DRUADAN FOREST – The Lost Dimension

CD / tape / vinyl, Wolfspell Records, album 2017
(English translation below)

Lubicie wiosnę? Ja też. Właściwie to zimy, takiej jaką pamiętam z dzieciństwa, nie ma już u nas od paru lat, a za oknami jedynie szaro-bure widoki i „zimowe” opady deszczu. Mojemu sercu bliższa jest zimowa aura. Nie licząc kilku wypadów w góry Dolnego Śląska, nie odczułem piękna tej pory roku. Zatem nie ma w tym nic dziwnego, że pragnę obserwować, jak przyroda budzi się do życia z tej nie do końca zimy. Podobny klimat przejścia z zimowego chłodu do pierwszych oznak wiosny lub z mroku do światła rozpościera przed nami 'The Lost Dimension’ – album wydany przez wrocławski label Wolfspell Records w 2017 roku.

Druadan Forest to projekt muzyka noszącego pseudonim V-Khaoz, który dość dobrze znany jest w black metalowym podziemiu ze swojego debiutu pod nazwą Vargrav. W tym projekcie artysta odpowiedzialny jest zarówno za instrumenty jak i za wokal.

Album to świetny atmospheric black metal w klimatach zbliżonych do Summoning, czuć w muzyce i tekstach głęboki podziw dla pierwotnej natury, czuć również w tej muzycznej materii melancholię, która nie pozwala zbyt szybko zapomnieć o tej płycie. Dla mnie jest to rodzaj przejścia z mroku na oświetloną słońcem leśną polanę, Jednak niech nie zwiedzie Was ten spokój, bowiem gdzieś w tle, w cieniu, za zmurszałym pniem, kryje się pierwotne i nieopisane zło, które czeka na chwilę nieuwagi, żeby rozszarpać na drobne strzępy. Tempa są wolne i średnie, budują ciekawy klimat, a główną rolę spełniają tu melodyjne klawisze, cała reszta muzycznego instrumentarium tworzy tło. Wokal jest nieco skrzeczący, mroczny i doskonale się zlewa z muzyczną ścianą tego albumu. To świetna odskocznia dla słuchacza zanurzonego w bardziej ekstremalnych dźwiękach, pozwalająca na chwilę odpoczynku i przemyśleń. Nie rozczarują się tutaj fani wspomnianego na samym początku Summoning, który z pewnością wywarł olbrzymi wpływ na brzmienie Druadan Forest. Zatem zachęcam do zapoznania się z materiałem ze skutej lodem Finlandii.

(English version)

Do you like spring? I do, too. Actually, winter as I remember it from my childhood hasn’t been here for a few years now, and all we can see outside are grayish-brown views and „winter” rainfall. Winter aura is closer to my heart. Not counting a few trips to the mountains of Lower Silesia, I have not felt the beauty of this time of year. So it is no wonder that I want to observe how the nature awakens to life from this not quite winter. A similar atmosphere of transition from the winter chill to the first signs of spring or from darkness to light is spread before us by 'The Lost Dimension’, an album released by the Wrocław-based label Wolfspell Records in 2017.

Druadan Forest is the project of a musician nicknamed V-Khaoz, who is quite well known in the black metal underground from his debut under the name Vargrav. In this project the artist is responsible for both instruments and vocals.

The album is a great atmospheric black metal in atmosphere similar to Summoning, you can feel in music and lyrics deep admiration for primal nature, you can also feel in this music matter melancholy which doesn’t let you forget about this album too soon. For me it is a kind of transition from darkness to the sunlit forest clearing. However, do not let this calmness deceive you, because somewhere in the background, in the shadows, behind the rotten stump, hides a primordial and indescribable evil, which is waiting for a moment of inattention, to tear into tiny pieces. Tempos are slow and medium, they build an interesting atmosphere, and the main role is played by melodic keyboards, the rest of the musical instrumentation creates a background. The vocal is a bit squawking, dark and blends perfectly with the musical wall of this album. It is a great escape for the listener immersed in more extreme sounds, allowing for a moment of rest and reflection. Fans of Summoning mentioned at the beginning, which certainly had a huge impact on Druadan Forest sound, will not be disappointed. So I encourage you to familiarize yourself with the material from the frozen Finland.

Tracklist:
1. Intro – Dreams Upon a Crimson Dawn
2. The Shadowborn
3. Quiet Reveries in Endless Sleep
4. Dragons of Forgotten Times
5. Beyond the Sun, Beyond the Moon
6. Plaintive Winds Swept Through Forgotten Battlefields

Band:
https://www.facebook.com/DruadanForest/

Label:
https://www.facebook.com/wolfspellrecords
https://wolfspellrecords.pl/

Autor: P.