HADIT – Introspective Contemplation of the Microcosmus

CD / tape, Terror From Hell Records / Caligari Records, EP 2015
(English translation below)

Tym razem przenosimy się do Lombardii, do Włoch. Germańskie plemiona Longobardów w VI wieku podbiły wtedy północne Włochy i założyli tam swoje królestwo. Poza licznymi ośrodkami narciarskimi w Alpach, bardzo intensywnie funkcjonuje tu również rolnictwo. Efektem tego jest fakt, że jest to obecnie jeden z najbogatszych rejonów w Europie. Tak więc, nasi dwaj muzycy stanowiący człon zespołu raczej nie mieli problemów z kupnem instrumentów, chociaż mogę się mylić. Dobra, geograficzno-ekonomiczne wynaturzenia na bok, czas zająć się sednem zjawiska ukrywającego się pod nazwą HADIT. Poniżej kilka szczegółów.

Nazwa ma korzenie w Telemie autorstwa Crowleya. Identyfikuje się jako punkt w środku okręgu, oś kół, sześcian w kole, „płomień, który płonie w sercu każdego człowieka i w głębi każdej gwiazdy” i czciciela wnętrza samego siebie. HADIT został zinterpretowany jako duchowe wnętrze Człowieka, Ducha Świętego, spermę i jajeczka, w których jest zawarte DNA człowieka, Elixir Vitae. Po połączeniu z Nuit w Księdze Prawa, HADIT reprezentuje każde unikalne doświadczenie. Te punkty doświadczenia w sumie obejmują sumę wszystkich możliwych doświadczeń, Nuith. Odnosząc to zatem do zespołu staje się oczywistym, że otrzymamy sporą dawkę okultyzmu. Jednak na tym nie koniec, bo Włoski duet sięga jeszcze to mity Lovecrafta. Można to łatwo wychwycić w ostatnim tytule utworu gdzie został wspomniany Kadath (starożytne miasto / zamek na szczycie górskim zamieszkany przez Wielkich tzw. Bogów Ziemi). Połączenie tych dwóch elementów w wykonaniu HADIT to co wspaniałego. Budzące grozę kompozycje, przewalają się z destrukcyjną siłą niczym gniew starych bogów. Jest w tym mirażu Black i Death Metalu drzemiąca potęga, jeszcze jakby ospała, budząca się po tysiącach lat z zapomnienia i od początku przebudzenia porażająca swym niepojętym terrorem. 'Introspective Contemplation of the Microcosmus’ jest bardzo intensywnym materiałem, Włosi nawet w zwolnieniach wynajdują olbrzymią moc która batoży niemiłosiernie. Niskie growle wokaliz wzmagają atmosferę kompletnej makabryczności, ohydy wymieszanej z trwogą. Pojawiają się sporadyczne krzyki lub inne podobne zabiegi, ale to tak naprawdę jakieś 5-10%, bo cztery utwory zostały zalane smołą wylewającą się z gardła wokalisty. Piwniczne brzmienie niskiego stroju gitar idealnie wpasowuje się w tą aurę i jako kolejny element układanki jeszcze bardziej wyłuskuje tajemnicę ponurego horrendum. Te cztery kompozycje rozciągnięte niemal do 25 minut są warte uwagi. To konkretny, niestety dość krótki, materiał. Taki niedosyt jednak sprzyja temu, że można słuchać ponownie i odkrywać kolejne elementy owej gehenny (w dobrym tego słowa znaczeniu). Gęsta atmosfera, siarczystość wymieszana z grobem i mistyką. Właśnie te elementy odnajduję w muzyce HADIT, a to naprawdę dużo.

(English version)

This time we move to Lombardy, Italy. The Germanic tribes of the Longobards conquered then northern Italy in the 6th century and established their kingdom there. In addition to the numerous ski resorts in the Alps, agriculture is also very intensive here. The result is that it is now one of the richest areas in Europe. So, our two musicians who are part of the band rather had no problems buying instruments, although I could be wrong. Okay, geographical-economic degeneracy aside, it’s time to get down to the core of the phenomenon hiding under the name HADIT. Here are some details.

The name has roots in Thelemic teachings by Crowley. It identifies itself as a point in the center of a circle, an axis of circles, a cube in a circle, „the flame that burns in the heart of every man and in the depths of every star” and a worshipper of the inner self. HADIT has been interpreted as the spiritual interior of Man, the Holy Spirit, the sperm and ovum in which is contained the DNA of Man, the Elixir Vitae. When combined with Nuit in the Book of the Law, HADIT represents each unique experience. These experience points in total comprise the sum of all possible experiences, Nuith. So relating this to the team, it becomes obvious that we are going to get a good dose of the occult. However, this is not the end, because the Italian duo reaches even to the myths of Lovecraft. It can be easily noticed in the last title of the track where Kadath was mentioned (the ancient city / castle on the mountain top inhabited by the Great Ones, the so called Earth Gods). The combination of these two elements by HADIT is something wonderful. Terrifying compositions, tumbling with destructive force like the wrath of the old gods. There is a dormant power in this mirage of Black and Death Metal, still drowsy, waking up after thousands of years from oblivion and from the very beginning of awakening striking with its incomprehensible terror. Introspective Contemplation of the Microcosmus’ is a very intensive material, Italians even in the slowdowns find a huge power that mercilessly beats. Low growls of vocals intensify the atmosphere of complete macabre, abomination mixed with horror. There are occasional screams or other similar treatments, but it’s really about 5-10%, because four tracks are flooded with tar pouring out of the vocalist’s throat. The basement sound of the low tuned guitars fits perfectly into this aura and as another piece of the puzzle further fleshes out the mystery of the grim horrors. These four compositions stretched almost to 25 minutes are worth attention. It’s a concrete, unfortunately rather short material. However, such an insufficiency is conducive to the fact that one can listen again and discover further elements of this hell (in a good sense of the word). Dense atmosphere, sulfurousness mixed with the grave and mysticism. These are the elements I find in HADIT’s music and it’s really a lot.

Tracklist:
1.Occult Whispers Declare the Impending Apocalypse
2.Interlude Meditation After the Desolation
3.Reborn in New Flesh and Supremacy
4.Thirteen Plans of Nonexistence…Awaiting Kadath

Band:
https://teohadit.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/HADITDEATHMETAL

Label:
http://www.tfhrecords.com/
https://terrorfromhellrecords.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/TerrorFromHellRecords/
http://www.caligarirecords.com/
http://caligarirecords.bandcamp.com/
http://www.facebook.com/CaligariRecords

Autor: W.