CELEBRATION – Beyond the Grave

Tape, self-released, demo 1990
(English traslation below)

Białostocki CELEBRATION to jeden z tych zespołów sceny Death Metalowej, którego niebytu odżałować sobie nie mogę. Chociaż wiem, że dwa ostatnie dema z czterech już mnie tak nie zachwycały, to jednak opisywana taśma debiutancka demówka oraz jej następczyni „Dead Bodies Massacre”, to świetne materiały. W 2016 roku na podwójnym wydawnictwie cała dyskografia zespołu ukazała się dzięki Thrashing Madness Productions. Znalazły się tam poza wspomnianymi dwoma demami bonusy w postaci nagrań live i rehów. Dobra, krótkie westchnięcie na czas wspomnień zrobione.

„Beyond the Grave” miał w sobie naprawdę tą pierwotną moc. Kumulacja energii i ohydnego horroru jakie wydobywają się z tych kompozycji są po prostu fantastyczne. Zresztą, ileż to obecnie cenionych potworów ze sceny Death Metalowej szuka takiego zgniłego i chorego brzmienia? Pewnie, że tutaj mamy istny archaizm, podwalinę do tego co robi się obecnie. Jednak w moim odczuciu to ważne by pamiętać i o takich, zapewne mało znanych poza naszą granicą, zespołach jak CELEBRATION. Co do samej muzyki, to pierwsze demo białostockiego projektu charakteryzowało się dużą dozą feelingu jaki mogliśmy odnaleźć na wczesnych nagraniach Grave czy Therion. Surowe brzmienie gitar, w które wrzucono sporo piachu, nawet po latach zachwyca. No, przynajmniej mnie. Pamiętam, że jako dzieciak, praktycznie zakatowałem tą kasetę. Riffy skrywające prymitywny horror, który był również eksponowany w tekstach CELEBRATION. Perkusja to proste partie, miażdżące po dziś dzień, wgniatające słuchacza. Momentami odnosi się wrażenie, że materiał jest aż za prosty, ale właśnie w tej prostocie tkwi cała potęga. Całość majstersztyku horroru sączącego się z głośników jest oprawiona świetnymi wokalami Jaceka „Kacpra” Kasperskiego. Potęga i pieprzona makabra! Te pięć utworów trwa raptem 21 minut, ale szczerze to mogę słuchać ich bez końca. Fantastyczne demo! A ci z was, którzy nie mieli okazji posiadać ów dema w swojej kolekcji – kilka lat temu Thrashing Madness Productions wydał wznowienie, kompilację wszystkich materiałów CELEBRATION.

(English version)

Białystok’s CELEBRATION is one of those bands from Death Metal scene whose non-existence I can’t regret. Although I know that the last two demos out of four didn’t impress me so much anymore, the described debut demo and its successor „Dead Bodies Massacre” are great material. In 2016, the band’s entire discography was released on a double-disc release through Thrashing Madness Productions. It featured bonus tracks of live recordings and rehs in addition to the aforementioned two demos. Okay, a short sigh for the time of memories made.

„Beyond the Grave” really had that primal power in it. The accumulation of energy and hideous horror that come out of these compositions are just fantastic. After all, how many currently revered monsters from the Death Metal scene are looking for such a rotten and sick sound? Sure, here we have a real archaism, a foundation for what is done nowadays. But in my opinion it’s important to remember also about such, probably little known outside our border, bands like CELEBRATION. As for the music itself, the first demo of the Białystok project was characterized by a large dose of the feeling we could find on the early recordings of Grave or Therion. Raw sound of guitars with a lot of sand thrown in, even after years delights. Well, at least for me. I remember that as a kid, I practically slaughtered this tape. Riffs hiding a primitive horror that was also exposed in CELEBRATION’s lyrics. Drums are simple parts, crushing the listener to this day. Sometimes you get the impression that the stuff is too simple, but this simplicity is where all the power lies. The whole masterpiece of terror oozing from the speakers is framed by great vocals of Jacek „Kacper” Kasperski. Power and fucking gruesomeness! These five tracks last only 21 minutes, but honestly I can listen to them endlessly. Fantastic demo!

Tracklist:
1.Sanctuary
2.Beyond the Grave
3.Suicide
4.Mortuary
5.The Force

Autor: W.