ALTARAGE – The Aproaching Roar

CD / vinyl / tape, Season of Mist Underground Activists / Sentient Ruin Laboratories, album 2019
(English translation below)

Na początku tego roku ukazał się album, który przez wielu, już wtedy, został okrzyknięty albumem roku smolistej stylistyki Black / Death Metalu. Mały research, jaki wykonałem przed napisaniem tej recenzji, potwierdził moje przypuszczenia, że nikt złego słowa o tym albumie nie powiedział. Oczywiście, że nie dotarłem do wszystkich źródeł, ale tak na zdrowy rozum – jakim trzeba być idiotą by negatywnie wyrażać się o „The Approaching Roar”? Teraz na szybko kilka faktów z historii zespołu i przechodzimy do sedna sprawy. Czwórka Hiszpanów wydała swój trzeci album. Data powołania do życia tej enklawy jest nieznana, ale pierwsze i jedyne demo zostało zarejestrowane w 2015 roku. Skład po dziś dzień jest utajniony, co nadaje dodatkowego smaczku ich muzyce. Najwyższy czas przejść do zawartości „The Approaching Roar”.

Dziewięć utworów, jakie składają się na całość trzeciego albumu hordy, to wierutne odzwierciedlenie surrealistycznego horroru. Czterdzieści dwie minuty obłędu, psychozy, a wszystko podane w dusznym Death Metalu w którym to pobrzmiewają echa stylistyki Black Metalowej. Ściana dźwięku, która notabene ma bardzo dobrze zarysowane i wyegzekwowane z tego szkicu struktury utworów, targa słuchaczem jak martwym i bezwładnym truchłem. Intensywność utworów jest porównywalna z kalibrem zniszczeń trzęsienia ziemi o XII stopniu w skali Richtera. I w sumie to by miało sens, bo po takim kataklizmie, owe muzyczne potworności mogły by wypełzać z głębin ziemi. Materiał jest na tyle przekonujący, że swoją ekspresją i słuchany nocą, może przekonać słuchacza do niejednych wizji. W muzyce ALTARAGE kryje się również ten cholerny, schizofreniczny niepokój, jak na wydawnictwach Portal. Silne ciosy, spadające na słuchacza, gęsto, jeden po drugim, nie dają nawet chwili wytchnienia. Intensywność, totalny chaos i wyczuwalna obecność Przedwiecznych rzuca na kolana. I pomimo, że horda nie nawiązuje bezpośrednio do twórczości Lovecrafta, to osobiście, do mnie takie porównanie trafia. Nie ulega jednak wątpliwości, że muzyka zaprezentowana na „The Approaching Roar” otwiera nowy wymiar horroru przed słuchaczem. Jest nasycona Złem, kipi w niej od wszelakiej formy destrukcji, chaotyczna makabra. Powiem Wam, że są na tej płycie dwa / trzy zwolnienia / wyciszenia… Jakież one wprowadzają zamęt (w pozytywnym znaczeniu), gdy nagle wszystkie instrumenty nikną i zaczyna się powolne snucie dźwięku a’la ambientowy sampel. A potem ponownie!!! Jakby ze zdwojoną siłą – uderza pełne instrumentarium! Album jest na wskroś przesiąknięty potęgą, bije od niego nieopisana groza z horrorem.

ALTARAGE i ich trzeci album „The Approaching Roar” to już zupełnie inny wymiar muzycznego obłędu. Wszyscy lubujący się hybrydzie Death / Black Metalowej, gdzie jednak pierwsze „skrzypce” gra Death Metal – jeśli jeszcze nie padli – to padną na kolana pod ogromem tej muzyki.

(English version)

Earlier this year, an album was released that was hailed by many, even then, as the album of the year of the tarry Black / Death Metal style. A little research I did before writing this review confirmed my assumption that nobody said a bad word about this album. Of course I didn’t get to all the sources, but to be honest – what kind of an idiot do you have to be to speak negatively about „The Approaching Roar”? Now for a quick few facts from the band’s history and we get to the point. The four Spaniards have released their third album. The date of the enclave’s formation is unknown, but the first and only demo was recorded in 2015. The line-up is still classified to this day, which adds an extra flavour to their music. It’s high time to move on to the contents of „The Approaching Roar”.

The nine tracks that make up the entirety of the horde’s third album are a faithful representation of surreal horror. Forty two minutes of madness, psychosis, and all served in sultry Death Metal with echoes of Black Metal stylistics. The wall of sound, which by the way has very well sketched and enforced from this sketch structures of tracks, is tumbling the listener like a dead and inert corpse. The intensity of the tracks is comparable to the calibre of the destruction of an earthquake of the 12th degree on the Richter scale. And actually, it would make sense, because after such a cataclysm, these musical monstrosities could crawl out of the depths of the earth. The material is so convincing that with its expression and listening at night, it can convince the listener to many visions. ALTARAGE’s music also hides that damn schizophrenic anxiety, like on Portal’s releases. Strong strikes falling on the listener, dense, one after another, do not give even a moment of respite. The intensity, the total chaos and the palpable presence of the Eternals brings you to your knees. And despite the fact that Horde does not refer directly to Lovecraft’s works, personally, such a comparison appeals to me. However, there is no doubt that the music presented on „The Approaching Roar” opens a new dimension of horror for the listener. It is saturated with Evil, boiling with all forms of destruction, chaotic macabre. Let me tell you that there are two / three slowdowns / silences on this album… What a confusion they introduce (in a positive sense), when suddenly all the instruments disappear and a slow spinning of sound starts a’la ambient samples. And then again!!! As if with redoubled force – the full instrumentation strikes! The album is thoroughly saturated with power, it beats with indescribable horror.

ALTARAGE and their third album „The Approaching Roar” is a completely different dimension of musical madness. All fans of Death / Black Metal hybrid, where Death Metal plays the first „fiddle” – if they haven’t already – will fall to their knees under the immensity of this music.

Tracklist:
1.Sighting
2.Knowledge
3.Urn
4.Hieroglyphic Certainty
5.Cyclopean Clash
6.Inhabitant
7.Chaworos Sephelln
8.Werbuild
9.Engineer

Band:
https://altarage.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/ALTARAGE/

Label:
http://www.season-of-mist.com/
https://www.facebook.com/seasonofmistofficial
https://seasonofmist.bandcamp.com/
http://sentientruin.com/
https://sentientruin.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/SentientRuin

Autor: W.