SCORN – Pure Blood Metal

Tape, Signal Rex, demo 2021
(English translation below)

Projekt ludzi Japonii i Południowej Korei zamieszanych w takie projekty jak Reek of the Unzen Gas Fumes, Thy Sepulchral Moon, Fogged by Fleshflies i Grizzly Fetish – czyli krąg 4444 Reich, nie zwiastuje przyjemnej muzyki. SCORN wzięli sobie na celownik Black / Death Metal w ultra surowej formie i połączyli to na dodatek ze stylistyką Noise. Być może nie jest to do końca mój kielich krwi, ale pierwsze dźwięki wciągnęły mnie i dałem szansę tej kurewskiej ohydzie.

Demo zostało wydane przez Portugalską wytwórnię Signal Rex na kasecie w limicie 100 sztuk. „Pure Blood Metal” to sześć utworów trwających nieco ponad czternaście minut z czego ten najdłuższy nie trwa nawet dwóch i pół minuty. Mówiąc to, każdy już pewnie wie z czym mamy tu do czynienia. Muzyka która jest wypadkową Revenge, Black Witchery czy Blasphemy została wessana do olbrzymiego wiry załamania czasoprzestrzeni i została wypluta jako potworna i absolutnie wykręcona abominacja. Mimo, iż całość może się wydawać jedną wielką hałaśliwą kakofonią, to nic bardziej mylnego. Muzyka jest silnie zdeformowana niczym ciało po śmiertelnej dawce radiacji, ale jest w tym myśl przewodnia i nie wydaje się to być improwizacją. Gdyby nałożone efekty znieść ze szkieletów utworów, dostrzeżemy naprawdę ciekawe aranżacje mające tylko jedno zadanie – zmielić mordę słuchacza na totalną papkę. Oczywiście, teksty lub choćby wnosząc po tytułach utworów nawiązują do anihilacji gatunku ludzkiego i taka tematyka w przypadku SCORN sprawdza się kompletnie. Utwory są niczym krótkie salwy i miażdżą wszystko na swojej drodze. Surowe gitary, chaotyczne solówki, stukoczący (najprawdopodobniej – nie znalazłem żadnych informacji o użyciu żywej perkusji, a i sam dźwięk mówi za siebie) automat perkusyjny i zdeformowane ponad miarę wokale. Chore gówno dla równie chorych degeneratów. Jakby kto pytał, wskakuję na ten pokład.

(English version)

The project of people from Japan and South Korea involved in such projects as Reek of the Unzen Gas Fumes, Thy Sepulchral Moon, Fogged by Fleshflies and Grizzly Fetish – that is 4444 Reich circle, does not herald pleasant music. SCORN have taken Black / Death Metal in ultra raw form and combined it on top of that with Noise stylistics. Maybe it’s not exactly my cup of blood, but the first sounds drew me in and I gave this fucking abomination a chance.

The demo was released by Portugal’s Signal Rex label on cassette in a limit of 100 copies. „Pure Blood Metal” is six tracks lasting just over fourteen minutes with the longest one not even two and a half minutes long. Saying that, everyone probably already knows what we are dealing with here. The music which is a resultant of Revenge, Black Witchery or Blasphemy was sucked into a huge whirlpool of space-time collapse and was spit out as a monstrous and absolutely twisted abomination. Although the whole thing may seem like one big noisy cacophony, nothing could be further from the truth. The music is heavily deformed like a body after a lethal dose of radiation, but there is an underlying idea and it doesn’t feel like improvisation. If the superimposed effects were to be lifted from the skeletons of the tracks, we would notice really interesting arrangements with only one task – to grind the listener’s face into a total mush. Of course, the lyrics, or at least judging by the titles of the tracks, refer to the annihilation of the human race and such a theme works completely well in the case of SCORN. The tracks are like short salvos and crush everything on their way. Harsh guitars, chaotic solos, clattering (most probably – I haven’t found any information about using live drums and the sound of it speaks for itself) drum machine and deformed vocals. Sick shit for equally sick degenerates. If anyone asks, I’m jumping on this deck.

Tracklist:
1.The Signal of Total Hate
2.Pure Blood Metal
3.Violence of Great Ironfirst
4.Ultramassacre
5.Spread Poisonous Gas to Humanity
6.Vengeanceremonium

Band:
none

Label:
http://www.signalrex.com/
https://www.facebook.com/signalrec
https://www.instagram.com/signalrex
https://signalrex.bandcamp.com/

Autor: W.