BLACK FUNERAL – Belial Arisen

CD / vinyl, Behemoth Productions / Perverted Taste, album 2003
(English translation below)

Projekt, którego nie trzeba chyba przedstawiać nikomu, kto choć odrobinę siedzi w Black Metalu. BLACK FUNERAL powstał w 1993 roku i po dziś nieprzerwanie wypuszcza na światło pełni księżyca kolejne materiały. Najbardziej aktywnym okresem projektu były lata 1994 – 2010, kiedy to regularnie ukazywały się albumu poprzedzone dwoma demami. Później jakoby tempo wydawnicze zmalało, a prym zaczęły wieść mniejsze wydawnictwa i kompilacje.

„Belial Arisen” jest albumem z 2003 roku i czwartym w kolejności chronologicznej. Wróciłem do tego wydawnictwa po latach. Nie słuchałem zawartości tego krążka z dobrych kilka lat i powrót zaskoczył mnie bardzo na plus. Surowy i obskurny Black Metal ze stukającym automatem perkusyjnym dobrze wwierca się w czaszkę i hipnotyzuje brudem i magią. Dźwięki absolutnie repulsywne, jednakże gdy przyjżeć się otoczce tej muzyki i mając na uwadze demoniczno – wampiryczny wydźwięk „Belial Arisen”, należy się bezapelacyjnie zgodzić, że zamiar osiągnięcia muzycznego medium został osiągnięty. Surowe gitary grające totalnie prymitywne riffy są uzupełniane bardzo dobrą linią melodyczną. Dużym atutem od strony kompozycyjnej jest dynamika tego materiału. Mimo, iż bazuje na automacie perkusyjnym, i tak spełnia swoje zadanie. Wybornym zabiegiem są tu dodane klawisze. Ich majestatyczny i wampiryczny ton kreują kompleksowość, kreślą wyraźny kształt groteski i horrendum czym ten album się stał. Wokale są wielowarstwowe i przeplatają się w różnych tonacjach krzyków, quasi growli i wszelakich demonicznych głosów.

Zdaję sobie sprawę z tego, że ta muzyka nie jest dla wszystkich. W sumie, to cała twórczośc BLACK FUNERAL nie jest dla wszystkich i w istocie, to bardzo dobrze. Atmosfera całości „Belial Arisen” jest absorbująca i pochłania umysł słuchacza. Świetny album, a ja biorę kolejny na odsłuch w ramach przypomnienia. W końcu jest okazja, bo najnowsze demo „Circle of Phantoms” to piękna sprawa.

(English version)

A project that probably needs no introduction to anyone who is at least a little bit into Black Metal. BLACK FUNERAL was formed in 1993 and has been continuously releasing new material ever since. The most active period of the project was between 1994 and 2010, when they regularly released albums preceded by two demos. Later on the pace of publishing slowed down and smaller releases and compilations took the lead.

„Belial Arisen” is the album from 2003 and the fourth in chronological order. I came back to this release after years. I haven’t listened to the contents of this album for a good few years and the return surprised me very much. Raw and bleak Black Metal with clattering drum machine drills well into your skull and hypnotizes you with filth and magic. Sounds absolutely repulsive, however, when you look at the surroundings of this music and bearing in mind the demonic-vampiric overtone of „Belial Arisen”, you have to agree unquestionably that the intention of achieving a musical medium has been achieved. Raw guitars playing totally primitive riffs are complemented by a very good melodic line. A great asset from the compositional side is the dynamics of this material. Despite the fact that it’s based on drum machine, it still serves its purpose. The keyboards are an excellent choice. Their majestic and vampiric tone creates complexity, draws clear shape of grotesque and horrendum what this album has become. The vocals are layered and intertwined in different tones of screams, quasi growls and all sorts of demonic voices.

I realize that this music is not for everyone. In fact, all of BLACK FUNERAL’s work is not for everyone and in fact, that’s a very good thing. The atmosphere of the entirety of „Belial Arisen” is absorbing and consumes the mind of the listener. A great album, and I’m taking the next one for a listen as a reminder. There is finally an opportunity, as the latest demo „Circle of Phantoms” is a thing of amazingness.

Tracklist:
1.Infernal Majesty
2.Book of Belial
3.Antichrist Rising
4.Varcolaci
5.Lycanthropy and Flames
6.Light of Satanael
7.The Crimson Dragon

Band:
https://blackfuneral.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Akhtya/

Label:
http://www.pervertedtaste.com/

Autor: W.