ANCIENT CRYPTS – Inhaling the Fumes of a Burning Carcass

CD / vinyl / tape, Grotesque Sounds Productions / Death Division Rituals / Burning Coffin Records / Crypts of Eternity Productions, EP 2020
(English translation below)

Chile i Death Metal – czy tu może pójść coś nie tak? No właśnie, wątpliwa sprawa by taka sytuacja mogła mieć miejsce w przypadku takiej kombinacji. ANCIENT CRYPTS to zespół, którego początki sięgają do 2012 roku. Po wydaniu dwóch demosów, słuch o nich zaginął. Minęło siedem lat i oto mamy powrót i to, kurwa, jaki! Co prawda trochę szkoda, że to nie pełen album – nie można mieć wszystkiego od razu, prawda? Kto z was jeszcze nie zetknął się z nazwą ANCIENT CRYPTS to spieszę donieść, że w składzie są persony z Praise the Flame, Invincible Force, Unaussprechlichen Kulten i kilku innych hord.

Chilijczycy kipią furia w swoich kompozycjach, słychać w czterech autorskich utworach (pomijając intro), że ta muzyka płynie im w żyłach, a czarne płuca zieją metalem śmierci. Pierwsze co rzuca się słuchaczowi po minutowej introdukcji, to świetne i dynamiczne brzmienie. Absolutny old school z którego wyciągnięto co najlepsze i dostosowano do dzisiejszych standardów. Na szczęście nie jest przekombinowane. Otchłań otwiera się coraz szerzej z każdym dźwiękiem, a trujące, mgliste opary porażają zmysły. Death Metal jaki grają Chilijczycy jest cholernie zwięzły, do rzeczy i nie schodzi z obranego toru waląc po pysku prze okrutnie. Riffy są absolutnie bezlitosne, groźne i nieubłaganie pędzące naprzód. Nawet w zwolnieniach chłoszczą bez opamiętania, tu nie ma zmiłuj. W całej okazałości są też i solówki po których nie pozostają żadne wątpliwości co do warsztatu muzyków. Wykorzystanie dualności riffów również wyszło prześwietnie. Pojawiające się również partie bez przesterowania i podbijają atmosferę horroru pod sam kres. Świetne wokale – growle i charczące krzyki plasujące się w klimacie grozy i prawiecznego horroru.

ANCIENT CRYPTS po prostu niszczy. Najbliższe porównanie jakie mi się nasuwa to Skeletal Remains, ale to zaledwie część tego co zdołacie usłyszeć na „Inhaling the Fumes of a Burning Carcass”. Absolutny mus dla maniaków old school Death Metalu.

(English version)

Chile and Death Metal – can something go wrong here? Well, it is doubtful that such a situation could happen with such a combination. ANCIENT CRYPTS is a band whose beginnings date back to 2012. After the release of two demos, the hearing about them is completely lost. Seven years have passed and here we have a comeback and what a fucking comeback it is! It’s a bit of a pity that it’s not a full album – you can’t have everything right away, right? Who of you hasn’t come across the name ANCIENT CRYPTS yet, I’m in a hurry to report that there are people from Praise the Flame, Invincible Force, Unaussprechlichen Kulten and several other hordes.

The Chileans are raging in their compositions, you can hear in four original songs (apart from the intro) that this music flows in their veins and their black lungs are emanating the metal of death. The first thing thrown at the listener after a minute of introduction is a great and dynamic sound. An absolute old school from which the best was drawn and adapted to today’s standards. Luckily, it is not overdone. The abyss opens wider and wider with every sound, and the poisonous, dim vapours are paralyzing the senses. Death Metal played by Chileans is damn concise, to the point and does not go off the beaten track by banging on the face. Riffs are absolutely merciless, fierce and mercilessly rushing forward. Even in slowdowns, they flog without a thought, there is no mercy here.In all its glory, there are also solos after which there is no doubts. The use of the duality of the riffs also came out superbly. The parts that also appear without overdrive and conquer the atmosphere of a horror to the very end. Excellent vocals – growls and screams that are heard in a mood of macabre and prennial atrocity.

ANCIENT CRYPTS simply destroys. The closest comparison I can get is Skeletal Remains, but that’s only part of what you can hear on „Inhaling the Fumes of a Burning Carcass”. An absolute must for old school Death Metal maniacs.

Tracklist:
1. Introduction: Andante Allucinatorio
2. An Amorphous Simphony of Accursed Flutes
3. Sarcophagidaes
4. Inhaling the Fumes of a Burning Carcass
5. He Spoke Behind the Mask of Clay

Band:
https://ancientcrypts.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/pages/Ancient-Crypts/594054117342479/

Label:
https://grotesquesounds.bandcamp.com/
http://grotesquesounds.weebly.com/
https://deathdivisionrituals.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/burningcoffinrecords/
https://burningcoffinrecs.bandcamp.com/
https://cryptsofeternity.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/cryptsofeternity/

Autor: W.