THRONEUM – The Tight Deathrope Act Over Rubicon

CD, Hells Headbangers Records, album 2018
(English translation below)

O ile dobrze policzyłem, właśnie obcuję kolejny raz z dziewiątym albumem THRONEUM. W ilości wydawnictw tej hordy można się szybko pogubić, bo ilość dodatkowych splitów, epek, wydań kompilacyjnych jest spora. Album wydała szanowana i znana amerykańska firma Hells Headbangers Records. Chociażby z tego względu należy się dopatrywać potencjału jaki ta horda ma do zaoferowania. Rzecz jasna tyczy się to osób, które jeszcze jakimś cudem nie zetknęły się z twórczością tego zasłużonego zespołu. Czas zatem na trochę szczegółów, zapraszam poniżej.

Do THRONEUM od jakiegoś czasu przylgnęła etykietka polskiego Sadistik Exekution. Przyznaję, że nic w tym dziwnego, bo zwracając uwagę na szybkie partie albumu, nie sposób doszukać się konotacji. Hybryda Black i Death Metalu jaką tu słyszymy, ewidentnie wskazuje na spore inspiracje tą hordą. Osobiście dorzuciłbym tutaj jeszcze: Order From Chaos, Abominator, są też dalekie echa Necrophagii. Jednakże, horda ta zmieniła swoja stylistykę, podążając w bardzo antyludzkie klimaty, coś dogłębnie chorego i totalnie nieokiełznanego. Odnoszę wrażenie, że od czasów epki 'CACOMethamorphosen’ kierunek i coraz do głębsze szukanie demonicznej psychozy są tej hordzie coraz bliższe. Wróćmy jednak do 'The Tight Deathrope Act over Rubicon’. Co pozostało charakterystyczne, to strasznie chropowate, odrażające wokalizy The Great Executionera. Jego wokal idealnie pasuje, zdarte gardło sprawia wrażenie totalnie odwodnionego, a co za tym idzie wokal jest kurewsko niepowszedni i wyróżniający się. Aranżacje uległy dużym zmianom. Poza specyficznym chaosem do którego nas THRONEUM na przestrzeni lat przyzwyczaiło, pojawią się partie wolne. Partie gdzie są same gitary, a ich riffy to czysta psychodela terroru. Zapewne wielu będzie pierdolić, że co to jest i inne dyrdymały – pierdolcie się! W tych elementach jest idealne oblicze obłędu, bardziej jaskrawe niż kiedykolwiek dotąd. I to jest jedyne w swoim rodzaju! Nie potrafię tego inaczej nazwać niż tylko obłędem, totalnym zachwytem nad owym rozbestwieniem, totalną groteskowością. Momentami przypomina to mrok opętanego umysłu, pełnego zawziętości, kryjącego monstrum gotowe do uaktywnienia. Demoniczny, diabelski żywioł pełen obsesji. Co dalej? Otóż, na te cechy wpływa też w bardzo dużym stopniu praca perkusji. Diabolizer odwalił tu tytaniczną robotę!!! Nie dość, że esencja chaosu została uchwycona w manierze jego gry, to na dodatek wskrzesza on kolejne aberacje zza cmentarnych bram! Tu jest dosłownie wszystko, czego można sobie życzyć od albumu nasiąkniętego prawdziwym Złem. Dodam, że w strefie lirycznej pojawia się też nawiązanie do magii enochiańskiej. Zmiany gęstości gry, szybkości, zróżnicowania… Aaarrrrggghhh!

THRONEUM wydaje się być trochę w cieniu całej reszty hord, czy to mowa o scenie polskiej czy ogólnie światowej. Niestety, przewijające się trendy wpływają na odbiorców i dzielą ich. Stąd i taka sytuacja. Wiem jedno, obym nie doczekał dnia kiedy THRONEUM zawiesi broń, bo będzie to cholerna i nieodżałowana strata dla polskiej i nie tylko sceny. I niech dalej robią swoje, właśnie dla tych oddanych maniaków, którzy od lat podążają ich ścieżką!

(English version)

As far as I counted correctly, I’m just enjoying yet another time with the ninth album of THRONEUM. You can quickly get lost in the number of releases of this horde, because the amount of additional splits, eps, compilation editions is significant. The album was released by respected and famous American company Hells Headbangers Records. If only because of that we should see the potential that this horde has to offer. Of course, this applies to those who have not yet encountered the works of this deserved band. Time for some more details, I invite you below.

To THRONEUM for some time has adhered the label of Polish Sadistik Exekution. I admit that there is nothing strange in it, because paying attention to the fast parts of the album, it is impossible to find any connotations. The hybrid of Black and Death Metal that we can hear here, clearly shows a lot of inspiration from this horde. Personally, I would also add here: Order From Chaos, Abominator, there are also distant echoes of Necrophagia. However, this horde has changed its style, going into a very anti-human atmosphere, something deeply sick and totally uncontrollable. I get the impression that since 'CACOMethamorphosen’ the direction and the deeper search for demonic psychosis is getting closer to this horde. But let’s go back to 'The Tight Deathrope Act over Rubicon’. What remains distinctive is The Great Executioner’s creepily harsh, repulsive vocals. His vocals fit perfectly, the stripped down throat seeming totally dehydrated, and as a result the vocals are fucking irresistible and distinctive. The arrangements have changed a lot. Apart from specific chaos, to which THRONEUM over the years got us accustomed, there appear free parts. Parts where there are only guitars and their riffs are pure psychedelic terror. Probably many will say what the fuck is this and other bullshit – fuck you! There is a perfect face of madness in these elements, brighter than ever before. And it’s one of a kind! I can’t call it anything else but madness, a total delight in this madness, a total grotesqueness. At times it resembles the darkness of a possessed mind, full of obstinacy, hiding a monster ready to be activated. A demonic, devilish element full of obsession. What’s next? Well, these features are also very much influenced by the drum work. Diabolizer did a titanic job here!!! Not only that the essence of chaos was captured in the manner of his playing, but on top of that he resurrects another aberrations from beyond the graveyard gates! There is literally everything one could wish for from an album saturated with true Evil. I’ll add that in the lyrical zone there is also a reference to Enochian magic. Changes in density of play, speed, variety… Aaarrrrggghhh!

THRONEUM seems to be a bit in the shade of the rest of the hordes, whether it’s about Polish scene or the world in general. Unfortunately, passing trends influence the audience and divide them. Hence such a situation. I know one thing, I hope I won’t live to see the day when THRONEUM hangs up their arms, because it will be a damnable and unforgettable loss for the Polish and not only the scene. And let them continue doing their thing, just for those devoted maniacs who have been following their path for years!

Tracklist:
1.Crossing the Dead River
2.The Tight Deathrope Act over Rubicon
3.Enochian Lexicon I
4.Enochian Lexicon II
5.Enochian Lexicon III
6.Enochian Lexicon IV
7.The Biblical Serpent – The Master of Misfortune
8.To-Mega-Therion
9.Primal Words. Orphic

Band:
https://www.facebook.com/ThroneumOfficial/
https://throneumofficial.bandcamp.com/

Label:
http://shop-hellsheadbangers.com/
https://www.facebook.com/hellsheadbangers
http://hellsheadbangers.bandcamp.com/

Autor: W.