BLOOD CHALICE – Sepulchral Chants of Self-Destruction

CD / vinyl / tape, Helter Skelter Productions, album 2017
(English translation below)

Po chłoszczącym demie, czwórka Finów rok później powróciła z pełnym wydawnictwem. Gdyby wziąć pod uwagę macierzyste zespoły tych kolesi, to nikt by się takiego wpierdolu nie spodziewał. Otóż, chłopaki udzielają się w dziwnych Thrash Metalowych zespołach, z którymi mi zupełnie nie po drodze. Jedną z bardziej znanych ekip zamieszany jest wokalista P.H., a mianowicie mowa tu o Torture Killer – Death Metalowy twór. Omawiany tutaj debiutancki materiał to potężny ładunek krzyżówki Black i Death Metalu, który łamie kości sposobami jakich nie powstydzili by się najlepsi.

Skoro już padła fraza nawiązująca do najlepszych z gatunku, to wpływy Finów nie ograniczają się wyłącznie do Kultu Ross Bay. Rozwiązania aranżacyjne to nie tylko ultra wściekły i chaotyczny, przepełniony furią i amokiem, ściana dźwięku którą niejeden z nas uwielbia. BLOOD CHALICE idzie krok dalej. Poza obowiązkowymi zwolnieniami, które jeszcze bardziej wspomagają odczucie grobowej atmosfery, znajdziemy tu riffy które można by bezproblemowo wykorzystać w Death Metalowych utworach. Dla przykładu taki 'Conjuration of the Fire God’ to niesamowity utwór, który bardzo sprawnie łączy właśnie elementy tradycyjnego Death Metalu z bestialskim szaleństwem. Horda sprawdza się w każdym aspekcie, a mowa o jakichkolwiek przeszkodach gdzie można by usłyszeć słabsze granie jest nie do przyjęcia. Potężne brzmienie, cholernie mocna strona warsztatu muzyków, a dopełnieniem wszystkiego są wokale wspomnianego już wyżej P.H.. Z jednej strony można przyjąć, że to dość prymitywne granie, ale z drugiej mamy tu do czynienia z masakrującą precyzją. Chaos, a raczej kreowanie go, jest w aranżacjach Finów elementem dominującym. Ta czwórka opętanych potrafiła dla własnych potrzeb poskromić go. Tylko po to by ze zdwojoną siłą kreować jeszcze bardziej potężne Zło. Jedno wielkie opętanie, przelewana krew i cmentarny rytuał!

’Demo 2016′ zapowiedziało olbrzymi potencjał tej Fińskiej hordy, a album 'Sepulchral Chants of Self-Destruction’ tylko potwierdził owe przypuszczenia. W 2018 roku chłopaki wydali kolejne demo „Blood Chalice” i cóż… to kolejna mordercza pozycja, którą trzeba mieć w kolekcji.

(English version)

After a chilling demo, the four Finns returned a year later with a full-length release. If we take into account the mother bands of these guys, nobody would expect such a fuck-up. Well, these guys are involved in some strange Thrash Metal bands, which I don’t like at all. One of the more well-known teams involved is the vocalist P.H., namely Torture Killer – a Death Metal creation. The discussed here debut material is a powerful cross load of Black and Death Metal, which breaks bones in ways that the best would not be ashamed of.

Since the phrase referring to the best of the genre has already been mentioned, the Finns’ influence is not limited to the Cult of Ross Bay. Arrangement solutions are not only ultra furious and chaotic, filled with fury and amok, a wall of sound which many of us adore. BLOOD CHALICE goes a step further. Besides the obligatory slowdowns, which add to the sepulchral atmosphere, there are riffs that could be easily used in Death Metal songs. For example 'Conjuration of the Fire God’ is an amazing track, which very skillfully combines elements of traditional Death Metal with bestial madness. Horde prove themselves in every aspect, and talking about any obstacles where one could hear weaker playing is unacceptable. Powerful sound, a damn strong point of the musicians’ workshop, and complementing everything are vocals of the already mentioned P.H.. On the one hand, one can assume that it’s quite primitive playing, but on the other hand, we’re dealing here with massacring precision. Chaos, or rather creating it, is a dominating element in Finns’ arrangements. These four possessed people were able to tame it for their own purposes. Only to create even more powerful Evil with redoubled strength. One big possession, bloodshed and graveyard ritual!

’Demo 2016′ announced the huge potential of this Finnish horde, and the album 'Sepulchral Chants of Self-Destruction’ only confirmed these speculations. In 2018 the guys released another demo 'Blood Chalice’ and well… it’s another killer item to have in your collection.

Tracklist:
1.The Unholy Angel of All
2.The Passage
3.Coven
4.The Four
5.Deification
6.Conjuration of the Fire God
7.Sepulchral Chants of Self-Destruction
8.Baptized with Blood
9.Confession
10.Ritual Birth of the Antichrist
11.Blaze of Your Faith
12.Bestial Unification

Band:
https://bloodchalice.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/bloodchaliceofficial

Label:
https://helterskelterproductions.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/helterskelterproductions
http://www.helterskelterproductions.se/

Autor: W.