DROWNING THE LIGHT – Long Forgotten in the Shadows

CD, Razed Soul Productions, compilation 2014
(English translation below)

Mamy tutaj zbiór nagrań z okresu 2007-2008. Czas ten był okresem współpracy głównodowodzącego DROWNING THE LIGHT z muzykami Tazmańskiej sceny Black Metalowej. Jeśli zaś mowa o zawartości krążka, to mamy tu liczne nagrania ze splitów z: Forbidden Citadel of Spirits oraz z Empire of Tharaphita, taśm demo 'Tormented Nights’ i 'Dungeon Rehearsal’. Ta ostatnia demówka to totalny sztylet w plecy nowoczesnej technice nagrań, albowiem reh został nagrany na magnetofonie kasetowym w sali prób.

DROWNING THE LIGHT to od lat ikona surowego grania, które maniacy albo ubóstwiają lub które kompletnie lata innym koło dupy. Horda ta, a może raczej projekt, co roku zasypuje nas przynajmniej kilkoma wydawnictwami i sytuacja ta trwa od 2003 roku. W całej historii dopatrzyłem się jedynie 2005 roku, który pozostał bez jakiegokolwiek śladu wydawniczego. Przez lata, Azgorh zdążył nas przyzwyczaić do specyficznego Black Metalu jaki oferuje. I każde kolejne wydawnictwo, dla tych który okres raczkowania w muzyce mają za sobą i nie zatrzymali się na popłuczynach Behemota, to kolejna wyprawa w świat wampiryzmu, odosobnienia i melancholii dążącej w zamyśle do wyklęcia i zapomnienia. Owszem, od albumu 'From the Abyss’ DTL zmienił swoje oblicze i ten album wraz z jego następcą za którym czekam, są podane z nieco lepszym brzmieniem i struktury utworów są bardziej rzekłbym epickie. Na pozostałych wydawnictwach, jak chociażby prezentowana tu kompilacja, DROWNING THE LIGHT poraża prymitywnością brzmienia, surowymi szkieletami kompozycji i silną grą emocji przewijających się w atmosferze ich Black Metalu. Wściekłość przemieszana z pogardą które jątrzą się z blastujących partii wchodzą w pewną symbiozę z nieokreśloną falą negacji. Słuchając tej muzyki mam ochotę wymazać dzień z jego światłem z mojego życia i zatopić się w blasku nocy. Wręcz pierwotne riffy gitar, bas wspomagający akordy i zimne, mizantropijne wokale Azgorh’a. Można by rzec, że to stricte demówkowe granie i czym się tu podniecać? Być może, ale DTL był dla mnie od zawsze spadkobiercą tego co pozostawił po sobie Moonblood. Zgoła odmienne granie, lecz łączące się w surowości, ohydnym i przeklętym klimacie wypełnionym goryczą istnienia.

DROWNING THE LIGHT i ich kolejne wydawnictwo, które zostało wydane jakiś czas temu, to płyta którą maniacy tej hordy winni zdobyć. Tym bardziej, że split z Forgotten Citadel of Spirits można nabyć obecnie za bagatela jakieś 50-60 dolarów. O rehu nawet nie wspomnę. Kompilacja ta, poza wspaniałą atmosferą odosobnienia czy wręcz pogardy życiem, to zebrane nagrania, które dzisiaj ciężko kupić. Idealne do odsłuchu nocą czy na długich samotnych wojażach pośród gór i lasów.

(English version)

We have here a collection of recordings from the period 2007-2008. This time was a period of cooperation between the leader of DROWNING THE LIGHT and musicians of Tazmanian Black Metal scene. Speaking about the contents of the album, we have here numerous recordings from splits with: Forbidden Citadel of Spirits and Empire of Tharaphita, demo tapes 'Tormented Nights’ and 'Dungeon Rehearsal’. This last demo is a total dagger in the back of modern recording technology, as the reh was recorded on a cassette recorder in the rehearsal room.

DROWNING THE LIGHT is for years an icon of raw playing, which maniacs either idolize or which completely escapes others. This horde, or rather project, floods us with at least several releases every year and this situation has lasted since 2003. In the whole history I have found only 2005, which remained without any publishing trace. Through the years, Azgorh managed to get us used to the specific Black Metal they offer. And every next release, for those who had their beginnings in music behind them and didn’t stop at Behemoth’s washouts, is another trip into the world of vampirism, seclusion and melancholy aiming at cursing and forgetting. Yes, since 'From the Abyss’ DTL has changed its face and this album, along with its successor which I’m waiting for, are given with a slightly better sound and the structures of the tracks are more epic, I would say. On the other releases, such as the compilation presented here, DROWNING THE LIGHT shocks with the primitiveness of the sound, the raw skeletons of the compositions and the strong play of emotions running through the atmosphere of their Black Metal. Rage mixed with disdain which stew from blasting parts enter into a kind of symbiosis with indefinable wave of negation. Listening to this music I feel like erasing the day with its light from my life and sinking in the light of the night. Downright primal guitar riffs, bass supporting chords and Azgorh’s cold, misanthropic vocals. One could say that this is strictly demo music and what is there to get excited about? Maybe, but DTL was for me always heir of what Moonblood left behind. Totally different playing, but united in harshness, hideous and cursed atmosphere filled with bitterness of existence.

DROWNING THE LIGHT and their next release, which was released some time ago, is a record that fans of this horde should get. The more so, that the split with Forgotten Citadel of Spirits can be purchased for 50-60 dollars. I won’t even mention the rehs. This compilation, apart from the wonderful atmosphere of desolation or even contempt for life, is a collection of recordings, which are hard to buy today. Perfect for listening at night or on long lonely trips among the mountains and forests.

Tracklist:
1.Long Forgotten in the Shadows
2.Path of Old
3.The Lonesome Night Sky
4.To Fear Neither Noose Nor Fire
5.Dawn of Fase Prophet
6.Tormented Nights (Restless Visions)
7.Amongst the Bones of Our Ancestors
8.My Honour Is True
9.Back to the Gas Chamber
10.Wandering Alone and Forgotten Forever
11.Broken Bones of a Decaying World
12.Of Celtic Blood & Satanic Pride
13.Spill the Blood of the Lamb (Judas Iscariot cover)

Band:
http://www.facebook.com/pages/Drowning-the-Light/171090626269952

Label:
http://www.facebook.com/pages/Razed-Soul-Productions/140171022751285
http://razedsoul.bandcamp.com/

Autor: W.