CREMATION – …Rapture

Tape, self-produced, demo 1997
(English translation below)

Zacznę od może dość odważne stwierdzenia, które dla niektórych będzie albo znakiem jaki ze mnie staruch albo z drugiej strony, że nie potrafię się przystosować do obecnych zasad nawet panujących w undergroundzie i nie idę z duchem czasu. Cóż, wszystko to prawda, a mówię tu o tym że ja chyba nigdy nie wyrosnę z demówek wydawanych na taśmach w latach 88-98. Były to czasy zanim, przynajmniej w Polsce zaczął panować cyfrowy krążek i zdominował większość wydawnictw. Nawet dema ukazywały się potem na cd-r czy nawet na cd. Oczywiście, taki zabieg jest zrozumiały z punktu widzenia kosztów wydawcy dla którego 500 sztuk materiału wydanego w formacie CD jest tańsza niż 150 kaset odebranych z tłoczni z pięknym nadrukiem na bokach ów nośnika. Zresztą, dzisiejsze pojęcie tzw. dema to wielce wypatrzona sprawa. Niejednokrotnie takie brzmi niczym mainstreamowy album i zamiast pasji z niechlujstwem ludzi próbujących coś stworzyć i zaprezentować w undergroundzie, otrzymujemy produkty (o zgrozo!) wręcz wyreżyserowane. Wracając jednak do CREMATION należałoby wspomnieć kilka słów o owym zespole i jego historii. Zespół pochodził z Holandii i jego początki sięgają 1993 roku. Jednak na pierwsze demo trzeba było czekać do 1995 roku kiedy to ukazała się taśma zatytułowana 'Waiting for the Sun’. CREMATION parał się old schoolowym Death Metalem, a '…Rapture’ to drugie demo chłopaków.

Rok 1997 to był już taki schyłkowy okres tych prawdziwych demosów jakie na początku lat ’90-tych ukazywały się wręcz w zatrważającej ilości. O dziwo, nie było takiej ilości gówien jak to ma się względem dzisiejszych czasów. Owszem trafiały się miernoty, ale te bardzo szybko szły do piachu. Pomimo tego, że ludzie w tamtych czasach bardziej się wspierali i trzymali ze sobą ścisłe więzy w podziemiu, to jednak gdy coś okazywało się chłamem nagranym nie wiadomo po co, szybko było piętnowane i zdychało w zarodku. Dzisiaj hmmm… kolesiostwo itp itd aż do porzygu. Mniejsza, wracamy do meritum. Co mnie urzekło aż tak, że postanowiłem opisać ów taśmę? Już piszę. Przede wszystkim fakt, że na podstawie tego dema, które zapewne było inspirowane innymi tuzami z tamtych czasów, dzisiaj zespoły mogłyby czerpać już nie garściami ale dosłownie wiadrami wzorce jak grać pieprzony Death Metal na starą modłę. Nawet w przypadku '…Rapture’ można powiedzieć, że zespół nie tylko kontynuował granie w dobrym (czytaj ohydnym) smaku, ale przede wszystkim mimo pojawiających się naleciałości technicznych zapędów nadal nie stracił twarzy i uciekł się w bezkształtną maź muzyczną. Riffy gitar są bezlitosne, prowadzą przez pasaże cierpień i grozy. Wolne i jadowite, potrafiące przyspieszyć na przysłowiowe zawołanie. W swym chorym majestacie, po prostu rozpieprzające większość dzisiejszych zespołów na starcie. Na wpół surowe brzmienie, nie podbijane studyjnym ogromem basu czy sztucznych dołów… Świetny materiał, a dla przypomnienia dodam że my wciąż tutaj o demosie dywagujemy, hehe. Rytmiczność partii powala, jest wyborna a klimat jakiejś złowrogiej aury wciąż i wciąż zbliżającej się do słuchacza jest wspaniała. Pojawiające się solówki jeszcze bardziej podkręcają obroty ów obłędu w jaki Holendrzy nas wprowadzili. Partie basu to pieprzona poezja, a momenty gdzie jest pozostawiony sam sobie i bez reszty instrumentarium, miażdży niczym wyrafinowany i najlepszy walec z możliwych. Wokale to również bardzo dobra robota. Ówczesny krzykacz Paul Baayens, którego obecnie znacie z gry na gitarze w Asphyx od albumu 'Death the Brutal Way’, poraża swoim growlem. Nie jest on może bardzo charakterystyczny czy specjalnie wyróżniający się, ale właśnie takim jaki ma być.

Dwadzieścia trzy minuty konkretnego Death Metalu, bez kombinacji, silenia się na cholera wie kogo. Mocny, bezprecedensowy i uparcie kroczący naprzód oddział brnie przed siebie. Archaicznie (a jak!!!), tu po prostu czuć ten klimat. CREMATION i ich '…Rapture’ to taśma którą mogę spokojnie zaliczyć do perełek, klejnotów które będą mi przypominać jak kiedyś się grało. Na koniec wypada zauważyć, że mówimy tu o upływie raptem 20 lat, a poziom wypominania przeszłości jest niczym artefakt sprzed ponad kilku tysięcy lat.

(English version)

I’ll start with a rather bold statement, which for some people will be either a sign of how old I am or, on the other hand, that I can’t adapt to the current rules even in the underground and I don’t follow the spirit of time. Well, it’s all true, and I’m talking about the fact that I’ll probably never grow out of the demos released on tapes in the years 88-98. Those were the times before the digital discs started to dominate most of the releases, at least in Poland. Even demos were later released on cd-r or even cd. Of course, such a procedure is understandable from the cost point of view of the publisher for whom 500 copies of the material released in CD format is cheaper than 150 cassettes received from the pressing plant with a beautiful overprint on the sides of the medium. Besides, today’s notion of a so-called demo is a highly sought-after affair. Many times it sounds like a mainstream album and instead of passion and sloppiness of people trying to create something and present it in the underground, we receive products (to our horror!) simply directed. Coming back to CREMATION we should mention a few words about the band and its history. The band comes from Holland and its beginnings date back to 1993. However, for the first demo we had to wait till 1995 when the tape entitled 'Waiting for the Sun’ was released. CREMATION was an old school Death Metal act and '…Rapture’ was the second demo.

1997 was the waning period of those real demos which in the early 90’s were released in an alarming amount. Surprisingly, there was not as much crap as it is today. Yes, there were some mediocrities, but they went downhill very fast. Despite the fact that in those days people supported each other more and kept close ties with each other in the underground, still, when something turned out to be crap recorded for no reason, it was quickly stigmatized and killed in the nucleus. Today, hmmm… cronyism, etc., etc., to the point of puking. Anyway, back to the matter at hand. What captivated me so much that I decided to describe this tape?I’m already writing. First of all, the fact that on the basis of this demo, which must have been inspired by other great bands of the time, today’s bands could draw not only handfuls but literally buckets of examples of how to play the old fashioned fucking Death Metal. Even in the case of '…Rapture’ it can be said that the band not only continued to play in good (read hideous) taste, but above all, despite the appearance of technical inclinations, still did not lose face and resorted to shapeless musical ooze. Guitar riffs are merciless, leading through passages of suffering and horror. Slow and venomous, capable of accelerating on the proverbial call. In its sick majesty, simply fucking up most of today’s bands at the start. Half raw sound, not conquered by the studio’s huge bass or artificial pits… Great material, and for the record I’ll add that we are still talking about demos here, hehe. The rhythmicity of the parts is stunning, it’s excellent and the atmosphere of some sinister aura approaching the listener over and over again is wonderful. The emerging solos turn up the speed of this madness into which the Dutch have led us even more. The bass parts are fucking poetry, and the moments where it is left alone and without the rest of the instrumentation, it crushes like a refined and best possible roller. The vocals are also very well done. The then screamer Paul Baayens, who you know now from playing guitar in Asphyx since the album 'Death the Brutal Way’, shocks with his growl. It’s not very distinctive, but it’s what it’s supposed to be.

Twenty three minutes of concrete Death Metal, without combinations, trying to be goddamn who knows what. Strong, unprecedented and stubbornly moving foremost. Archaic (and it feels like it!!!), you can just feel the atmosphere here. CREMATION and their '…Rapture’ is a tape which I can safely count among the gems, jewels which will remind me how I used to play. Finally, it should be noted that we are talking here about the passage of only 20 years, and the level of reminiscence of the past is like an artifact from over a few thousand years ago.

Tracklist:
1.Beyond the Edge of Insanity
2.Dogmatic Ridgity
3.Suffer in Obedience
4.Autumn
5.Unjustified Judgements

Band:
none

Autor: W.