NOCTURNAL TRIUMPH – The Fangs of Miseries Past

Tape / vinyl, Spectral Moon Records / GoatowaRex, album 2018
(English translation below)

Co jakiś czas pojawiają się projekty o których nic nie wiadomo. Brak podanego składu, brak informacji na temat narodowości członków takiego tworu. NOCTURNAL TRIUMPH zdecydowanie się wpisuje w te kanony, tym samym tworząc tajemniczą aurę wokół swego bytu. „Fangs of Miseries Past” to drugi album w dyskografii tej hordy, która wydała swój debiut w 2017 roku również nakładem tych samych wydawnictw muzycznych. Po tym krótkim wstępie pora przejść do opisu zawartości drugiego opusu Black Metalowej surowizny.

NOCTURNAL TRIUMPH raczy nasze narządy słuchowe surowym Black Metalem. Nie jest to może soniczna ekstrema wspomnianej surowizny rodem pierwszych albumów Black Cilice. Bardziej dopatrywałbym się tutaj ich współrodaków z Irae z okresu demówkowych poczynań. Niestety „Crimes Against Humanity” w wykonaniu Irae to dość czytelne brzmienie jak na tą hordę i trudno mi się z tym pogodzić. Być może któregoś dnia opiszę i wspomniany album. Wracając jednak do „The Fangs of Miseries Past”, trzeba przyznać, że te cztery utwory, to czyste Zło. Emanuje z nich totalna nienawiść do ludzkości, a całość jest obrobiona dłutem turpizmu nocy. Słuchając tego albumu mam wrażenie jakby wszystko to, co można ująć terminem życie, przestaje istnieć. Album zaczyna się i kończy odgłosami grzmotów burzy – to samo mam w głowie po odsłuchu tegoż opus magnum. Totalna ciemność przerywana wyładowaniami elektrycznymi poprzedzonymi gromami. Szczerze, to już nieważne skąd jest ten projekt, kim są ci ludzie / osoba – zostałem wessany w bezkres nocy, w jej przerażającą naturę i tajemnice. NOCTURNAL TRIUMPH porusza się w każdym przekroju prędkości od średnich po szybkie – za każdym razem wychodzi im to równie dobrze. Riffy gitar to coś niesamowitego! Chropowatość dźwięku, wspaniała surowa melodyka niejednokrotnie wkraczająca w totalny mrok – a to daje zupełnie inny wymiar muzyki. Jest w tym trochę z Finlandii, pobrzmiewają echa Norwegii… I ten archaiczny dźwięk – cudo! Wokalnie obcujemy z jedną barwą – typowym skrzekiem nieodzownym w Black Metalu jawiącym się taką surowizną. Cztery rozbudowane utwory dające w sumie 44 minuty muzyki, pozostawiają za sobą jedynie nieprzeniknioną ciemność. Nokturny wzniesione ku czci tragedii, nienawiści i izolacji.

(English version)

Every now and then projects appear about which nothing is known. No line-up given, no information on the nationality of the members of such a creation. NOCTURNAL TRIUMPH definitely fits into these canons, thus creating a mysterious aura around their being. „Fangs of Miseries Past” is the second album in the discography of this horde, which released its debut in 2017 also on the same music labels. After this brief introduction, it is time to move on to the description of the contents of the second opus of Black Metal rawness.

NOCTURNAL TRIUMPH delights our auditory organs with raw Black Metal. It may not be the sonic extremes of the aforementioned rawness, like the first Black Cilice albums. I’d be more inclined to find here their co-relatives with Irae from the period of their demos. Unfortunately, „Crimes Against Humanity” performed by Irae is quite a clear sound for this horde and I find it hard to come to terms with it. Perhaps one day I will describe the aforementioned album as well. Coming back to „The Fangs of Miseries Past”, I must admit that these four tracks are pure Evil. Total hatred for humanity emanates from them, and the whole thing is worked with the chisel of night turpitude. Listening to this album I have an impression as if everything that can be put under the term – life ceases to exist. The album starts and ends with the sound of thunder – that’s what I have in my head after listening to this magnum opus. Total darkness interrupted by electrical discharges preceded by thunder. Honestly, it doesn’t matter where this project is from, who these people/person are – I was sucked into the boundlessness of the night, into its terrifying nature and mysteries. NOCTURNAL TRIUMPH moves at every cross-section of speeds from medium to fast – they come out just as good every time. The guitar riffs are something amazing! The roughness of the sound, the wonderful raw melodicism sometimes entering total darkness – and this gives a completely different dimension to the music. There is a bit of Finland in it, echoes of Norway… And this archaic sound – a pure wonder! Vocally we’re dealing with one timbre – typical screech indispensable in Black Metal appearing so raw. Four extended tracks giving 44 minutes of music in total leave only impenetrable darkness behind. Nocturnes raised in honor of tragedy, hatred and isolation.

Tracklist:
1.The Fires of Tragedy
2.The Fangs of Miseries Past
3.A Moon Cloaked in Despair
4.Towards Rebirth and Demise

Band:
none

Label:
http://www.facebook.com/plogtwrx
http://goatowarex.storenvy.com/

Autor: W.