BRAHDR’UHZ – Land of Darkness

CD, Grimm Distribution, album 2018
(English translation below)

Szwajcarski Black Metalowy projekt BRAHDR’UHZ zeszłego roku wydał dwa albumy. Horda swoje początki zaznaczyła w podziemiu w 2017 roku pierwszą EPką zatytułowaną identycznie jak i sam zespół. Ponoć samą nazwę, pochodzącą ze starego dialektu, można przetłumaczyć jako 'Zniszcz nas’. Odnoszę wrażenie, że za taką muzykę niejedna osoba chciała by to uczynić. Na szczęście płyta wpadła w moje ręce, a ja mam zupełnie odmienne wrażenia i debiutancki album Szwajcarów opanował moją duszę. Szczegóły poniżej, zapraszam.

Trzeba przyznać, że jak na debiutancki pełnowymiarowy materiał, Szwajcarzy poszli z lekka po bandzie. Tak naprawdę z dwunastu utworów jakie tu mamy, tylko trzy są nowymi kompozycjami. Nieszczególnie jednak powinno to słuchacza martwić, albowiem dwie EPki i demo poprzedzające to wydawnictwo, a utwory właśnie z nich się tu znajdujące, były bardzo ściśle limitowane. Mówimy tu nawet o wydawnictwach kasetowych w 10 sztukach całego nakładu. Nie jest zatem absolutnie krzywdzące, że zdecydowano się na taki ruch. BRAHDR’UHZ i ich wersja Black Metalu to ten odłam, gdzie prymitywne, pierwotne riffy sa obecne cały czas, a wrzask wokalisty towarzyszy nam przez ponad godzinę trwania tegoż materiału. Dla mnie strzał w dychę! Zdecydowanie należy nadmienić, że 'Land of Darkness’ jest muzyka przeznaczoną do słuchania w ciemności. W takich okolicznościach ten materiał niszczy! Słuchając go za dnia, nie odniesiemy pełnego przesłania, pełnej mocy jaką oferuje BRAHDR’UHZ. Surowe, ohydne brzmienie gitar, które do bólu podążają utartą ścieżką wypróbowanych riffów pełnych wstrętu, brudu i drzemiącej w nich nyktofilii. Intensywnie pracująca perkusja, pozbawiona triggerów, jak i całe nagranie! Tu nie ma żadnej mowy o pieszczeniu dźwiękiem, o jego polerowaniu! Nacisk został położony na chorą wizję ciemności, na ukryte w niej moce, na metafizyczny wydźwięk tejże szkarady. W tym jednak, absurdalnie, tkwi urok tego albumu. Emanuje grozą, brzydotą, jest niczym zmora plugastwa. Świetną robotę poza opętanymi wokalami zrobiono ze wspomniana już perkusją. Intensywność, która napędza ów makabrę przyprawia o trwogę, budzi obrzydzenie dniem…

Debiut BRAHDR’UHZ to hymn ku nocy, ku unicestwieniu normalności. Efekt jaki osiągnęli Szwajcarzy zarówno brzmieniem jak i samymi aranżacjami, jest piorunująco dobry. Drugi album ukazał się w formie CD-r oraz kasety i na chwilę obecną jest już wyprzedany. Cóż, pozostaje mieć nadzieję, że uda się go gdzieś dorwać za normalne pieniądze.

(English version)

Swiss Black Metal project BRAHDR’UHZ last year released two albums. Horde marked their beginnings in the underground in 2017 with their first EP titled identically to the band itself. Reportedly, the name itself, coming from an old dialect, can be translated as 'Destroy Us’. I get the impression that for such music more than one person would want to do that. Fortunately, the album fell into my hands, and I have a completely different impression and the debut album of the Swiss mastered my soul. Details below.

I must admit that as for a debut full-length material, the Swiss have gone a bit over the edge. In fact, out of twelve tracks that we have here, only three are new compositions. However, it shouldn’t particularly worry the listener, because the two EPs and demos preceding this release, and the tracks from them are to be found here, were very strictly limited. We are even talking about cassette releases in 10 copies of the whole edition. So it’s absolutely not hurtful that such a move was decided upon. BRAHDR’UHZ and their version of Black Metal is the one, where primitive, primordial riffs are present all the time and the scream of the vocalist accompanies us for more than an hour of the material. For me it’s a bull’s eye! It should definitely be mentioned that 'Land of Darkness’ is music intended for listening in the dark. In such circumstances this material destroys! Listening to it during the day, you won’t get the full message, the full power that BRAHDR’UHZ offers. Raw, hideous sound of guitars, which painfully follow the beaten path of tried and tested riffs full of disgust, filth and slumbering nyctophilia. Intense drums, devoid of triggers, as well as the whole recording! There is no question of caressing the sound, of polishing it! Emphasis was put on the sick vision of darkness, on the powers hidden in it, on the metaphysical overtone of this vileness. Yet therein, absurdly, lies the charm of this album. It emanates horror, ugliness, is like a bane of filth. A great job was done with the aforementioned drums in addition to the possessed vocals. The intensity that drives this macabre is frightening, disgusting…

BRAHDR’UHZ’s debut is a hymn to the night, to the annihilation of normality. The effect achieved by the Swiss both in sound and arrangements is electrifyingly good. The second album was released as a CD-r and cassette and at the moment is already sold out. Well, we can only hope that you will be able to get it somewhere for normal money.

Tracklist:
1.Desmahavos
2.Ertestaldt
3.Morkestunden
4.Stalegrada
5.Gahattoh Cahazzoh
6.Brahdr’uhz Harfaxxi
7.Frelletrha Algrathjji
8.Dejsstrina
9.Htrradvajyii Hetravassat Istroonia
10.Yemetis
11.Dsysjiflet
12.Mordostrava

Band:
https://brahdruhz.bandcamp.com
https://www.facebook.com/Brahd

Label:
http://satanath.com/distro
http://grimmdistribution.bandcamp.com/

Autor: W.