TEMPLE NIGHTSIDE – The Hecatomb

CD / vinyl, Iron Bonehead Productions, album 2016
(English translation below)

Jak dobrze pamiętamy, długograj 'Condemnation’ czyli pierwszy album Australijczyków, spowodował spore zamieszanie w podziemiu. Maniacy gatunkowej mikstury Black / Death Metalu podanej w rytualny wręcz sposób, kipiącego namacalnym mistycyzmem, mieli nie lada ucztę. Nie inaczej jest w przypadku drugiego pełnego albumu, ale o tym poniżej. Temple Nightside powstało w 2010 roku, a osoby tworzące ową hordę nie są w żaden sposób nowicjuszami. Udzielają się nadal aktywnie w takich projektach jak Ill Omen, Vassafor czy Grave Upheaval. Przeszłość owych osób jest równie bogata jeśli mowa o udzielaniu się w innych hordach. Wspomnę tylko o kilku nazwach jak Perdition Oracle, Paroxysmal Descent, Sinistrous Diablocus, Pestilential Shadows czy Diocletian.

Zacznijmy od tego, że 'The Hecatomb’ to istny trakt prowadzący wprost do zadymionych od płonących pochodni jaskiń, gdzie pleśń i wszelakie paskudztwo pokrywa te dawno zapomniane ściany. A my chcąc nie chcąc jesteśmy skazani na wędrówkę po owych lochach, rozpadlinach i pieczarach. Gdzie odór wszechobecnej Śmierci wymieszany z odrazą jest na wyciągnięcie ręki. Takie skojarzenia wywołuje we mnie ten materiał. Archaiczna, totalnie brudna i nisko zestrojona muzyka wwierca się w mózg niczym najbardziej złośliwy wirus, coś piekielnego gotowego by pożreć. Sposób rejestracji dźwięku na tym wydawnictwie jest niesamowity w swej dozie nieludzkości. Po wielokroć można odnieść wrażenie, że podczas odsłuchu 'The Hecatomb’ spoglądamy właśnie w TĄ Otchłań, a Ona bezkresna, niezgłębiona czeluść odwzajemnia się i patrzy dogłębnie w nas. Mocne, niskie brzmienie gitar i dudniąca gitara basowa budują powoli atmosferę grozy, otwartego grobowca o nieprzeniknionych i gęstych ciemnościach. Ta muzyka to istny kult Śmierci. Nie ma nawet najmniejszej mowy o jakimś pustym udawaniu, próbie wytworzenia sztucznego 'produktu’. Autentyzm jaki bije od tego albumu po prostu zniewala, bije pięściami w czaszkę niczym obłąkany szaleniec. Tempa muzyki są zróżnicowane, od wolnych , gdzie prym wiedzie gitara a w tle słychać wolne uderzenia werbla niczym w tajemnym rytuale, po szybkie przy których ściana dźwięku pożera naszą resztkę rozsądku. Materiał ma jeden minus, a mianowicie ciężko się słucha osobno poszczególnych utworów. 'The Hecatomb’ stanowi całość, tutaj nic nie poradzimy. Na koniec dodam, że celowo nie opisałem wokali, które w swej monstrualności są tak doskonałe, że zapewne zabrakło by mi epitetów.

’The Hecatomb’ to grobowiec. Tytułowa hekatomba, która w swym pierwotnym znaczeniu była składana Zeusowi, tym razem swą ofiarami prosi o łaski zapomnianych bogów. Starożytne bóstwa Śmierci przy pogrzebowym uwielbieniu jakim dźwiękowo oświecił nas Temple Nightside będą stopniowo podnosić się zapomnianych grot. Powaga, bezkres, zagłada. Godzina śmierci nadeszła.

(English version)

As we remember, the longplay 'Condemnation’, the first album of the Australians, caused quite a commotion in the underground. The maniacs of the Black / Death Metal genre, served in a ritualistic way, brimming with tangible mysticism, had quite a feast. The second full-length album is no different, but more on that below. Temple Nightside was formed in 2010, and the people making up this horde are by no means newcomers. They are still active in such projects as Ill Omen, Vassafor or Grave Upheaval. The past of these people is equally rich when it comes to participation in other hordes. Just to mention a few names like Perdition Oracle, Paroxysmal Descent, Sinistrous Diablocus, Pestilential Shadows or Diocletian.

Let’s start from the fact that 'The Hecatomb’ is a real track leading straight to the smoky, burning torches caves, where mould and all kinds of nastiness covers those long forgotten walls. And, whether we like it or not, we are doomed to wander through these dungeons, chasms and caverns. Where the stench of omnipresent Death mixed with disgust is at our fingertips. These are the associations this material evokes in me. Archaic, totally dirty and low-tuned music drills into the brain like the most malicious virus, something hellish ready to devour. The way of sound recording on this release is amazing in its inhumanity. Many times you can get the impression that while listening to 'The Hecatomb’ you are looking into THIS abyss, and its boundless, unfathomable depths reciprocate and look deeply into you. Strong, low guitar sound and rumbling bass guitar slowly build an atmosphere of horror, an open tomb of impenetrable and thick darkness. This music is a true cult of Death. There is not even a hint of empty pretense, an attempt to create an artificial 'product’. The authenticity of this album is simply captivating, beating your fists into your skull like a madman. The tempos of the music are varied, from slow, where the guitar takes the lead and in the background you can hear slow snare drum hits as if in a secret ritual, to fast, where the wall of sound eats away at our remaining sanity. The material has one disadvantage, namely it is hard to listen to the individual tracks separately. The Hecatomb’ is a whole, we can’t help it here. Finally, I’ll add that I deliberately didn’t describe the vocals, which are so perfect in their monstrosity that I’d probably run out of epithets.

The Hecatomb’ is a tomb. The title hecatomb, which in its original meaning was offered to Zeus, this time with its sacrifices asks for favors from the forgotten gods. The ancient deities of Death, with the funeral worship that Temple Nightside has sonically enlightened us with, will gradually rise from the forgotten caves. Gravity, boundlessness, annihilation. The hour of death has come.

Tracklist:
1. Graven
2. Adrift in Sepulchral Entropy
3. Ossuary (Commune 3.1)
4. Fortress of Burden and Distress
5. The Murderous Victor (Commune 3.2)
6. Within the Arms of Nothingness
7. Tempest
8. Burial Adoration (Commune 3.3)
9. Charnel Winds

Band:
https://templenightside.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/templenightsidenecromancy

Label:
http://www.ironbonehead.de/
http://www.facebook.com/IronBoneheadProductions/
http://ironboneheadproductions.bandcamp.com/

Autor: W.