OFFENBARUNG – Manifestus

Tape, Expansion Abyss, album 2019
(English translation below)

Przenosimy się do Argentyny, gdzie w 2017 roku powstał kolejny projekt człowieka ukrywającego się pod pseudonimem ♄Razsvh♄. Pochodzący z Buenos Aires projekt jest w pełni dowodzony i realizowany przez wspomnianą personę, tak jak i inne jego projekty: Desprecio, Huszar i Ühtceare. Cóż, przyznać muszę, że poza Ühtceare, nie słyszałem pozostałych. Wracając jednak do OFFENBARUNG, to wygrzebanie tej perełki z czeluści internetu przebiegło przypadkowym procesem. Ot, kilka kliknięć na youtube, przekierowanie i oto jestem na bandcampie projektu. Oczywistym jest, że maniacy preferują fizyczne nośniki, ale trzeba, nie tak rzadko znowu, ratować się i takim formatem. Chociażby w celach poznawczych. Teraz przejdźmy już do zawartości „Manifestus”.

OFFENBARUNG kreuje dość specyficzną muzykę, którą można nazwać Cosmic Black Metal. Spory nacisk jest nałożony na atmosferę, która to stanowi w przypadku „Manifestus” dużą część albumu. Atmosfera ta, jest kreowana przy pomocy ambientowych pasaży – a co za tym idzie – spora część materiału z którym obcuje słuchacz jest pozbawiona podstawowego instrumentarium BM. Dla przykładu, pierwszy z dwóch utworów, to muzyka Ambient od około 13-stej minuty do końca utworu, który ma ponad 29 minut. Trochę długo, prawda? Jednak upatruję w tym zabiegu konsekwentną myśl stworzenia wyjątkowo kosmicznego materiału. Skupiając się na moment na tym, co prezentuje Black Metalowa część tegoż wydawnictwa, trzeba przyznać, że jest to kawał dobrej muzyki. Sporo tutaj riffów, które pomimo swej rozwlekłości, oferują wspaniałe linie melodyczne, które na dodatek są świetnie skomponowane. Bo jedno to melodyjność, a drugie to mocno infekująca i wdzierająca się w słuchacza z impetem siła tej muzyki. Należy jeszcze wspomnieć jakże udane partie bez przesterowanego dźwięku: jakże to się komponuje z resztą! Tu chyba nie ma nakreślonego odgórnie matematycznego planu, co i w jakiej ilości stosować, a ta żywiołowość i autentyczność wychodzi OFFENBARUNG tylko na dobre. Owszem, są momenty, gdy połączenie ilości klawiszy wraz z BM łagodzą ogólny przekaz. Jednakże, jest to dalekie od cukierkowatości, nadmiaru cukru i innych niepożądanych epitetów. Bardzo dobrze wkomponowane wokale robią tu nader dobrą robotę, a co za tym idzie, te charakterystyczne skrzeczące wokalizy, nadają „Manifestus” jeszcze większego ogromu i przenoszą muzykę OFFENBARUNG na zupełnie inny poziom. Mam wrażenie, że słuchając tego albumu nocą (nawet z cholernego komputera), otwierają się inne wymiary. Ambientowe części materiału są szczególnie wymowne i w absolutnej ciemności kreują niebywałą atmosferę. Owszem, są łagodne i tak też wpływają na ten album, ale jak inaczej wyrazić piękno i tajemniczość uniwersum? Według mnie tutaj, na tym nagraniu, zostało to uchwycone w 100%. Z jednej strony mamy nieskończoność pochłaniającą nasz umysł, a z drugiej fascynację. A wszystko podane w dość, rzekłbym, rytualnej formie.

(English version)

We move to Argentina, where another project of the man hiding under the pseudonym ♄Razsvh♄ was created in 2017. Originating from Buenos Aires, the project is fully commanded and executed by the said person, just like his other projects: Desprecio, Huszar and Ühtceare. Well, I have to admit that apart from Ühtceare, I haven’t heard the others. Coming back to OFFENBARUNG, digging this gem out of the depths of the internet was a random process. Just a few clicks and I’m on the bandcamp of the project. Well, for cognitive purposes you have to rescue yourself from such a medium. Now let’s get down to the content of „Manifestus”.

OFFENBARUNG creates quite specific music, which can be called Cosmic Black Metal. A lot of emphasis is put on the atmosphere, which in the case of „Manifestus” constitutes a large part of the album. The atmosphere is created by means of ambient passages – and what follows – a large part of the material with which the listener interacts is devoid of basic BM instrumentation. For example, the first of the two tracks is Ambient music from about the 13th minute to the end of the track, which is over 29 minutes. A bit long, right? But I see it as a consistent idea to create extremely cosmic material. Focusing for a moment on what the Black Metal part of this release presents, I must admit that it is a piece of good music. There are a lot of riffs here, which despite their lengthiness, offer great melodic lines, which are moreover perfectly composed. For one thing is the melodiousness and for another is the power of this music strongly infecting and penetrating into the listener with impetus. We should also mention the parts without overdriven sound: how it fits with the rest! There seems to be no preconceived mathematical plan as to what to use and in what quantity and this spontaneity and authenticity only works out well for OFFENBARUNG. Yes, there are moments when the combination of the number of keys and BM softens the overall message. However, it is far from being candy, excess sugar and other undesirable epithets. The very well integrated vocals do a supremely good job here, and as a result, those distinctive screeching vocals give „Manifestus” even more immensity and take OFFENBARUNG’s music to a whole other level. I have the sense that listening to this album at night (even from a damn PC), other dimensions open up. Ambient parts of the material are especially meaningful and in the absolute darkness they create an incredible atmosphere. Yes, they are mellow and that’s how they affect this album, but how else to express the beauty and mystery of the universe? In my opinion, here, on this recording, it was captured in 100%. On the one hand, we have infinity consuming our mind, and on the other, fascination. And everything is given in a rather, I would say, ritualistic form.

Tracklist:
1.Manifestus (Movements I & II : Portals Toward Obsidian Dreams – Astral Meditation in the Subterranean Mountain)
2.Manifestus (Movements III & IV : Oniric Deambulations Through the Path of the Dead – Rebirth Through Immersion in the Eternal Fanged Cascade)

Band:
https://offenbarung.bandcamp.com/

Label:
https://www.instagram.com/expansionabyss/
https://expansionabyss.bigcartel.com/

Autor: W.