CEREMONIAL WORSHIP – Ceremonial Worship

Tape, Unholy Forces Productions, EP 2017
(English translation below)

Obiecywałem sobie nie pisać o tego typu materiałach, ale czasem wzbiera we mnie już taka doza wkurwu, że trzeba dać upust wszystkiemu. Starałem się by poniższa recenzja była w miarę konstruktywna, a jak wyszło… Nie wiem, ale mimo tego zapraszam. I przeczytajcie do końca, bo w zakończeniu jest ważna informacja dotycząca odnośnie CEREMONIAL WORSHIP. Debiutancka taśma jednoosobowego projektu z Grecji, została wydana przez zawieszoną obecnie w działalności małą wytwórnię Unholy Forces Productions. Mamy tu do czynienia z surowym Black Metalem. Projekt powstał w 2016 roku w Atenach i poza omawianą kasetą, ma jeszcze w swojej dyskografii kolejną EPkę wydaną przez Metal Throne Records.

Przyznać muszę, że materiał niczym absolutnie nie powala. W trakcie odsłuchiwania „Ceremonial Worship” wkrada się też nuda. Słychać, że materiał został nagrany w zaciszu domowym, a brak wiedzy o finalnym miksie jest nader słyszalny. Oczywiście, można powiedzieć, że czego oczekuję po surowym BM i dlaczego się czepiam? Otóż, materiał jest słaby. Bardzo przeciętne riffy, które pomimo swej surowizny niczym nie przyciągają mojej uwagi. Każdy zapewne słuchał niejednokrotnie materiałów Black Metalowych, które wręcz ocierały się o hałaśliwą kakofonię, a mimo to, zachwycały. W przypadku CEREMONIAL WORSHIP odnoszę wrażenie, że zabrakło pomysłu i materiał jest po prostu nieprzemyślany. High Priest C.W., odpowiedzialny za całość instrumentów, nagrał po prostu bardzo przeciętną muzykę. Zupełnym nieporozumieniem są utwory „Cursed” i „Upwards Darkened Veils”, mające oddawać aurę rytuału. Domowej roboty szelesty nie przemawiają do mnie w żaden sposób. Jeśli ktoś chce posłuchać rytualnej aury, przerażających szelestów i szumów, które nie żenują, zapraszam do zapoznania się z np „Unveiled Ghostly Shadows” autorstwa Darkness Enshroud. Kolejna sprawa to sztuczny ponad wszelką możliwość automat perkusyjny. Kurwa, lata temu były, jak i są dzisiaj, setki programów do rejestracji i obróbki dźwięku. Szkoda czasu na tą taśmę.

Cóż, czasem debiuty się nie udają. Sprawa ma się zupełnie inaczej z kolejną EPką projektu, która jest zupełnie innym obliczem – materiał nagrany z żywą perkusją, uderza siłą huraganu. Nawet nagrany ponownie i zaaranżowany na nowo jeden utwór z debiutu „Before Total Anihilation” jest wręcz trudny do rozpoznania. Dwa oblicza. Niestety, dzisiaj padło na opisanie debiutu, który oby został jak najszybciej zapomniany.

(English version)

I promised myself not to write about this type of material, but sometimes I get so pissed off that I have to give vent to everything. I tried to make this review as constructive as possible, but how it turned out… I don’t know, but I invite you anyway. And please read it to the end, because in the end there is an important information concerning CEREMONIAL WORSHIP. The debut tape of a one-man project from Greece has been released by a now-suspended small label Unholy Forces Productions. Here we are dealing with raw Black Metal. The project was formed in 2016 in Athens and apart from the discussed cassette, it still has in its discography another EP released by Metal Throne Records.

I have to admit that the material does not absolutely knock you out with anything. While listening to „Ceremonial Worship” it gets boring. It can be heard that the material was recorded at home, and the lack of knowledge about the final mix is very audible. Of course, you may say that what do I expect from raw BM and why am I picking on it? Well, the material is weak. Very average riffs, which, despite their rawness, do not attract my attention. Everyone has probably listened to some Black Metal material, which almost verged on noisy cacophony, and yet they were delightful. In the case of CEREMONIAL WORSHIP, I have an impression that there is a lack of idea and the material is simply not well thought out. High Priest C.W., responsible for all the instruments, recorded simply very average music. The tracks „Cursed” and „Upwards Darkened Veils”, which are supposed to convey the aura of the ritual, are a complete misunderstanding. Homemade rustlings do not appeal to me in any way. If someone wants to listen to the ritual aura, creepy rustles and noises, which are not embarrassing, I invite to get acquainted with, for example, „Unveiled Ghostly Shadows” by Darkness Enshroud. Another issue is the artificial beyond all possibility drum machine. Fuck, years ago there were, as there are today, hundreds of programs for recording and processing sound. Waste of time for this tape.

Well, sometimes debuts don’t work out. The case is completely different with the next EP of the project, which is a completely different face – the material recorded with live drums, hits with the force of a hurricane. Even re-recorded and rearranged one track from the debut „Before Total Annihilation” is hard to recognize. Two different facets. Unfortunately, today it fell on describing the debut, which should be forgotten as soon as possible.

Tracklist:
1.Burial Ways of the Unholy
2.Eternal Ways of Spiritual Katharsis
3.Upwards Darkened Veils
4.Before Total Anihilation
5.Killing Christian Plague
6.Cursed

Band:
https://ceremonialworship.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Ceremonial-Worship-407717956243077/

Label:
http://unholyforces.webs.com/

Autor: W.