TETRAGRAMMACIDE – Primal Incinerators of Moral Matrix

vinyl / CD / tape, Iron Bonehead Productions, album 2017
(English translation below)

W 2015 roku bluźniercy z Indii wydali ep’kę, po której muzyczny underground został jednoznacznie uświadomiony, że zagłada jest blisko i ta bestia powróci z kolejnym, jeszcze bardziej dosadnym materiałem. Nie wiem skąd i jak to się dzieje, ale zauważalna już od jakiegoś czasu jest zależność: im bardziej egzotyczny kraj pochodzenia, tym większe szanse na totalny atomowy rozpierdol. Wystarczy wspomnieć ich kolegów po fachu z Genocide Shrines ze Sri Lanki. Kurwa! Wychodzi jednak na to, że świat poszedł dalece do przodu. Na tyle, że i soniczny wpierdol wysokich lotów możemy otrzymać z tak egzotycznych miejsc. TETRAGRAMMACIDE powstało w 2012 roku i nie oszczędza swoich wyznawców, regularnie wypluwając kolejne wydawnictwa. Na koncie mają już demo, EPkę, singla, split oraz ten opisywany tu album. Każdy z nich to synonim zagłady i chaosu.

’Primal Incinerators of Moral Matrix’ to ludobójstwo. Masowa eksterminacja, zniszczenie, wytępienie gatunku i unicestwienie wszelakiego życia. Na tym można by zakończyć opis albumu trójki zwyrodnialców. Bo co tu więcej dodać? Przecież ten materiał w swej intensywności nie zwalnia nawet na chwilę! Oczywiście, są średnie tempa, wolniejsze patenty na gitarach, ale całokształt jest bezlitosny. Zresztą, po wydawnictwach Iron Bonehead nie spodziewasz się gotyckiego grania. Zerknijmy na aranżacje. Praca gitar w duże mierze jest oparta na zażarcie lawinowym tremolo. W przejściach pojawiają się zwolnienia na otwartych strunach, ale to tylko fragmenty. Przez większość czasu trwania albumu riffy maniakalnie nas okaleczają w bestialski sposób. Nie ma tzw. środka, istnieje tylko mechanicznie precyzyjna zagłada. Brzmienie jest brudne. Horda postawiła w swojej muzyce na element Noise, a co za tym idzie? Przygotujcie się na krwotok uszu. Poza wspomnianym holocaustem tworzonym przez ścianę gitar, otrzymujemy tu niekwestionowany i w całym tego słowa znaczeniu rozpierdol perkusyjny!!! Uragnostic Eliminator tym co zaprezentował… Cholera siedzę z otwartą japą pełną cieknącej śliny – totalny majstersztyk. Prędkości i gęstość gry faceta chyba nie ma sobie równych! Kolejnym mocnym elementem są wywrzeszczane wokale o takim natężeniu nienawiści, że TETRAGRAMMACIDE samymi wokalami mogłaby wzywać najgorsze plugastwa z każdego wymiaru. Dość specyficznym elementem, który pojawiał się również na poprzednich wydawnictwach hordy były egzotyczne wstawki śpiewów nawiązujących do hinduizmu. Podczas ich trwania pojawiały się silnie przekształcony i wibrujące dźwięki, które tylko uzupełniały atmosferę totalnego szaleństwa i spustoszenia.

Zakończenie… Jestem rozszarpany, czuję ból po torturach dźwiękiem. Jest mi więc cholernie dobrze. Efekt jakiego się spodziewałem po trójce tych barbarzyńców został osiągnięty w 100%. Totalny rzyg, cios i sponiewieranie! Niech chaos i psychoza zawładną światem. To trzeba mieć w swoich zbiorach!

(English version)

In 2015 the blasphemers from India released an ep, after which the musical underground was made unequivocally aware that doom is near and this beast will return with another, even more visceral material. I don’t know where and how it happens, but it has been noticeable for some time now that the more exotic the country of origin, the greater the chances of a total atomic destruction. Just think of their fellow Genocide Shrines from Sri Lanka. Fuck! It appears, however, that the world has moved on a long way. So much so, that we can get high quality sonic fuck from such exotic places. TETRAGRAMMACIDE was formed in 2012 and does not spare its followers, regularly spitting out new releases. On their account they already have a demo, EP, single, split and this described here album. Each of them is synonymous with extermination and chaos.

’Primal Incinerators of Moral Matrix’ is genocide. Mass extermination, destruction, extermination of species and annihilation of all life. This could be the end of the description of the album by the three degenerates. Because what else is there to add? After all, this material in its intensity does not slow down even for a moment! Of course, there are medium tempos, slower guitar patents, but the whole is merciless. Anyway, you don’t expect gothic playing from Iron Bonehead. Let’s take a look at the arrangements. The guitar work is largely based on fierce avalanche tremolo. There are some slowdowns on open strings in passages, but these are just fragments. For most of the album’s duration the riffs maniacally maim us in a beastly way. There is no so-called middle ground, only mechanically precise annihilation exists. The sound is dirty. Horde put an element of Noise in their music, so what? Get ready for an ear bleed. Apart from the aforementioned holocaust created by a wall of guitars, we get here an unquestionable and in the whole sense of the word drum shredding!!! Uragnostic Eliminator with what he presented… Damn, I’m sitting with my mouth open, full of dripping saliva – a total masterpiece. Speed and density of the guy’s game is unparalleled! Another strong element are the screamed vocals with such an intensity of hatred that TETRAGRAMMACIDE could summon the worst filth from every dimension. Quite specific element, which appeared also on previous releases of horde were exotic inserts of chants referring to Hinduism. During them strongly transformed and vibrating sounds appeared, which only added to the atmosphere of total madness and desolation.

The ending… I am torn apart, feeling the pain from the sound torture. It feels so damn good. The effect I expected from these three barbarians was achieved in 100%. Total puking, punching and tormenting! Let chaos and psychosis take over the world. This is a must have in your collection!

Tracklist:
1.Hyper-Spatial Mandala of Intuitive Latencies
2.The Prognosticators of Trans-Yuggothian Meta-Reasoning
3.Radicalized Matrikavyeda Operation: Militarized Cosmogrids Destabilization (Heralding Absolute Contraction)
4.Cyberserking Strategic Kalpa-Terminator (Advanced Acausality Increment Mechanism)
5.Transcranial Ka’abatronic Stimulation Collapse
6.Intra-Dimensional Vessel of Were-Robotics, N-Logics and Assorted Lattice Intelligences
7.Meontological Marga of Misanthropic Computation & Extensive Backwards Physics
8.Imperial Cyanide Voltigeurs (Quantum Threshold Leapers of Hatha-Sorcery)
9.Dismal Ramification of Metamathematical Marmas and Sandhi

Band:
https://tetragrammacide.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/pages/Tetragrammacide/

Label:
http://www.ironbonehead.de/
http://ironboneheadproductions.bandcamp.com/
http://www.facebook.com/IronBoneheadProductions

Autor: W.