out. I did not notice any weaker fragments of it, and thus I conclude that there is little randomness here. But if there is, I bow down to such a good final effect. The sound of the demo is dirty, but not to excess. The guitars have kept their natural sharpness and the riffs, which cut mercilessly, penetrate the listener’s skull with primitive force. Another thing is great vocals, full of rage and with perfect tone. Despite the lack of variety on this level, it is their expression, that rage which does the job. VERUTA doesn’t remain indebted in the field of developing the speed of tracks – we can hear very fast parts here, but also slowing down or just keyboard passages.

Criterion Void’ is a very good demo. A demo which sets the listener’s expectation for the next releases of the project in a promising way, because I must admit that I was left hungry for more after sixteen minutes of Black Metal from the hands of the American. It’s worth checking it out and keeping an eye open on VERUTA’s future releases.

Tracklist:
1. Insidious Eye
2. Slayer. Serpent. Succubus.
3. The Eternal Hiss
4. Observance pt.1

Band:
https://veruta.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/veruta___/

Label:
https://www.facebook.com/TransylvanianRecordings
https://transylvaniantapes.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/transylvanianrecordings/

Autor: W.