IMMOLATION – Acts of God

CD / tape / vinyl, Nuclear Blast, album 2022
(English translation below)

Jedenasty album IMMOLATION stał się faktem. Zapewne to co można było już powiedzieć na temat „Acts of God” zostało już powiedziane, więc dzisiaj ode mnie dostaniecie skrótową wersję spostrzeżeń z odsłuchu. Trzeba sobie na samym początku powiedzieć, że jeśli ktokolwiek z nas oczekiwał albumu pokroju „Dawn of Possession” czy „Here in After”, to oczywiście takowego nie otrzymał. Czy to źle? Wydaje mi się, że nie, ponieważ takie kamienie milowe, jak wspomniane powyżej, nie są możliwe do zrealizowania co każde wydawnictwo danego zespołu. Nie ma chyba również sensu rozpisywać się na tym albumem w szczegółach odnośnie tego co słyszymy, albowiem stylistyka IMMOLATION jest jedyna w swoim rodzaju i w przypadku ostatniego albumu Amerykanów się nic a nic nie zmieniła. Gdy tylko przemija intro otwierające „Acts of God” natychmiast się wie, że mamy do czynienia z IMMOLATION. Charakterystyczne gitary Roberta nasycone złem absolutnym od wielu albumów dają nam niesamowitą satysfakcję, a bóg dostaje kopa w twarz. Świetne harmonie, rozbijanie gitar na dwa kanały czy same sola. Z kunsztem tych elementów nie można się kłócić. Nie trzeba również wspominać o jakże głębokich wokalach, monstrualnych i porażających Rossa, tak charakterystycznych i współgrających z partiami perkusji. Może współgrających jest złym określeniem, ale zdecydowanie ta zależność istniała od zawsze w tym zespole i nadawała rozpoznawalności. Partie perkusji Steva są niedoścignione warsztatem dla wielu. Ponownie, bardzo charakterystyczne, mnogie w rozwiązaniach. Słucha się tego naprawdę wybornie, poza jednym elementem: nie rozumiem dlaczego od kilku albumów IMMOLATION uciekło w tą samą pułapkę co wiele innych zespołów, a mianowicie w przeprosukowanie dźwięku. Niestety brzmienie perkusji jest za sterylne i zamiast dodawać mocy, brzmi słabo niczym walenie w puste beczki. Nie rozumiem tego dążenia do chirurgicznej precyzji w dźwięku, która najzwyczajniej zabija ducha muzyki. Kolejną sprawą, która w sumie na albumie nie złuży niczemu są instrumentalne utwory znacznie odbiegające od pozostałych utworów. Są bo są, ale o ile miały urzekać dodatkowym klimatem, tak niestety po prostu są nijakie. I to na tyle ode mnie. Mimo tych minusów, album warto mieć w kolekcji. Do brzmienia trzeba i można się przyzwyczaić, a utwory instrumentalne… skoro już są to niech będą. Cała reszta to po prostu IMMOLATION.

(English version)

The eleventh album of IMMOLATION has become a fact. Probably everything that could be said about „Acts of God” has already been said, so today you’ll get from me an abridged version of listening observations. At the very beginning it has to be said that if anyone of us was expecting an album like „Dawn of Possession” or „Here in After”, we obviously didn’t get it. Is it a bad thing? I think not, because such milestones as the ones mentioned above cannot be achieved with every release of a given band. There’s also no point in describing this album in details what we can hear, because IMMOLATION’s style is one of a kind and in case of the last American album it hasn’t changed at all. As soon as the opening intro of „Acts of God” passes you immediately know that we are dealing with IMMOLATION. Robert’s characteristic guitars saturated with absolute evil from many albums give us an incredible satisfaction and god gets kicked in the face. Great harmonies, breaking the guitars into two channels or the solos themselves. The craftsmanship of these elements cannot be argued with. No need to mention also how deep vocals, monstrous and striking Ross, so characteristic and harmonizing with the drum parts. Maybe harmonizing is a bad word, but definitely this dependence has always existed in this band and gave recognition. Steve’s drum parts are unmatched in technique by many. Again, very distinctive, plural in solutions. It’s really great to listen to, except for one thing: I don’t understand why for a few albums now IMMOLATION has escaped into the same trap as many other bands, namely the over-producing of the sound. Unfortunately, the drum sound is too sterile and instead of adding power, it sounds weak like banging on empty barrels. I don’t understand this quest for surgical precision in sound, which simply kills the spirit of the music. Another thing that doesn’t really serve any purpose on the album are the instrumental tracks, which deviate significantly from the other tracks. They are there because they are, but as much as they were supposed to charm with their additional atmosphere, unfortunately they are just bland. And that’s it from me. Despite these drawbacks, the album is worth having in your collection. You have to and can get used to the sound, and the instrumental tracks… since they already are there, let them be. Everything else is simply IMMOLATION.

Tracklist:
1.Abandoned
2.An Act of God
3.The Age of No Light
4.Noose of Thorns
5.Shed the Light
6.Blooded
7.Overtures of the Wicked
8.Immoral Stain
9.Incineration Procession
10.Broken Prey
11.Derelict of Spirit
12.When Halos Burn
13.Let the Darkness In
14.And the Flames Wept
15.Apostle

Band:
https://immolation.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/immolation
https://instagram.com/immolation_band
https://www.youtube.com/user/Immolation

Label:
http://www.nuclearblast.de/
https://www.facebook.com/nuclearblastrecords
https://nuclearblast.bandcamp.com/

Autor: W.