DEMONSEED – Human Disposal Syndicate

CD, Lord of the Sick Recordings, album 2016
(English translation below)

Początki DEMONSEED sięgają 1997 roku. Historia tego zespołu z punktu widzenia wydawnictw nie jest szczególnie bogata. Zaczęło się w 1998 roku od dema „Sick as Fuck Texas Death”, by dopiero w 2004 ukazał się pełen album zatytułowany „Anatomy of Atrocity”, który był wydany własnym sumptem. Dzięki Lord of the Sick Recordings, album ten doczekał się wznowienia przy okazji wydania drugiego albumu. W 2015 roku ukazuje się trzecie wydawnictwo, EPka „Demonseed III”, której nie słyszałem. Ostatni jak do tej pory, jest drugi album z 2016 roku o którym trochę więcej poniżej. Jak widać nie ma tego wiele, ale ponownie, jak w przypadku wielu podobnych podziemnych zespołów, tu nie chodzi o ilość, ale o jakość.

Otóż, czego jeszcze nie wspomniałem, to DEMONSEED jest przedstawicielem Brutal Death Metalu. Wyżej natomiast wspomniałem o jakości i tu jest naprawdę dobrze. 10 utworów, które zamykają się w 35 minutach muzyki, przynoszą konkretny wpierdol muzyczny. Jest technicznie, jest brutalnie, a w połączeniu z tekstami jest to chore. Czyli takie jakim Brutal Death Metal winien być. Bez żadnych prób łączenia stylistyki z elementami core czy innych pierdół. Nie, tutaj przemy naprzód bez oglądania się, ile trupów zaległo po tym bezprecedensowym przemarszu. W muzyce DEMONSEED odnajdziemy zarówno oczywiste elementy technicznego grania, ale zauważalne są ponadto elementy klasycznego Death Metalu. Ta hybryda technicznego grania łączona z motoryką i chwytliwością starej szkoły, daje w rezultacie konkretny kawał muzyki. Słucha się tego z zajebistą frajdą, a intensywność poszczególnych utworów wyzwala w człowieku pierwotne zwierzę. Praca gitar jest oparta w dużej mierze na technicznych riffach, ale nie brakuje tu właśnie rytmicznych pasaży, które ciężarem wgniatają człowieka w siedzenie! Okazjonalne solówki to istny kunszt, bo we mnie, są nastawione na budowanie klimatu niż na tzw. odpierdolenie tematu. Znacie zapewne sprawę, gdy słuchając albumu wchodzi solówka i w 30 sekund wybrzmi 100 dźwięków bez ładu i składu – ot dla popisu umiejętności. DEMONSEED podszedł do tego zagadnienia mistrzowsko i trzeba przyznać, że świetne im to wyszło. Duży plus za partie perkusji, chociaż tu przyczepiłbym się do zbytniego triggerowania werbla i tomów. Przy przejściach brzmią, po prostu nienaturalnie… Z drugiej jednak strony podbija to moc nagrania. Kolejna rzecz to selektywność nagrania: „Human Disposal Syndicate” jest brutalny jak cholera, ale jeśli lubicie analizować materiał wsłuchując się w poszczególne instrumenty, to tutaj macie idealną okazję. Tu nawet lekko schowany na tyłach bas brzmi wyraźnie! Na koniec zostały nam wokale, i tu również jest zniszczenie: growle i krzyki w różnych tonacjach. Te zróżnicowanie wokalne dobrze się wpasowuje w chory klimat tekstów, których namiastkę można zauważyć na okładce. Genialna sprawa, horror i perwersja.

Mam cichą nadzieję, że na następcę drugiego albumu nie przyjdzie mi czekać tak długo, jak to miało w przypadku przerwy między debiutem a dwójeczką. Oby panowie już grzebali nad kolejnymi hymnami pełnymi smrodu rozkładu ludzkich ciał.

(English version)

The beginnings of DEMONSEED go back to 1997. The history of this band from the point of view of releases is not particularly rich. It started in 1998 with the demo „Sick as Fuck Texas Death” and only in 2004 a full-length album entitled „Anatomy of Atrocity” was released, which was self-released. Thanks to Lord of the Sick Recordings, that album lived to be reissued with the release of their second album. A third release, the Demonseed III EP, which I haven’t heard, comes out in 2015. Last so far, is the second album from 2016 about which a little more below. As you can see there isn’t much to it, but again, as with many similar underground bands, it’s not about quantity, but quality.

Well, what I haven’t mentioned yet, DEMONSEED is the representative of Brutal Death Metal. But I mentioned quality above and it’s really good here. 10 tracks, which close in 35 minutes of music, bring a concrete slab of music. It’s technical, it’s brutal and combined with the lyrics it’s sick. That is what Brutal Death Metal should be like. Without any attempts of combining the style with core elements or other bullshit. No, here we march forward without looking back to see how many corpses are left after this unprecedented march. In DEMONSEED’s music we can find both obvious elements of technical playing, but also elements of classic Death Metal. This hybrid of technical playing combined with old school motorics and catchiness results in a solid piece of music. It’s a lot of fun to listen to and the intensity of each track unleashes a primal animal in you. The guitar work is based mostly on technical riffs, but there is no shortage of rhythmic passages that weigh you down! Occasional solos are a real masterpiece, because in my opinion, they are more focused on building the atmosphere than on so called „fucking the theme”. You probably know the case when listening to the album a solo comes in and in 30 seconds 100 sounds ring out without any order or composition – just to show off the skills. DEMONSEED approached this issue masterfully and I must admit that it worked out great for them. A big plus for the drum parts, although here I would complain about the excessive triggering of the snare drum and toms. They sound simply unnatural during the transitions… On the other hand it increases the power of the recording. Another thing is the selectivity of the recording: „Human Disposal Syndicate” is brutal as hell, but if you like to analyze the material by listening to individual instruments, here you have the perfect opportunity. Even the bass, slightly hidden in the back, sounds clear here! Finally we are left with the vocals, and here again there is destruction: growls and screams in different tonalities. This vocal variety fits well with the sick atmosphere of the lyrics, a substitute of which can be seen on the cover. Brilliant stuff, horror and perversion.

I have a silent hope that I won’t have to wait as long for the successor of the second album, as it happened in the case of the break between the debut and the second one. Let’s hope that the gents are already burying over the next anthems full of the stench of decomposition of human bodies.

Tracklist:
1.Human Disposal Syndicate
2.Searching Through the Carcass of a Hooker
3.A Hopeless Concentration of Carnal Misery
4.The Evil That Men Do
5.Children of the Abyss
6.Prosthetic
7.Mongolian Death Worm
8.A Beast in the Field
9.Torn Apart by Wolves
10.Goats Go to Hell

Band:
http://www.facebook.com/pages/Demonseed/148943635153322

Label:
http://lordofthesick.com/
https://www.facebook.com/LordOfTheSickRecordings
https://lordofthesickrecordings.bandcamp.com/

Autor: W.