SØRGELIG – Apostate

CD / tape, Perkun Records / Goatlordth Records, album 2018
(English translation below)

Ta młoda horda zadebiutowała w 2017 roku EPką „Forever Lost”, którą upolowałem z rodzimego Zły Demiurg distro. Pełen album natomiast wzięła w obroty Perkun Records do spółki z Goatlordth Records z Malezji. Grecy są dość aktywni i co roku wydają jeden materiał. Przynajmniej tak było do tej pory. Najnowsze wydawnictwo zatytułowane „Devoted to Nothingness” zostało wydane na winylu przez Iron Bonehead Records. W składzie odnajdziemy muzyków, którzy udzielają się w takich hordach jak Isolert, Voidness, Nefarious Dusk czy Grab. Czas zatem zstąpić do świata mizantropijnych wizji SØRGELIG.

Nazwę hordy SØRGELIG można przetłumaczyć z języka norweskiego jako 'smutek’. Trochę dziwne, że Grecy sięgnęli po język który nie jest on wykorzystany w lirycznej warstwie muzyki. Nie jest to uchybienie, ale może wprowadzać małe zamieszanie w konfrontacji gdy pierwszy raz poznajesz hordę. Muzycznie mamy tu oczywiście Black Metal, który nawiązuje do lat ’90- tych. I prawdę powiedziawszy, mógłby równie dobrze być wtedy nagrany i wydany. Album zaczyna się odgłosami burzy i deszczu, po chwili wchodzi pianino – mamy pierwsze nakierowanie na aurę rozpaczy jaka będzie nam towarzyszyć przy odsłuchiwaniu „Apostate”. Oczywiście SØRGELIG daleki jest od nurtu Depressive czy Suicidal, tego tu nie odnajdziecie. Jednak struktury riffów, nawet pomimo często bardzo szybkiej gry perkusji, są naszpikowane do granic możliwości smutkiem, zagubieniem, beznadzieją i wręcz przytłaczającą ruiną. Wrażenie to potęgują wokale, które są szaleńczo wykrzyczane, zionące nienawiścią i desperacją – jakby wokalista nie miał już nic do stracenia. Czasem pojawiają się mówione fragmenty z przesterowanym głosem i wykorzystaniem efektu kanałowego (czyli wokale dochodzi np tylko z lewej lub prawej strony). Bas, który jest bardzo dobrze zarejestrowany w finalnym miksie, pulsuje przez całość albumu wtórując perkusji i podkręcając dynamikę. W przypadku „Apostate” występuje właśnie taki dualizm: jest zarówno dynamicznie jak i makabrycznie pod względem beznadziei. Nie jest to przeszkodą, albowiem te dwie cechy idealnie się zazębiają. Warto się zapoznać.

Grecy wydali bardzo dobry debiut i sądzę, że wielu maniaków przekona się do ich twórczości. Osobiście muszę jeszcze nabyć ostatnią EPkę i całość będzie w komplecie.

(English version)

This young horde debuted in 2017 with the „Forever Lost” EP, which I hunted down from my native Evil Demiurg distro. The full album, on the other hand, was taken by Perkun Records in partnership with Goatlordth Records from Malaysia. The Greeks are quite active and release one material every year. At least it was like that until now. The newest release entitled „Devoted to Nothingness” was released on vinyl by Iron Bonehead Records. The line-up features musicians who have played in such hordes as Isolert, Voidness, Nefarious Dusk or Grab. So it’s time to descend into the world of misanthropic visions of SØRGELIG.

The horde name SØRGELIG can be translated from Norwegian as 'sorrow’. It is a bit strange that the Greeks have taken a language that is not used in the lyrical layer of the music. It’s not a shortcoming, but it can make things a little confusing when you first get to know the horde. Musically, we have here Black Metal, of course, which harks back to the ’90s. And to be honest, it might as well have been recorded and released then. The album starts with the sounds of thunder and rain, after a while the piano enters – we have the first hint of the aura of despair that will accompany us while listening to „Apostate”. Of course, SØRGELIG is far from being depressive or suicidal, you won’t find it here. However, the riff structures, even despite the often very fast drumming, are filled to the brim with sadness, confusion, hopelessness and even overwhelming ruin. This impression is reinforced by the vocals, which are frantically shouted, breathing with hatred and desperation – as if the vocalist had nothing left to lose. Sometimes there are spoken fragments with distorted voice and use of the channel effect (i.e. vocals come in only from the left or right side). The bass, which is very well recorded in the final mix, pulses through the whole album accompanying the drums and turning up the dynamics. In the case of „Apostate” there is just such a duality: it is both dynamic and macabre in terms of hopelessness. It’s not a hindrance, because these two features overlap perfectly. Worth getting acquainted with.

Greeks released a very good debut and I think that many geeks will be convinced to their works. Personally, I still have to buy the last EP and the whole will be complete.

Tracklist:
1.Apparitions
2.Collapse
3.Cursed Blessing
4.Denying Everything
5.Worthless and Dead
6.Watch the World Burn in Flames
7.The Last Day, the Last Breath

Band:
https://sorgelig.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/sorgelig

Label:
https://www.facebook.com/Perkunrecords/
https://www.facebook.com/goatlordth/
https://goatlordthrecords.bandcamp.com/

Autor: W.