ÄKTH GÁNAHËTH – Crowned in Shadows

CD / vinyl, Death Kvlt Productions / Death Manifestations, album 2020 / 2021
(English translation below)

Brnąc przez niezmierzone odmęty Bandcampa, natrafiłem na takową perłę. Nie znalazłem w szybkich poszukiwaniach wielu informacji na temat tego projektu, poza podstawową wzmianką odnośnie pochodzenia projektu. Mowa tutaj o Islandii. Jedyną personą odpowiedzialną za wizerunek muzyki jest ukrywający się pod pseudonimem A., który to z góry uprzedzam dokonał niesamowitej roboty!!! O tym jednakże, jak zawsze, poniżej. Zapraszam.

Czasy się zmieniły i sam widzę to po sobie. Ja, stary ramol, szukający muzyki na Bandcamp czy też Youtube. Narzędzia te, co by nie mówić, wielce pomocne by sprawdzić nieznane hordy / projekty celem zakupienia ich fizycznych nośników. Lub, jak w przypadku albumu ÄKTH GÁNAHËTH, opisania zawartości tego naprawdę niebagatelnego materiału. Projekt jest sygnowany jak Raw Black Metal, ale to nie do końca w pełni oddaje ducha Black Metalu jaki tworzy Islandczyk. Owszem, gdy wycofamy prawie że wszechobecne klawisze z kompozycji ÄKTH GÁNAHËTH, to mamy otrzymujemy tu przekaz audio pełen nienawiści, wstrętu i wplecionej melancholii. Jednakże w utworach tych bardzo często są obecne pasaże klawiszowe wspomagające pełnię aranżacji i tym samym nakreślające bardziej atmosferyczną stronę muzyki. Owszem, podwaliną jest tu piwniczne, obskurne i absolutnie niewypolerowane brzmienie. Instrumenty klawiszowe natomiast, pomimo ich równie minimalistycznego dźwięku, wprowadzają element duchowy do „Crowned in Shadows”. Odnoszę wrażenie, że album ÄKTH GÁNAHËTH, to swoista inkantacja nocy, transfer uczuć przekutych na dźwięk. Przede wszystkim jest cholernie szczery, ma swoje małe niedociągnięcia, ale w tym jego urok. Riffy pełne są jadu, perkusja sukcesywnie niczym zaplanowana kanonada niszczy mury obronne duszy i wdziera się w słuchacza. Wysokie wrzaski dopełniają obrazu surowości połączonej z atmosferą. Podczas odsłuchu otrzymujemy również utwory będące w pełni instrumentalne, w całości skomponowane na instrumencie klawiszowym. Świetny materiał, pełen grozy, która wypełnia słuchacza w jakiś nieoczywisty sposób.

(English version)

Running through the immense wasteland of Bandcamp, I came across this pearl. I did not find much information about this project in a quick search, except for the basic mention of its origin. I’m talking about Iceland. The only person responsible for the image of music is hiding under the pseudonym of A., who did an amazing job, I warn you in advance! But, as always, I invite you to read that below.

Times have changed, and I can see it from my own eyes. Me, an old guy, looking for music on Bandcamp or Youtube. These tools, whatever you say, are very helpful to check out unknown hordes / projects to buy their physical media in future. Or, as with the ÄKTH GÁNAHËTH album, to describe the contents of this really substantial piece. The project is signed as Raw Black Metal, but this does not fully reflect the spirit of Black Metal that an Icelander creates. Yes, when we almost withdraw the omnipresent keys from the ÄKTH GÁNAHËTH composition, we get an audio message full of hatred, disgust and woven melancholy. However, in these pieces, very often there are keyboard passages that support the full arrangement and thus outline a more atmospheric side of the music. Yes, the basis here is a cellar-like, squalid and absolutely unpolished sound. Keyboard instruments, on the other hand, despite their equally minimalistic sound, introduce a spiritual element to „Crowned in Shadows”. I have the impression that the ÄKTH GÁNAHËTH album is a kind of night incantation, a transfer of feelings forged into sound. First of all, it’s damn honest, it has its little shortcomings, but it is its own charm. Riffs are full of venom, the drums gradually like a planned cannonade is destroying the defensive walls of the soul and invading the listener. High pitch screams complete the picture of austerity combined with atmosphere. During the listening we also receive songs that are fully instrumental, entirely composed on a keyboard instrument. Great material, full of horror, which fills the listener in some unobvious way.

Tracklist:
1.The Gates of Hel
2.The Battle on Vígríðr
3.Crowned in Shadows
4.The Night Spreads Her Wings
5.Under the Spectral Full Moon
6.Brimstone and Ash
7.Journey Through the Desert of Ice

Band:
https://akthganaheth.bandcamp.com/

Label:
https://www.deathmanifestations.com/

Autor: W.