ESOTERIC RITUAL – Possessed

Vinyl, Worm Moon Records, album 2022
(English translation below)

Tym razem gościmy w Szwecji. Bliżej nieokreślony skład projektu, brak informacji na temat daty powstania. Brzmi jak scenariusz, który ostatnimi czasy stał się dość popularny. Nic w tym po części dziwnego, albowiem taki zabieg nakłania słuchacza do koncentracji na samej muzyce i tym co ta ze sobą niesie, bez konieczności personalizacji dźwięków. ESOTERIC RITUAL zanim ukazał się ten materiał miał na swoim koncie jeszcze dwa dema i split z Calderum.

Cztery utwory jakie znalazły się na „Possessed” to Black Metal, który można podpiąć zarówno pod odnogę Atmospheric bądź Orthodox. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie bazując wyłącznie na dźwiękach jakie sączą się z głośników. Wspomniane cztery utwory to mocno rozbudowane kuriozum, to muzyka która nie atakuje od pierwszych sekund. Nie. ESOTERIC RITUAL powolnie ujawnia swoje sekrety niczym dym z kadzidła, pomimo dość agresywnej natury tejże muzyki. Bardzo dużo dzieje się tu w materii riffów, które notabene przypominają mi wczesny Abigor. Tremolo za tremolem, gitary rozwarstwiają się na dwa kanały czasami tworząc pewien dysonans a tym samym urastając w całokształcie muzyki do rangi, właśnie, ezoterycznego rytuału. Jest wiele momentów w utworach gdzie mamy blastujące rejesty automatu perkusyjnego (o dziwo nie razi aż tak bardzo i nie zaprzepaszcza olbrzymiego potencjału muzyki), to jednak atmosfera tajemniczości jest tu główną domeną. Mamy poza partiami tremolo również partie bez przesterów, łagodne, budujące poczucie niepokoju. Wokalnie mamy typowe dla gatunku skrzeczenia, ale pojawiają się też zniekształcone mówione głosy. Całości dopełniają majestatyczne klawisze. Tu na szczęście są one dodatkiem i ich obecność służy do podkreślania poszczególnych partii utworów.

Materiał jaki otrzymaliśmy na „Possessed” jest interesujący. Jedynym minusem jest już wspomniany automat i jego finanly rejestr. Gdyby go tylko nieco bardziej schować w finalnym miksie było by to zdecydowanie większym pożytkiem dla finalnego odbioru muzyki. Jednakże, niech ten mały niuans nie zniechęci was do sięgnięcia po ów album. Warto!

(English version)

This time we visit Sweden. Unspecified composition of the project, no information on the date of creation. It sounds like a scenario that has recently become quite popular. It’s not surprising in part because such a procedure induces the listener to concentrate on the music itself and what it brings, without the need to personalize the sounds. ESOTERIC RITUAL had two demos and a split with Calderum before this material was released.

Four songs on „Possessed” are Black Metal, which can be placed under either Atmospheric or Orthodox branch. At least that’s my impression based only on the sounds coming from the speakers. The mentioned four tracks are a strongly developed curiosity, the music which does not attack from the first seconds. No. ESOTERIC RITUAL slowly reveals its secrets like smoke from incense, despite the rather aggressive nature of this music. A lot is happening here in the matter of riffs, which incidentally remind me of early Abigor. Tremolo after tremolo, guitars split into two channels, sometimes creating a kind of dissonance, and thus growing in the whole music to the rank of, precisely, esoteric ritual. There are many moments in the tracks, where we have blasting registers of the drum machine (surprisingly, it doesn’t annoy so much and doesn’t spoil the huge potential of the music), but the atmosphere of the mystery is the main domain here. Apart from tremolo parts, we have also parts without overdrive, gentle ones, building a sense of unrest. Vocally we have typical for the genre screeches, but there are also distorted spoken voices. The whole is completed by majestic keyboards. Fortunately, here they are an addition and their presence serves to emphasize individual parts of the tracks.

The material we got on „Possessed” is interesting. The only minus is the already mentioned drum machine and its final register. If only it was a bit more hidden in the end mix, it would be definitely more beneficial for the overall reception of the music. However, let this little nuance not discourage you from reaching for this album. It is worth it!

Tracklist:
1.Swallowed by the Earth
2.The Black Storms + Fairies in the Fog
3.Breach Through the Vail
4.Where the Unholy Ones Will Burn + The Truth Lies Buried in the Soil

Band:
https://esotericritual.bandcamp.com/

Label:
https://wormmoonrecords.bandcamp.com/

Autor: W.