NYCTOPHILIA – Bezdeń

CD / tape / vinyl, Wolfspell Records / Death Kvlt Productions, album 2019
(English translation below)

Piąty album NYCTOPHILIA przynosi pewne zmiany, które w mojej opinii wyjdą projektowi tylko na dobre. O tych różnicach porozmawiamy poniżej. Wydawnictwo, sygnowane przez dwie szanowane wytwórnie, zostało wydane we wszystkich możliwych formatach. Warto zaznaczyć, że Grief utrzymuje nietuzinkowe tempo pracy i daje o sobie regularnie znać kolejnymi wydawnictwami. Zapraszam zatem na podróż przy blasku księżyca, w tajemnice nocy.

Ostatni album polskiego projektu NYCTOPHILIA to bardzo ciekawa propozycja dla tych z Was, którzy odnajdują się miksturze Black Metalu połączonego z atmosferycznymi akcentami. Te z kolei, wkraczają w depresyjne klimaty, ale nie tylko. W aurze nagrania daje się wyczuć melancholię, ale daleką od desperacji. Daleką od wszelakiej rozpaczy. Jest w niej coś bardziej mrocznego, rzekłbym nawet dostojnego. Niejednokrotnie słuchając „Bezdeń” miałem wrażenie, że Grief dotarł do sedna sprawy i przy pomocy muzyki opisuję najczystszą formę samej Nocy. Świetnym zabiegiem jest coraz to odważniejsze stawianie nacisku na atmosferę samą w sobie, na zgłębianie jej przy pomocy ambientowych wręcz pasaży. Te natomiast, są nieodzownym ozdobnikiem muzyki wykreowanej przez NYCTOPHILIA. Być może wspomniałem to już przy okazji opisywania poprzedniego albumu „Ad Mortem at Tenebrae”, ale potęgę, a przede wszystkim pełnię przekazu dźwięków wykreowanych przez Griefa, odczujemy i zrozumiemy w pełni słuchając tej muzyki nocą. Absolutne ciemności lub blask świecy są idealnym medium by „Bezdeń” przemówiła. Sama konstrukcja utworów, mimo iż nie są one krótkie (przynajmniej te, w których jest użyte pełne instrumentarium), jest dość prosta. Za tą prostotą skrywa się właśnie absolut dosadności. Ekspansja czerni, połączona z wachlarzem emocji, jest nieodzownym elementem tego albumu. Riffy, charakteryzujące się sporą ilością powtórzeń, budują efekt obłędu i są hipnotyczne. Często pojawiające się ambientowe wstawki, ba!, są nawet pełne utwory, dodają tylko smaczku. Surowa produkcja nadaje olbrzymiej ostrości dźwięku, który na szczęście nie uległ zbyt dużej obróbce w kierunku przystępności. Gwałtowność samej muzyki również jest udanym zabiegiem, jak mniemam, nie ustawionym w założeniu odgórnie. Przejścia pomiędzy spokojnymi, tajemniczymi dźwiękami, a Black Metalową furią są nieujarzmione i przechodzą z siłą potężnej lawiny.

Podsumowując, „Bezdeń” to nie dość, że bardzo dojrzały album kompozycyjnie, to dodatkowo jest pełen emocji, które aż wrą w tych dźwiękach. Jest surowo, a pełna gniewu zaciekłość miesza się tu z mizantropijną tajemniczością. Warto sięgnąć po piąty album NYCTOPHILII, nie zawiedziecie się.

(English version)

NYCTOPHILIA’s fifth album brings some changes that, in my opinion, will only work out for the project. We will talk about these differences below. The release, signed by two respected labels, was released in all possible formats. It is worth noting that Grief maintains an extraordinary pace of work and regularly announces itself with new releases. I invite you for a moonlight journey into the mysteries of the night.

The latest album of the Polish project NYCTOPHILIA is a very interesting proposition for those of you who find themselves in a mixture of Black Metal combined with atmospheric accents. These, in turn, enter into depressive moods, but not only. In the aura of the recording melancholy can be felt, but far from desperation. Far from any kind of despair. There is something more dark, even dignified, I would say. Many times while listening to „Bezdeń” I had an impression that Grief reached the core of the matter and by means of the music I describe the purest form of the Night itself. A great trick is putting more and more courageous emphasis on the atmosphere itself, on exploring it with the help of ambient passages. These, in turn, are an indispensable adornment of the music created by NYCTOPHILIA. I may have already mentioned it when describing the previous album „Ad Mortem at Tenebrae”, but the power, and above all the fullness of the message of the sounds created by Grief, can be felt and understood fully when listening to this music at night. Absolute darkness or the glow of a candle are the perfect medium for „Bezdeń” to speak. The structure of the tracks themselves, despite the fact that they are not short (at least those in which full instrumentation is used), is quite simple. Behind this simplicity hides the absolute bluntness. Expansion of blackness, combined with a range of emotions, is an indispensable element of this album. Riffs, characterized by a large number of repetitions, build an effect of madness and are hypnotic. Often appearing ambient interludes, yes, there are even full tracks, only add to the flavor. The raw production gives a huge sharpness to the sound, which fortunately hasn’t been processed too much in the direction of accessibility. The vehemence of the music itself is also a successful treatment, I think, not a top-down one. Transitions between calm, mysterious sounds and Black Metal fury are untamed and come through with the force of a powerful avalanche.

To sum up, „Bezdeń” is not only a very mature album in terms of composition, but it is also full of emotions, which are boiling in these sounds. It is raw, and the fierceness full of anger mixes here with misanthropic mysteriousness. It is worth reaching for the fifth album of NYCTOPHILIA, you will not be disappointed.

Tracklist:
1.Bezdeń
2.Ku bezkresowi rzeczy
3.Vexation and Sorrow
4.Pustka
5.Światło wieczności
6.Outro

Band:
https://nyctophillia666.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Nyctophillia

Label:
http://wolfspell.pl/
https://www.facebook.com/wolfspellrecords
https://deathkvltproductions.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/deathkvltproductions/

Autor: W.