DEVOURING STAR – The Arteries of Heresy

CD / vinyl, Dark Descent Records, album 2018
(English translation below)

Drugi album Black Metalowej formacji z Finlandii ujrzał światło dzienne zeszłego roku. Niestety gdzieś umknęła mi ta informacja i dopiero dość niedawno odkryłem, że DEVOURING STAR wydał za sprawą amerykańskiej Dark Descent Records następny materiał. A trzeba sobie przypomnieć, że „Through Lung and Heart” był naprawdę nietuzinkowym albumem. W okresie pomiędzy dwoma albumami zespół wypełniał maniakom ich muzyki mniejszymi wydawnictwami – EPka i dwa splity. Ciekawe pozycje i zdecydowanie warte sprawdzenia. A teraz słów kilka o „The Arteries of Heresy”.

Najnowsze wydawnictwo DEVOURING STAR to 35 minut Black Metalu nastawionego na hipnotyzującą atmosferę. Pierwsze co zwróciło moją uwagę, to dość mocne podobieństwo kompozycji do Svartidauði. Charakterystyczna nawałnica dźwięków z gęstą ścianą gitar obok których intensywne partie perkusji, które idealnie tworzą aurę chaosu. Jest to dość rozpoznawalne dla tego odłamu Black Metalu. Praca gitar to nie pojedyncze riffy, które można sobie łatwo wychwycić z tej muzyki. Nawet w wolnych momentach, słuchacz zostaje omamiony całokształtem nagrania niż dane mu będzie dopatrywanie się struktur utworów czy poszczególnych instrumentów. Ten zabieg jest po prostu genialny. Przy trzecim, czwartym odsłuchu czuję jak zostałem wessany w owe szaleństwo, jak niemożebnie doskonałym medium jest ten album. Idąc dalej, należy tu zaznaczyć jedną, ale jakże ważną rzecz. Wspomniałem, że album cechuje duża hipnotyczność materiału, jednakże nie oznacza to, że materiał jest powtarzalny, jednostajny. Oczywiście, dla stworzenia aury transu potrzebne były elementy powtórzeń, to naturalna sprawa. DEVOURING STAR robią to jednak tak, że dorzucają kolejne smaczki w aranżacje – przez co powstaje kolejny pierwiastek, który może tutaj służyć jako mianownik. Mianowicie, Zło. „The Arteries of Heresy” to istny manifest Zła przepełnionego chaosem, który po każdym następnym przesłuchaniu pozostawia w nas kolejną bliznę. Gęstość i niesamowita intensywność tych pięciu utworów zachwyca, wprawia w osłupienie i niszczy! Wspaniałość! A wokale… fukk!! Aaaaarrrggghhh!!!! Trucizna tego jadu nie znajdzie żadnego antidotum! Posłuchajcie, a zrozumiecie. Absolut do słuchania w ciemnościach!

Drugi album Finów to potężne dzieło. Korelacja Zła i okrucieństwa. Nie mam nic do dodania, chcę tego słuchać dalej.

(English version)

The second album of the Black Metal band from Finland saw the light of day last year. Unfortunately I missed this information somewhere and only recently I discovered that DEVOURING STAR has released another material via American Dark Descent Records. And it should be reminded that „Through Lung and Heart” was a truly remarkable album. In the period between the two albums the band was filling the maniacs of their music with smaller releases – an EP and two splits. Interesting items and definitely worth checking out. And now a few words about „The Arteries of Heresy”.

The newest release of DEVOURING STAR is 35 minutes of black metal with hypnotizing atmosphere. The first thing that drew my attention was the strong similarity of the composition to Svartidauði. The characteristic storm of sounds with the thick wall of guitars next to which the intense drum parts, which perfectly create an aura of chaos. It is quite recognizable for this faction of Black Metal. The guitar work is not a single riff that can be easily picked out from this music. Even in the slower moments, the listener is swept away by the whole recording rather than being given the chance to figure out the structure of the tracks or individual instruments. This treatment is simply brilliant. By the third, fourth listening I feel like I was sucked into this madness, how impossibly perfect a medium this album is. Going further, one thing should be noted here, but how important. I’ve mentioned that the album is hypnotic, but it doesn’t mean that the material is repetitive, monotonous. Of course, to create an aura of trance elements of repetition were needed, it’s a natural thing. However, DEVOURING STAR do it in such a way that they add more flavours to the arrangements – which creates another element, which can serve as a denominator here. Namely, Evil. „The Arteries of Heresy” is a veritable manifesto of Evil filled with chaos, which leaves another scar in us after each subsequent listen. The density and incredible intensity of these five tracks delights, infuriates and destroys! Magnificence! And the vocals…. fukk!!! Aaaaarrrggghhh!!!! The poison of this venom finds no antidote! Listen and you will understand. An absolute to listen to in the dark!

Finns’ second album is a powerful work. Correlation of Evil and Cruelty. I have nothing to add, I want to keep listening to it.

Tracklist:
1.Consummation
2.Procreation of Blood
3.Sin Assimilation
4.Scar Inscriptions
5.Her Divine Arteries

Band:
http://devouringstar.bandcamp.com/
http://www.facebook.com/DevouringStar

Label:
http://www.darkdescentrecords.com/
http://www.facebook.com/DarkDescentRecords
http://darkdescentrecords.bandcamp.com/

Autor: W.