CAVEMAN CULT – Savage War is Destiny

CD / tape / vinyl, Rotting Chapel Propaganda / Wohrt Records / Larval Productions, album 2016
(English translation below)

Po dwóch taśmach demo, Amerykańscy jaskiniowcy wydali swój pełen debiut. Pomijam już entymologię nazwy, która mimo że pasuje do wykonywanej muzyki przez Caveman Cult, to jednak gdzieś się błąka uśmieszek dziwnych skojarzeń. Jednak nie ma co się czepiać, bo gorszych nazw były spokojnie z tysiące. Trójka typów, którzy są zamieszani również w inne zespoły, których to chociażby z nazwy nie znam (ale czemu się tu dziwić skoro to jakieś Sludge czy Thrash / Crossover popyliny), uwzięli się na barbarzyństwo najwyższych lotów. A jak im się to udało? Zapraszam na kilka słów o tym jak należy po prostu napierdalać.

Pomimo krótkiego stażu, a tym bardziej niewielkiego dorobku pod względem ilości wydawnictw, Caveman Cult radzi sobie bardzo dobrze brnąc ubroczeni krwią w muzycznym bestialstwie. Pierwsze co zdecydowanie rzuca się 'w uszy’ to cholernie skomasowane, brudne brzmienie gitar. Połączono je z mocno żywo brzmiącą perkusją wysuniętą na przód, ale nie na tyle by tzw. czytelność aranżacji była niemożliwa. W pewien sposób kreuje to ohydny balans, jakby małą lukę którędy jest możliwe wpychanie powietrza w te jakże ciasne kompozycje. Równie mocną stroną są same kompozycje, ale jedynie patrząc na całość 'Savage War is Destiny’. Marszowe, wręcz militarne rytmy wymieszane ze zbrodniczym zwyrodnialstwem kompozycji nadają temu materiałowi barbarzyńskiego uroku. Problemem jest natomiast łatwe wyłapanie / zapamiętanie poszczególnych utworów. Dzieje się tak dlatego, że niektóre z nich trwają nieco ponad minutę. Drugim powodem jest niepobłażająca intensywność aranżacji. Każdy z utworów wydaje się być podobny do poprzedniego, nie odstaje od innych i nie wyróżnia się niczym. Jednak owe nieludzkie zimno napastliwości tej muzyki ujmuje i zapada w pamięć niczym bezlitosna chłosta. 'Savage War is Destiny’ w trakcie trwania dręczy dotkliwie, gnębi agresją i nie pozwala się rozstać słuchaczowi nawet na moment ze swą zajadłością. Wyrzygane wokale zieją nienawiścią i pogardą do wszelakich wartości. Tu nie ma miejsca na szacunek do czegokolwiek, a zadawanie sobie trudu by takowych cech się doszukać graniczy z czystym idiotyzmem. Okropieństwo, obrzydlistwo, koszmar, prymitywność prymitywności.

Słuchając takiego materiału mam wrażenie, że sięgam po najdalsze skryte głęboko w podświadomości pokłady potworności i paskudztwa. To co odnajduję jest szkaradne niczym projekcja z umysłu szaleńca. Trochę ponad 30 minut sonicznego horroru szybko dobiega końca. Naciskam 'play’ ponownie.

(English version)

After two demo tapes, American Cavemen have released their full debut. I’m leaving aside the enthymology of the name, which, despite the fact that it fits the music performed by Caveman Cult, still wanders somewhere with a smile of strange associations. However, there’s nothing to complain about, because there were thousands of worse names. The three types, who are also involved in other bands I don’t even know by name (but why should I be surprised if it’s some kind of Sludge or Thrash / Crossover popylines), got down to barbarism of the highest order. And how did they manage to do it? I invite you for a few words about how to simply fucking crush the bones.

In spite of their short experience not to mention their limited output in terms of the number of releases, Caveman Cult are doing very well, drowning in blood, in musical bestiality. The first thing that strikes your ears is the dirty, dirty guitar sound. They are combined with very vivid sounding drums, which are pushed to the front, but not so much that the so-called legibility of the arrangement is impossible. In a way it creates a hideous balance, like a small gap where it is possible to push air into these very tight compositions. Equally strong are the compositions themselves, but only when viewed as a whole 'Savage War is Destiny’. Marching, almost military rhythms mixed with criminal degeneracy of the compositions give this material a barbaric charm. The problem is, however, easy catching/remembering particular tracks. This is because some of them last just over a minute. The second reason is the unabashed intensity of the arrangements. Each track seems to be similar to the previous one, does not stand out from the others and does not stand out at all. However, this music’s inhuman coldness of aggression is gripping and memorable like a belitos flogging. 'Savage War is Destiny’ torments you severely, oppresses you with aggression and doesn’t let you part with its viciousness even for a moment. Puked out vocals are full of hatred and contempt for all kinds of values. There is no place for respect for anything, and going to the trouble to find such qualities borders on sheer idiocy. Horror, abomination, nightmare, primitivism.

Listening to such material I have an impression that I reach for the furthest hidden deep in my subconscious layers of monstrosity and nastiness. What I find is as ugly as a projection from the mind of a madman. A little over 30 minutes of sonic horror quickly comes to an end. I press 'play’ again.

Tracklist:
1. F. F. F. (Intro)
2. The Bludgeoning
3. Iron Scourge
4. Ceremonial Disembowelment
5. Altar of Crushed Enemies
6. La eterna guerra sangrienta
7. Caveman Cult
8. Barbaric Bloodlust
9. Death Before Surrender
10. Supremacy of the Savage Hordes
11. Caverns of Atrocity

Band:
http://cavemancult.bandcamp.com/

Label:
http://rcptapes.blogspot.com/
https://larvalproductions.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/larvalproductions/

Autor: W.