DENIAL OF GOD – The Shapeless Mass

Vinyl / CD, Osmose Productions / Hells Headbangers Records, EP 2019
(English translation below)

Po siedmiu latach milczenia powrócili piewcy Horror Black Metalu. Nie dość, że wydali opisywaną EPkę, to jeszcze na październik jest zapowiedziany trzeci album Duńczyków, który ukaże się w Osmose Productions (jak i wersja winylowa tej Epki). DENIAL OF GOD nigdy nie byli za specjalnie aktywni. Istnieją na scenie od 1991 roku i mają na swoim koncie zaledwie 3 albumy (wliczając w to najnowszy, który dopiero będzie dostępny), 3 dema, 2 splity i 10 EPek. Jak na prawie 30 lat żywota, to sami przyznacie, że nie ma tego znowu tak dużo. Nie będę jednak się skupiał na produktywności DENIAL OF GOD, a na ich ostatniej EPce „The Shapeless Mass”. O niej więcej poniżej.

Materiał składający się na zawartość „The Shapeless Mass” można podzielić na dwie części. W pierwszej mamy dwa utwory autorskie, a w drugiej mamy dwa covery autorstwa Bathory i Exhuma. Co ciekawe, ponieważ jak mniemam wszyscy tu znają ten pierwszy, tak Exhuma to projekt uprawiający psychodeliczny folk okolic Karaibów. Nie wiem skąd pomysł na cover tego dziwadła z Haiti, ale przyznać muszę, że wyszedł bardzo dobrze. Coverami zajmiemy się jednak trochę później. Dwa pierwsze utwory „The Shapeless Mass” i „The statues Are Watching” to kwintesencja tego, co drzemie skryte w DENIAL OF GOD. Począwszy od jakże pełnych makabry wokali Ustumallagama, poprzez świetne, esencjonalne riffy Aztera i blastujące (oczywiście nie tylko!) partie perkusji Galheima. Należy zwrócić uwagę, że w składzie, tych dwóch pierwszych, są od początku istnienia hordy. Aranżacje perkusji są skupione wokół podkreślania aury grozy. Świetne przejścia od gęstych blastów w rytmiczne średnie tempa oraz wolniejsze, gdzie pojawiają się partie klawiszy. Wokalne mistrzostwo. Pomimo jednolitej barwy głosu Ustumallagama, nie wyobrażam sobie nikogo innego na jego miejscu. Czytelna barwa głosu, która sprawia, że z łatwością można zrozumieć teksty, a jednocześnie daje się wyczuć, że coś w niej jest. Niczym nawiedzony prorok rzucający klątwami, tak i Ustumallagam, ciska w nas coraz większą groteską swoich liryk. Gitary są zarówno melodyjne i opierające się na podstawowych chwytach. Dzięki nie stwarzaniu zbyt dużego spektrum urozmaiceń, te dwa patenty gitar doskonale się zazębiają. A w tym jest zaklęta też i atmosfera, która wiemy w jaką tematykę celuje. Być może oblicze DENIAL OF GOD z 2019 roku ma bardziej wypieszczone brzmienie, ale mimo wszystko można w nim odnaleźć charakterystyczny bród. Covery: Bathory bardzo poprawnie – zresztą utwór „Call From the Grave” jest hitem sam w sobie, więc tu się nie da lepiej. Natomiast „Mama Loi, Papa Loi” autorstwa Exhuma, to już inna bajka. Odszukałem oryginał, nic szczególnego. Jednak to co usłyszymy w wersji DENIAL OF GOD… Fukk!!! Świetna sprawa! Klimat istnej nekromancji!

EPka narobiła mi niesamowitego apetytu na pełny album Duńczyków. Liczę na naprawdę wyjątkowy materiał, chociażby na równi temu. Kto wpadł już raz w sidła DENIAL OF GOD wie, że od nich się po prostu nie da uwolnić.

(English version)

After seven years of silence the Horror Black Metal bards have returned. Not only did they release the described EP, but also the third album of the Danes is announced for October, which will be released by Osmose Productions (as well as a vinyl version of that EP). DENIAL OF GOD have never been too active. They have been on the scene since 1991 and have only 3 albums (including the newest one, which will be available soon), 3 demos, 2 splits and 10 EPs to their credit. As for almost 30 years of life, you have to admit, it’s not that much. However, I won’t focus on DENIAL OF GOD’s productivity, but on their latest EP „The Shapeless Mass”. More about it below.

The content of „The Shapeless Mass” can be divided into two parts. In the first one we have two original songs, and in the second one we have two covers by Bathory and Exhuma. Interestingly, as I guess everyone here knows the former, Exhuma is a project practicing psychedelic folk from the Caribbean. I don’t know where the idea for a cover of this weirdo from Haiti came from, but I must admit that it came out very well. However, we will deal with covers a bit later.The first two tracks „The Shapeless Mass” and „The Statues Are Watching” are the quintessence of what is hidden in DENIAL OF GOD. Starting with Ustumallagam’s macabre vocals, through Azter’s great, essential riffs and Galheim’s blasting (and not only!) drum parts. It should be noted that in the line-up, the former two have been around since the beginning of the horde. The drum arrangements are focused around emphasising the aura of horror. Great transitions from dense blasts to rhythmic medium tempos and slower ones, where keyboard parts appear. Vocal mastery. Despite the unified timbre of Ustumallagam’s voice, I cannot imagine anyone else in his place. A clear tone of voice that makes it easy to understand the lyrics, and at the same time you can sense that there is something in it. Like a haunted prophet casting curses, so does Ustumallagam, hurling more and more grotesque lyrics at us. The guitars are both melodic and rely on basic tricks. By not creating too much variety, these two guitar patents mesh perfectly. And in this there is also a spellbinding atmosphere, which we know what subject matter is targeted at. Perhaps the face of DENIAL OF GOD from 2019 has a more pampered sound, but you can still find a distinctive ford in it. Covers: Bathory very correctly – by the way, the song „Call From the Grave” is a hit in itself, so it can’t get any better here. However, „Mama Loi, Papa Loi” by Exhuma is a different story. I found the original, nothing special. However, what we hear in the DENIAL OF GOD version… Fukk!!! Great stuff! The atmosphere of a true necromancy!

The EP has given me an incredible appetite for the full album of the Danes. I’m counting on really exceptional material, at least on par with this one. Whoever has already fallen into the trap of DENIAL OF GOD knows that it is simply impossible to break free from them.

Tracklist:
1.The Shapeless Mass
2.The Statues Are Watching
3.Call from the Grave (Bathory cover)
4.Mama Loi, Papa Loi (Exuma cover)

Band:
https://denial-of-god.bandcamp.com/
http://www.facebook.com/pages/Denial-Of-God/196575850368007

Label:
http://www.osmoseproductions.com/
http://www.facebook.com/pages/Osmose-Productions/192865300755575
http://osmoseproductions.bandcamp.com/
http://shop-hellsheadbangers.com/
https://www.facebook.com/hellsheadbangers
http://hellsheadbangers.bandcamp.com/

Autor: W.