DØDSFALL – Døden skal ikke vente

Vinyl / CD, Osmose Productions, album 2019
(English translation below)

Powstały w 2009 roku w Bergen, w Norwegii, DØDSFALL wydał w styczniu tego roku swój piąty album. Nie jest już chyba żadna tajemnicą, że pewne albumy, które powstały na początku lat 90-tych pozostaną na zawsze ikonami tegoż gatunku. Ikonami, których poziomu i tego co sobą reprezentowały nijak nie da się przeskoczyć. Tak więc pochodzenie hordy nie jest aż tak istotne jak to miało miejsce, gdy np fala BM ze Skandynawii unosiła swój łeb z otchłani. Wszystko jest łatwo dostępne, pojedyncze jednostki szanują muzykę, zagłębiają się w nią i nie widzą jej jako produktu. Dobra, dosyć tego biadolenia.

Piąty pełen materiał od DØDSFALL trwa niecałe 46 minut na które składa się 10 kompozycji. 'Śmierć nie powinna czekać’, bo mniej więcej tak można przetłumaczyć tytuł albumu, to duży ukłon w kierunku starych dni Black Metalu. Oczywiście kompozycyjnie, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę sposób realizacji materiału, to otrzymamy czasy dzisiejsze. Co z takiego połączenia wyszło? Otóż, całkiem ciekawy materiał. Wiadomo, wolałbym by materiał był okraszony totalnie surowym brzmieniem, ale to tylko moje „widzimisię”, które nikomu do niczego potrzebne. Prawdą jest, że przy fragmentach albumu gdzie pojawiają się krótkie solówki i bardziej nastrojowe granie z klawiszem, ok – przyznaję, ma to ręce i nogi. Konstrukcje riffów w dużej mierze opierają się na melodiach nie tylko granych tremolo oraz na rytmicznych fragmentach bardzo uwydatniających dynamikę muzyki. Z jednej strony muzyka kipi agresją, a dla kontrastu pojawiają się do spółki melancholia wraz z z pewnego rodzaju mizantropią. Praca gitar ma w sobie ten pożądany element chłodu, który – tutaj wrócę do mojego narzekania – byłby bardziej wyczuwalny z innym brzmieniem, bardziej prymitywnym. Co mnie również urzekło w tym albumie, to jego dojrzałość, która na szczęście nie zabiła pasji DØDSFALL. Album nie został stworzony z myślą o ciągłym napierdalaniu blastami, nie. Tu jest miejsce absolutnie na każdą prędkość. Równie udanymi są wokale Ishtara, który jak założyciel tego jedno osobowego projektu, współpracował już z kilkoma personami. Poza oczywiście nienawistnymi krzykami, usłyszymy w kilku miejscach płyty głębokie basowe czyste wokale. Mimo ów czystego można by rzec brzmienia, słychać surowiznę zamysłu gitar czy w barwie wokali.

Piąty album Norwega wspieranego tym razem przez perkusistę Telala, który udziela się m.in. w Kvalvaag (pozostałe projekty milczą od dobrych kilku lat), to materiał zapewne dojrzały kompozycyjnie. Co więcej, materiał który może się podobać, ponieważ zachował w sobie elementarne pierwiastki jej pierwotnej wersji. Nie jest to może idealny album, ale ma duży potencjał i jest autentyczny. A przecież to jest też ważne.

(English version)

Formed in 2009 in Bergen, Norway, DØDSFALL released their fifth album this past January. It is probably no secret that some albums that were created in the early 90s will forever remain icons of the genre. Icons whose level and what they represented cannot be surpassed. So the origin of the horde is not as important as it was when, for example, BM wave from Scandinavia raised its head from the abyss. Everything is easily accessible, individuals respect the music, get into it and don’t see it as a product. Okay, enough of this wailing.

The fifth full-length from DØDSFALL is just under 46 minutes long, consisting of 10 compositions. 'Death Shall Not Wait’, because that’s more or less how the album title can be translated, is a big nod to the old days of Black Metal. Of course, compositionally, because if we take into account the way the material was produced, we get the times of today. What came out of this combination? Well, quite interesting material. Of course, I would prefer the material to be covered with a totally raw sound, but it’s just my „opinion”, which nobody needs for anything. It’s true that the parts of the album where there are short solos and more atmospheric playing with the keyboard, ok – I admit, it has arms and legs. The riffs’ constructions are largely based on melodies not only played with tremolo and on rhythmic fragments which greatly emphasize the music’s dynamics. On the one hand, the music is brimming with aggression, and on the other, melancholy and a kind of misanthropy appear in partnership. The guitar work has that desired element of coolness, which – here I will return to my complaint – would be more perceptible with a different, more primitive sound. What also captivated me about this album was its maturity, which thankfully did not kill the passion of DØDSFALL. The album wasn’t made for constant blast beats, no. There is room here for absolutely every speed. Equally successful are the vocals of Ishtar, who, as the founder of this one-man project, has already worked with several people. Apart from the obviously hateful screams, we can hear deep bass clean vocals in several places on the album. Despite this clean sound, one can hear the rawness of the guitars and vocals.

The fifth album of the Norwegian supported this time by the drummer Telal, who also plays in Kvalvaag (other projects have been silent for a few years now), is certainly a mature material in terms of composition. What’s more, it’s a material that may be liked, as it retains the elemental elements of its original version. It may not be a perfect album, but it has a lot of potential and is authentic. And after all, this is also important.

Tracklist:
1.Hemlig vrede
2.Tåkefjell
3.Svarta drömmar
4.Grå himlar
5.Kampsalmer
6.I de dødens øyne
7.Ødemarkens mørkedal
8.För alltid i min sjæl
9.Ondskapelse
10.Skogstrollet

Band:
http://dodsfall.bandcamp.com/
http://www.facebook.com/dodsfall

Label:
http://www.osmoseproductions.com/
http://www.facebook.com/pages/Osmose-Productions/192865300755575
http://osmoseproductions.bandcamp.com/

Autor: W.