NECROBLOOD – Collapse of the Human Race

CD / Vinyl, Amor Fati Productions / Iron Bonehead Production, album 2017
(English translation below)

Bestialstwo. Tak można by podsumować twórczość Francuzów z NECROBLOOD. I zdecydowanie na tym nie koniec, ponieważ poza dominującym bestialstwem, ta horda anno bastardi 2017 ma o wiele więcej do zaoferowania. Zanim jednak przejdziemy do opisu zawartości tego krążka, kilka słów o samym zespole. Horda powstała w 2006 roku i do 2010 roku funkcjonowała pod nazwą Evynkar. Pod tą nazwą wydali jedynie jedną taśmę demo. W 2010 roku nazwa NECROBLOOD pojawia się w undergroundzie by po roku dać o sobie usłyszeć pierwszym demem 'The Rite of Evil’. I może nie tyle, co o zespole zaczyna być głośno ale powoli buduje swoje grono zwolenników. Dzisiaj zapewne każdy szanujący się maniak barbarzyństwa spod znaku Black / Death Metalu ową nazwę zna i ceni sobie bardzo. Polecam również zapoznać się z hordami w jakich udzielają się członkowie NECROBLOOD, a mianowicie: Hexen Holocaust i Impure Ziggurat. A teraz, kilka słów na temat zawartości 'Collapse of the Human Race’.

Spotkałem się z opiniami, że pierwszy album francuskiej hordy jest uładzony w porównaniu do poprzednich nagrań. Kwestia grzecznego dźwięku w ich przypadku jest bardzo daleka od prawdy, ale przyznać należy, że dźwięk ewoluował. W mojej opinii, brzmienie NECROBLOOD nabrało potęgi. Owszem, może i ten brud obecny na poprzednich wydawnictwach został pominięty, lecz gitary nadal mają w sobie cholerny jad, a bas dudni jakby chciał nas tym dźwiękiem rozerwać. Przechodząc zatem do gitar, sporo tutaj grania które znamy z dokonań Revenge, Diocletian, Pesudogod czy Proclamation. I tak jak całokształt kompozycji to nadal bestialska mikstura Black i Death Metalu, sądzę że same riffy zostały ukierunkowane w stronę Death Metalu. Stąd też, riffy są bardziej dynamiczne ale i utwory jako pojedyncze kompozycje zapadają w pamięci. Otóż, NECROBLOOD na 'Collapse…’ zawarł dziewięć utworów (pomijam intro), które istnieją bezproblemowo z osobna i nie zlewają się w ścianę dźwięku układu utworów. Osobiście uważam, że to bardzo dobre osiągnięcie świadczące o dojrzałości tych utworów. Co za tym idzie i żeby wyprzedzić nasuwające się pytania, horda ani trochę nie straciła na swojej autentyczności, a wylewająca się z tych dźwięków pasja spokojnie mogła by posłużyć jako przykład dla wielu 'karierowiczów’ z tzw. oficjalnej sceny. Dynamika albumu nie pozwala ani na chwilę spocząć słuchaczowi, a intensywność tej burzy dźwięków jest niczym zapowiedź pieprzonej nuklearnej apokalipsy. Nawet w takim 'Essential Collapse’, który bez wokalu i w swoich aranżacjach nie ma galopującej obłędnie szybkości i oparty jest na transowym średnio – wolnym rytmie, nawet w nim dostarczono nam spory tonaż agresji, nienawiści i Zła. Głębokie wokale, które pobrzmiewają niczym zgiełk olbrzymiej bitwy, przetaczają się przez cały album. Swą jednostajnością barwy, idealnie pasują do tej atomowego obrazu zniszczenia.

NECROBLOOD nagrali konkretny album, który będąc podkreślony potęgą brzmienia powinien trafić do kolekcji zapaleńców barbarzyńskiego grania. Mikstura Black / Death Metalu serwowana przez Francuzów, to tak naprawdę tytułowy upadek ludzkości. Wspaniały, kolosalny i bezgraniczny soundtrack ku temu, by największa zaraza tej planety zniknęła.

(English version)

Bestiality. That’s how one could sum up the work of the Frenchmen from NECROBLOOD. And it definitely doesn’t end there, because apart from the dominating bestiality, this horde anno bastardi 2017 has much more to offer. But before we get to the description of the contents of this disc, a few words about the band itself. Horde was formed in 2006 and until 2010 functioned under the name Evynkar. Under this name they released only one demo tape. In 2010 the name NECROBLOOD appeared in the underground to make itself heard with the first demo 'The Rite of Evil’. And maybe it’s not so much about the band, but slowly builds up a group of followers. Today probably every self-respecting Black/Death Metal maniac knows this name and appreciates it very much. I also recommend getting familiar with the hordes in which members of NECROBLOOD play, namely: Hexen Holocaust and Impure Ziggurat. And now, a few words about the content of 'Collapse of the Human Race’.

I’ve come across opinions that the French horde’s first album is gentler compared to their previous recordings. The issue of a softer sound in their case is very far from the truth, but it must be admitted that the sound has evolved. In my opinion, NECROBLOOD’s sound has become more powerful. Yes, maybe the dirt present on the previous releases has been omitted, but the guitars still have the damn venom in them, and the bass rumbles as if it wanted to tear us apart with its sound. Moving on to guitars, there is a lot of playing here, which we know from Revenge, Diocletian, Pesudogod or Proclamation. And as the whole composition is still a bestial mixture of Black and Death Metal, I think that the riffs themselves were directed towards Death Metal. Hence, the riffs are more dynamic but also the songs as single compositions are more memorable. Well, NECROBLOOD on 'Collapse…’ has included nine tracks (I’m skipping the intro) that exist seamlessly separately and don’t merge into a wall of sound of a track layout. Personally, I think it’s a very good achievement proving the maturity of these songs. Consequently and to anticipate the questions that may arise, horde has not lost any of its authenticity and the passion pouring out of these sounds could easily serve as an example for many 'careerists’ from the so-called official scene. The dynamics of the album does not allow the listener to rest even for a moment, and the intensity of this storm of sounds is like a harbinger of a fucking nuclear apocalypse. Even in such a 'Essential Collapse’, unaccompanied by vocals and without the insane speed of the arrangements, based on a trance-like medium-slow rhythm, we are provided with a ton of aggression, hatred and evil. Deep vocals, which sound like the noise of a huge battle, roll through the whole album. With their uniformity of timbre, they fit perfectly into this atomic image of destruction.

NECROBLOOD have recorded a definite album, which being underlined by the power of the sound should go to the collection of barbarian enthusiasts. The Black / Death Metal concoction served by the French is in fact the eponymous downfall of mankind. A magnificent, colossal and boundless soundtrack to make the biggest plague of this planet disappear.

Tracklist:
1.Intro
2.Through Limitless Abysses
3.Evil Against Evil
4.Sons of Genocide
5.Glorification Through Destruction
6.Essential Collaspe
7.Baptised by Devil’s Cum
8.Sadistik Hunt
9.Operation Gomorrah
10.The Omen

Band:
https://www.facebook.com/Necroblood-190841180982433/

Label:
http://amor-fati-productions.de/
https://www.facebook.com/amorfatiprod/
https://amorfatiproductions.bandcamp.com/

Autor: W.