VASTATUM – Mercurial States of Revelation

CD, Avantgarde Music, album 2021
(English translation below)

Co prawda materiał ten pod szyldem Avantgarde Music ukaże się w pierwszej połowie lutego 2022 roku, tak oryginalnie został wydany na platformie Bandcamp w 2021 roku. Rok różnicy,ale lepiej późno niż wcale. VASTATUM to Black Metal pochodzenia Kanadyjskiego z dużym naciskiem na łatkę Atmospheric. Duet tworzący całokształt tego projektu jest również zamieszany w takie projekty jak Kafirun, Hostium, Omnipotence czy Nordwind. Jak widać, same sztosy. Debiutancki album jest pierwszym materiałem VASTATUM. Poniżej kilka szczegółów.

Cztery utwory zamykające sie w niemal trzydziestu minutach muzyki dają wystarczający ogląd sytuacji na to, w którym kierunku chcą podążać ze swoją muzyką Kanadyjczycy. Mówiąc tu o pochodzeniu projektu, nie należy mieć natychmiastowych skojarzeń z brzmieniem lub stylistyką jaką parają się zespoły z Quebec. VASTATUM, pomimo również zgłębiania sztuki Atmospheric Black Metalu, idąc w nieco inne rejony. Aura tej muzyki jest chłodna, solidnie zaprawiona świetnymi riffami i aranżacjami w które wkrada się podniosła atmosfera, pełna tej magii. Surowe brzmienie gitar potęguje owe poczucie mrozu, a melodyka riffów przemyca ową potężną aurę czegoś niesamowitego, czegoś poza naszym rozumieniem. Kolejna sprawa to świetne wstawki na gitarach bez przesterów, które jeszcze bardziej nacechowują „Mercurial States of Revelation” magicznym mrokiem, przestrzenią pełną ciemności i zjaw. Odnoszę wrażenie, że juz od dłuższego czasu nie obcowałem z tak silnie namacalnymi wizjami kreowanymi przez muzykę. Utwory mają ciekawe struktury, nie są pozbawione dynamiki i trzeba przyznać, że muzyka całkiem dobrze tu 'płynie’. Nie ma słabszych punktów, nie ma dziwnych rozwiązań jakie spowodowałby problemy z odbiorem albumu. Wokalnie mamy tu Black Metalowy barwę, która w głównej mierze przeważa. Pojawiają się chórki, zawodzenia, dodające posępnej i jeszcze bardziej mrocznej aury.

„Mercurial States of Revelation” to materiał zdecydowanie dla tych, którzy lubują sie w atmosferze, którzy wielbią gdy muzyka narasta i się rozwija. Album wypada bardzo mocno i jest pozbawiony błędów zbyt dużej chęci kombinacji. Słychać, że ta muzyka płynie w żyłach dwójki Kanadyjczyków. A oni, ku naszej uciesze, upuścili co nieco tej krwi, tworząc tenże album.

(English version)

Although the material under the Avantgarde Music label will be released in the first half of February 2022, it was originally released on Bandcamp in 2021. A year apart, but better late than never. VASTATUM is Black Metal of Canadian origin with a strong emphasis on the Atmospheric patch. The duo behind this project are also involved in projects such as Kafirun, Hostium, Omnipotence and Nordwind. As you can see, it’s all a blast. The debut album is VASTATUM’s first material to date. Here are some details.

Four tracks closing in almost thirty minutes of music give a sufficient overview of the direction in which the Canadians want to go with their music. Speaking about the origin of the project, one should not have immediate associations with the sound or stylistics that Quebec bands are dealing with. VASTATUM, in spite of also exploring the art of Atmospheric Black Metal, goes into slightly different regions. The aura of this music is cold, solidly seasoned with great riffs and arrangements into which a solemn atmosphere creeps, full of that magic. The raw sound of the guitars enhances this feeling of frost, and the melodics of the riffs smuggles this powerful aura of something incredible, something beyond our understanding. Another thing is the great inserts on guitars without overdrives, which even more characterize „Mercurial States of Revelation” with magical murk, space full of darkness and phantoms. I have an impression that for a long time I haven’t communed with such strongly tangible visions created by the music. The tracks have interesting structures, are not devoid of dynamics and I must admit that the music 'flows’ quite well here. There are no weak points, no strange solutions which would cause problems with the reception of the album. Vocally we have here the Black Metal timbre, which is predominant. There are choruses, wails, adding to the gloomy and even darker aura.

„Mercurial States of Revelation” is definitely a material for those who like atmosphere, who love when the music grows and develops. The album comes off very strongly and is deprived of mistakes of too much desire for combination. You can hear that this music flows in the veins of two Canadians. And they, to our delight, spilled some of this blood while making this album.

Tracklist:
1.Nascent Mother of Night
2.Fall Within Seclusion
3.Mortal Abrogation
4.Upon the Dawn of Gilded Fire

Band:
https://vastatum.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/vastatum

Label:
http://www.avantgardemusic.com/
https://www.instagram.com/avantgarde_music
https://avantgardemusic.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/pages/Avantgarde-Music/133001527259

Autor: W.