REVOLTING – Monolith of Madness

CD, F.D.A. Records, album 2018
(English translation below)

Gdybym próbować uszeregować chronologicznie co do tej pory nagrał lub chociażby w czym maczał paluchy Rogga, otrzymalibyśmy listę długą i wypełnioną po brzegi z ilością obietnic jak przed wyborami wśród kandydujących posłów. Na szczęście REVOLTING i polityka to dwa różne bieguny. Rogga, to jeden z niewielu obecnych ludzi na scenie, który nie ma zamiaru złożyć broni i non stop atakuje słuchaczy coraz to nowszymi wydawnictwami. Z aktywnych zespołów / projektów warto wspomnieć następujące: Dead Sun, Echelon, Eye of Purgatory, Humanity Delete, Johansson & Speckmann, Megascavenger, Necrogod, Paganizer, Putrevore, Ribspreader, Rogga Johansson, Severed Limbs, The Grotesquery, Those Who Bring the Torture. Jest jeszcze kilka innych, które łączą Death Metal z Crustem lub Industrialem – powyższ lista przytoczonych to te, które są solidnymi porcjami starej szkoły Death Metalu. Wracając jednak do samego zespołu. REVOLTING powstał w 2008 roku i ma na swoim koncie obecnie już sześć dużych wydawnictw. 'Monolith of Madness’ to po prostu szwedzki Death Metal.

Szósty album ekipy z Gamleby, małego miasteczka w południowej Szwecji, to solidna dawka Śmierć Metalu zagrana w tradycyjny sposób. Dziesięć utworów trwających około trzydziestu sześciu minut mija bardzo szybko. Nie ma co się oszukiwać, że muzyka zawarta na 'Monolith of Madness’ jest skierowana do konkretnego odbiorcy. Mowa o uniwersalnym słuchaczu poprzez pryzmat zawartej tu muzyki, jest sporym nieporozumieniem. Dlaczego? Otóż, większość riffów jest nacechowana sporą melodyjnością. Nie każdy maniak Death Metalu zapuści się w te rejony, jednakże czciciele szwedzkiego Deathu by móc sięgnąć po ten album, jak najbardziej będą torować sobie drogę w bezpardonowy sposób łokciami. Linia melodyczna pracy gitar jest bardzo dobrze wyważona. Zachowany został balans pomiędzy rytmicznymi riffami, które agitują machinę marki REVOLTING do jeszcze bardziej wzmożonej pracy. Melodyka pojawia się w motywach przewodnich powodując, że aranżacje mają lepszą płynność i zostają obdarte z archaizmu. Słucha się tego naprawdę dobrze, a pojawiające się gitary solowe dodają jeszcze większego animuszu. Co więcej? Partie basu, zarejestrowane w czytelny sposób są jednak trochę schowane pod piaszczystym, szwedzkim brzmieniem gitar. Aczkolwiek, ten bezduszny puls jest wyczuwalny w szczególności gdy zespół zwalnia do średnich temp. Wartym zwrócenia uwagi jest fakt dość 'spokojnego’ podejścia pracy perkusji. Mało tu wyszukanych przejść akcentujących zakończenia riffów, nie znajdziemy zbyt wielu łamań tempa, a całokształt wygląda jakby wyszedł spod rąk muzycznego ascety. Czy to źle? Niedopatrzenie? Bardzo szczerze w to wątpię. Jestem przekonany wręcz, że tak miało być. Podkreślenie tych elementów, niewyszukanej gry na rzecz bijącej po mordzie pasji, jest mianownikiem tego albumu. Nad wszystkim dominują jeszcze potężne growle Roggi i, kurwa, ja jestem rozwalony tym albumem.

Podsumowując w dość szybki i krótki sposób, Rogga Johansson tu występujący pod ksywką Revolting Rogga, przyzwyczaił nas do solidności albumów w których bierze udział. Nie każdemu musi wchodzić bez popity takie granie, ale przyznać trzeba, że w stylistyce w jakiej się obraca, robi zajebistą robotę. Szósty album REVOLTING stał się faktem, a ja w spazmatycznych drgawkach wciskam play na odtwarzaczu już n-ty raz. Long live Rogga! Long live REVOLTING!

(English version)

If I tried to put in chronological order what Rogga has recorded so far, or at least what he has been involved in, we would get a long and packed list, with as many promises as before the election among the candidate MPs. Fortunately, REVOLTING and politics are two different poles. Rogga is one of the few people present on the scene who has no intention of laying down his arms and keeps attacking listeners with new releases. From active bands / projects the following are worth mentioning: Dead Sun, Echelon, Eye of Purgatory, Humanity Delete, Johansson & Speckmann, Megascavenger, Necrogod, Paganizer, Putrevore, Ribspreader, Rogga Johansson, Severed Limbs, The Grotesquery, Those Who Bring the Torture. There are several others that combine Death Metal with Crust or Industrial – the above list of those cited are the ones that are solid portions of old school Death Metal. But back to the band itself. REVOLTING was formed in 2008 and currently has six major releases to their credit. 'Monolith of Madness’ is simply Swedish Death Metal.

The sixth album of the band from Gamleby, a small town in southern Sweden, is a solid dose of Death Metal played in a traditional way. Ten tracks lasting about thirty-six minutes passes very quickly. There’s no need to deceive yourself that the music contained on 'Monolith of Madness’ is targeted at a particular audience. Talking about a universal listener through the prism of the music contained here is quite a misunderstanding. Why? Well, most of the riffs are characterized by considerable melodiousness. Not every Death Metal maniac will venture into this area, however, worshippers of Swedish Death to be able to reach for this album, as much as possible will pave their way in a ruthless manner with elbows. The melodic line of the guitar work is very well balanced. There is a balance between rhythmic riffs that agitate the REVOLTING machine to work even harder. Melodics appear in the leitmotifs making the arrangements more fluent and stripped of archaism. It’s really good to listen to, and the solo guitars that appear on the track add even more vitality. What else? The bass parts, recorded in a clear way, are however a bit hidden under the sandy, Swedish guitar sound. However, this soulless pulse is perceptible especially when the band slows down to medium tempos. It’s worth noticing the fact of rather 'calm’ approach to the drum work. There are not many sophisticated passages accenting the end of the riffs, we won’t find too many tempo breaks and the whole thing looks as if it came from the hands of a musical ascetic. Is it bad? An oversight? I sincerely doubt it. In fact, I am convinced that it was meant to be. Emphasizing these elements, unsophisticated playing for the sake of pounding passion, is the denominator of this album. Everything is dominated by Rogga’s powerful growls and I am fucking blown away by this album.

To sum it up in a rather quick and short way, Rogga Johansson performing here under the name Revolting Rogga, has accustomed us to the solidity of the albums he takes part in. Not everyone may be into this kind of music, but I have to admit that in his style he does an awesome job. The sixth REVOLTING album is a fact, and in spasmodic fits I press play on the player for the n-th time. Long live Rogga! Long live REVOLTING!

Tracklist:
1.Blood, Blood, Blood
2.Procession to the Monolith
3.Ode to Hastur
4.Cadaver Patrol
5.Night of the Tentacles
6.March of the Revolter
7.The Faceless Deformity
8.Broomstick Legions
9.A Wedding for the Dead
10.From Out the Deep

Band:
http://www.facebook.com/pages/Revolting/144322252254789

Label:
https://fda-records.com/
https://fda-records.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/FDAREC/

Autor: W.

One Reply to “REVOLTING – Monolith of Madness”

Comments are closed for this post.