CSEJTHE – L’horreur de Čachtice

CD, HSP Productions, album 2019
(English translation below)

Powstały w 2006 roku CSEJTHE wydał tego roku kolejny, trzeci album. Na tyle lat istnienia nie jest to zdecydowanie oszałamiający wynik. Nazwa hordy wywodzi się od nazwy zamku, w którym nie kto inny jak sama hrabina Elizabeth Bathory torturowała, upokarzała i mordowała setki dziewcząt. Pierwszy raz o tym tworze dane mi było usłyszeć dzięki kasecie demo wydanej przez francuską Infernal Kommando Records, a mianowicie „L’echo des ruines”. I tak już pozostało do dziś, albumy stoją w kolekcji na półce a wraz z nimi wspomniane demo. Wracam często do ich twórczości, albowiem kanadyjski CSEJTHE to synonim jakości w Black Metalu.

Trzeci album to ponownie duży nacisk na atmosferę, którą Kanadyjczycy kreują przy pomocy podstawowego instrumentarium. Pojawiają się tu częste rozbicia riffów na gitary prowadzącą i rytmiczną, pogrywającą w tle. Nie ma tutaj jakiegoś szału pod względem kompozycyjnym, ale ten nie jest potrzebny. Prostymi środkami udaje się uzyskać naprawdę wspaniałą muzykę. Jest surowo, gitary prowadzące wprowadzają melodie nacechowane sporą dawką emocji. Jest w tym graniu coś z ech Forteresse, ale to nie do końca zostało zaznaczone wprost. Owszem, riffy mogą się momentami z tym kojarzyć, ale tu skryło się coś jeszcze. Coś tajemniczego. Może nawet mistycznego. Gitary prowadzące mają w sobie coś z transcendentalności, przenikają na wskroś ale nadal są wyraźne. I jest w tym również coś przyzywającego, takie odnoszę wrażenie. Pojawiają się też nieprzesterowane partie, ale wyłącznie jako zabieg aranżacyjny – raz na całym albumie. Bardzo dobrze został zaaranżowany bas, który notabene jest słyszalny podczas całego albumu i dodatkowo przysłuchując się jego partiom, można usłyszeć ciekawe patenty. Kolejny plus za perkusję, a w szczególności za strój werbla. Trzeba przyznać, chociaż ja absolutnie na tym instrumencie się nie znam, że naturalny dźwięk tegoż jest idealnie wyciągnięty z całości nagrania. Jego wyraziste brzmienie, nieco hałaśliwe, ale jak organiczne! Na koniec pozostały wokale, które swą skrzeczącą barwą dominują nagranie i wprawiają w swego rodzaju hipnozę. Black Metal w wydaniu CSEJTHE to intensywna muzyka, ale nie stroniąca również od wolnych partii. Świetnym patentem okazała się minutowa 'przerwa’ w postaci ambientowego przerywnika. Utwór trochę sprawia wrażenie improwizowanego, ale jakże tu pasuje! Album jest przemyślany, podany idealnie – utwór po utworze brak jakiejkolwiek nudy, a człowiek czeka na jeszcze i jeszcze!

Kilka lat upłynęło od ostatniego pełnego materiału pod szyldem Kanadyjczyków, ale ja jestem pewien, że warto było tyle czekać. Otrzymałem album dojrzały, pełen pasji i trzymający w napięciu do samego końca. Jak będzie trzeba poczekam drugie tyle na jego następcę.

(English version)

CSEJTHE, formed in 2006, released another, third album this year. For so many years of existence it is definitely not a stunning result. The name of the horde comes from the name of the castle where Countess Elizabeth Bathory herself tortured, humiliated and murdered hundreds of girls. The first time I heard about this band was through the demo cassette released by French Infernal Kommando Records, namely „L’echo des ruines”. And so it has remained to this day, the albums are in the collection on the shelf and with them the mentioned demo. I often come back to their works, because Canadian CSEJTHE is a synonym of quality in Black Metal.

The third album is again a big emphasis on atmosphere, which the Canadians create with the help of basic instrumentation. There are frequent breakdowns of riffs on lead and rhythm guitars, playing in the background. There is no compositional frenzy here, but it is not necessary. By simple means we manage to get really great music. It’s raw, guitars lead melodies characterized by a large dose of emotion. There is something of Forteresse’s echoes in this playing, but it’s not really marked directly. Yes, the riffs may be associated with it at times, but there is something more hidden here. Something mysterious. Maybe even mystical. The lead guitars have something of the transcendental in them, they penetrate deeply but are still distinct. And there’s also something evocative in it, that’s my impression. There are some unstressed parts, but only as an arrangement – once on the whole album. Bass was arranged very well, which by the way is audible during the whole album and additionally listening to its parts, you can hear interesting patents. Another plus for the drums, especially for the snare drum outfit. I have to admit, although I am not familiar with this instrument, that the natural sound of it is perfectly extracted from the whole recording. Its expressive sound, a bit noisy, but how natural and organic it is! At the end there are the vocals, which dominate the recording with their squawking timbre and put you in a kind of hypnosis. Black Metal by CSEJTHE is an intense music, but it doesn’t avoid slow parts either. A one-minute 'break’ in the form of ambient interlude was a great patent. The song seems to be a bit improvised, but it fits here perfectly! The album is well-thought-out, served perfectly – track after track there is no boredom whatsoever, and the man is waiting for more and more!

A few years have passed since the last full-length material under the Canadian name, but I am sure that it was worth waiting. I received a mature album, full of passion and holding in suspense until the very end. I’ll wait as long as necessary for its successor.

Tracklist:
1.Terreur nocturne
2.Lycanthropie misanthropie
3.L’horreur de Čachtice
4.Perseïdes
5.Nébuleuse tentatrice
6.___
7.Le spectre du soleil
8.Sadique lunatique

Band:
https://csejthe.bandcamp.com
https://www.facebook.com/pages/Csejthe/177551675679644

Label:
http://www.facebook.com/pages/HSP-Productions/423340834369146
http://www.hsp-productions.com/

Autor: W.