ELEGIAC – Wolves Chase the Light

CD / tape, Sacrificial Sounds / Analög Ragnarök, album 2022
(English translation below)

Powstały w 2014 roku solowy projekt ELEGIAC jest silnie aktywny po dziś dzień. Nie było roku, by Zene nie przypomniał o swoim istnieniu wydając kolejny materiał. Nie wiem kompletnie skąd on bierze czas by tyle tworzyć, ponieważ nadmienić jeszcze należy kilka innych projektów, które są również aktywne i może już nie z taką częstotliwością jak ELEGIAC, ale nadal wydają co rusz kolejne materiały. O ile się dobrze doliczyłem, to „Wolves Chase the Light” to dziewiąty pełen materiał Amerykańskiego projektu. Kilka słów na ten temat, jak zawsze, poniżej.
Całość trwa czterdzieści minut, a te z kolei przelatują bardzo szybko. Muzyka ELEGIAC to połączenie prostego, chwytliwego Black Metalu i osadzenie go w pogańskich, nie z rzadka podniosłych elementach struktur aranżacyjnych. Brzmienie „Wolves Chase the Light” jest brudne, mimo tego wszystkie instrumenty pozostają czytelne. Oczywiście, nie dzieje się tu nie wiadomo ile, ale moim zdaniem w przypadku muzyki jaka oferuje ELEGIAC, mniej znaczy więcej. Powtarzalność riffów bardzo dobrze podkreśla atmosferę, a gdy w sukurs idą zaśpiewane czyste wokale – naprawdę robi to wrażenie, tym bardziej mając w pamięci pogańską otoczkę projektu. Utwory pokroju „Wodanagaldraz” to istna ozdoba dla formy Black Metalu jaką obrał sobie ELEGIAC. Nasze zmysły doświadczaja prymitywnego rytuału. Rytmiczne bicie bębna wraz z szmańskich zawodzeniem i opetanymi wokalami przenoszą słuchacza w zupełnie inny wymiar doznania sonicznego, tym samym przenosząc „Wolves Chase the Light” na inne natężenie, inną skalę świadomości. Pozostała część albumu, czyli ta faktycznie Black Metalowa (o której już padło kilka słów powyżej), nie pozostawia wiele do życzenia. Materiał cholernie ulokowany w pasji, wkręcający się w zmysły i lokujący się tam na długo. Aranżacyjnie mamu tu prostotę (o której też było co nieco wyżej), ale przejawia się ona w całkiem ciekawym komponencie – otóż Black Metal miesza nam się tutaj kilka razy ze sznytem Punkowym. Dodatkowo, melodyjność niektórych partii „Wolves Chase the Night” jawi się mocno sceną Fińską, a dla mnie to cholerny plus. Zene stawia na atmosferę, którą udaje mu się uzyskać bez tony wysublimowanych instrumentów klawiszowych. Robi to wręcz na wskroś – stawia na podstawowe instrumentarium Black Metalu i tym rzemiosłem buduje coś nader ciekawego. Bardzo polecam, konkretna i uzależniająca muzyka.

(English version)

Formed in 2014, ELEGIAC is a solo project that is still strongly active to this day. There wasn’t a year that Zene didn’t remind about his existence by releasing another material. I don’t know where he gets the time to create so much, because we should mention a few other projects that are also active and maybe not as frequently as ELEGIAC, but still release new material every now and then. If I counted correctly, „Wolves Chase the Light” is the ninth full-length material of the American project. A few words about it, as always, below.

The whole album lasts forty minutes, and those minutes fly by very quickly. ELEGIAC’s music is a combination of simple, catchy Black Metal and grounding it in pagan, not uncommonly solemn elements of arrangement structures. The sound of „Wolves Chase the Light” is dirty, yet all instruments remain legible. Of course, there is not much going on here, but in my opinion, in case of music that ELEGIAC offers, less is more. The repetition of riffs emphasizes the atmosphere very well, and when accompanied by clean sung vocals – it really makes an impression, especially having in mind the pagan surroundings of the project. Tracks like „Wodanagaldraz” are a real adornment for ELEGIAC’s form of Black Metal. Our senses experience a primitive ritual. The rhythmic drumbeat along with the murmuring wails and possessed vocals transport the listener into a completely different dimension of sonic experience, thus taking „Wolves Chase the Light” to another intensity, another scale of consciousness. The rest of the album, which is actually Black Metal (about which a few words have already been said above), does not leave much to be desired. The material is so damn passionate that it taps into the senses and stays there for a long time. In terms of arrangement, there is simplicity here (which was also mentioned above), but it manifests itself in quite an interesting component – Black Metal is mixed here several times with Punk tunes. Additionally, the melodiousness of some parts of „Wolves Chase the Night” seems to be very much a Finnish scene, and for me it’s a damn good thing. Zene focuses on atmosphere, which he manages to achieve without a ton of sophisticated keyboards. He does it thoroughly – he relies on the basic instrumentation of Black Metal and with this craft he builds something very interesting. I highly recommend it, it’s solid and addictive music.

Tracklist:
1.Bellows of the Ancient Forge
2.Lord of the Oak
3.Altar of Cernunnos
4.Traveling Out of Time
5.Wolves Chase the Light
6.Wodanagaldraz
7.Priest of the Sacred Fire

Band:
https://www.facebook.com/Elegiac-311140892407757/

Label:
https://sacrificialsounds.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/sacrificialsounds/
https://www.facebook.com/sacrificialsounds/
https://analogragnarok.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/analog_ragnarok
https://www.facebook.com/AnalogRagnarok/

Autor: W.