FORMORKET – Formorket

CD-r / tape, Spiritside Productions, album 2017
(English translation below)

Zacznę od informacji, iż ta horda już nie istnieje. W 2017 roku nagrali ten oto album i rozwiązali szyki. Początki ich sięgają do 2003 roku i jak na czternaście lat egzystencji nie wypuścili zbyt wielu wydawnictw. Ich kartę w historii węgierskiego Black Metalu można podsumować następującą ilością: dwa dema, split z Der Wald des Absterbens, ep’ka i dwa albumy. Szkoda, bo rzadko się zdarza album, który będąc przesiąkniętym duchem Darkthrone z czasów od 'Plaguewielder’ do 'Sardonic Wrath’, dodatkowo wręcz emanuje aurą niepokoju. Pewnego rodzaju strachu. Oczywistym jest, że granie na modłę wspomnianego Darkthrone to kompletnie nic nowego. Tą muzykę słyszeliśmy po tysiące setek razy na innych wydawnictwach. Jedno jest pewne, a mianowicie – FORMORKET uderza w sedno Black Metalu, ohydnego, brudnego i najzwyczajniej pełnego Zła.

Ga’eheln i Saterion obecnie tworzą projekt o nazwie Svoid. Dziwna muzyka z pogranicza post Black Metalu wymieszana z Indie i tym podobnymi nowoczesnymi dźwiękami. Niestety, kompletnie nie moja stylistyka, więc w tym miejscu zakończymy ową wzmiankę na poziomie czysto informacyjnym. FORMORKET to po prostu Black Metal. Przesiąknięty norweską szkołą grania, surowy i charakteryzujący się surowym brzmieniem. Jednakże, horda postarała się by album mimo swej prymitywności na każdym pułapie, został zaopatrzony w dynamiczne, 'nie-garażowe’ brzmienie. Dźwięk jaki serwuje na duet z Węgier jest wyraźny, nasycony wylewającym się z niego trupem, ale to nie sala prób. Brzmienie jest o jeden poziom lepsze, tym bardziej z bardzo dobrze słyszalnym basem, którego ponury puls można swobodnie wyłapać z gradu gorączkowych lecz spójnych riffów. Jeśli jesteśmy przy pracy gitar to dodać można, że w większości są oparte na otwartych strunach, pojawiają się partie tremolo i harmonie. Czyli taka podstawa surowizny, ni mniej ni więcej. Kolejnym atutem są elementarne, niczym wyrwane z podręcznika (o ile taki by istniał), wokale. Przez całość trwania 'Formorket’ to istna wojna, niczym ryk bestii nawołującej do masowej zagłady. Głos, który wzywa w swej mocy wszystkich Piekielnych i ich pomioty. Gdy album się kończy, pozostaje pustka.

Drugi album FORMORKET ukazał się również na kasecie limitowanej do 50 sztuk. Cholernie szkoda, że Węgrzy zakończyli działalność. Tak purystycznych w swym podejściu jak i wydźwięku podziemie potrzebuje. Wysoki poziom i po prostu czysty Black Metal. Warto mieć ten album w kolekcji. Maniacy norweskiego brudu i prymitywnego grania znajdą tu coś dla siebie.

(English version)

Let me start with the information that this horde no longer exists. In 2017 they recorded this here album and disbanded. Their origins go back to 2003 and as for fourteen years of existence they didn’t release too many releases. Their card in the history of Hungarian Black Metal can be summed up by the following amount: two demos, a split with Der Wald des Absterbens, an ep and two albums. It’s a pity, because it’s rare to find an album which, while being infused with the spirit of Darkthrone from the times from 'Plaguewielder’ to 'Sardonic Wrath’, also emanates with an aura of anxiety. Some kind of fear. It is obvious that playing in the fashion of the aforementioned Darkthrone is nothing new. We have heard this music thousands and hundreds of times on other releases. One thing is for sure and that is FORMORKET strikes at the core of Black Metal, filthy, dirty and simply full of Evil.

Ga’eheln and Saterion currently form a project called Svoid. Strange music from the borderland of post Black Metal mixed with Indie and similar modern sounds. Unfortunately, it’s not my style at all so here we will end this note on a purely informative level. FORMORKET is simply Black Metal. Steeped in Norwegian school of playing, raw and characterized by harsh sound. However, the horde made sure that the album, despite its primitiveness on every level, is equipped with a dynamic, 'garage’ sound. The sound the duo from Hungary serves up is clear, saturated with the dead pouring out of it, but this isn’t a rehearsal room. The sound is one level better, even more so with a very well audible bass, whose grim pulse can be easily picked out from the hail of hectic but coherent riffs. If we’re talking about guitar work, I can add that it’s mostly based on open strings, tremolo parts and harmonies appear. That is, the basis of the raw material, no more and no less. Another advantage are the elementary vocals, as if taken out of a textbook (if there is such a thing). Throughout the whole duration of 'Formorket’ it’s a real war, like a roar of a beast calling for mass destruction. A voice that summons in its power all the Infernals and their spawn. When the album ends there is nothing left.

The second FORMORKET album was also released on cassette limited to 50 copies. It’s a damn shame that Hungarians ceased their activity. Underground needs such purists in their approach and sound. High level and simply pure Black Metal. Worth having this album in your collection. Maniacs of Norwegian dirt and primitive playing will find something for themselves here.

Tracklist:
1.All Souls’ Night
2.King of the Black Sun
3.Discording Waves
4.His Flame Burns
5.Moments of the Undead
6.Death and Destruction
7.Walk into Nothing

Band:
https://formorketofficial.bandcamp.com/

Label:
https://spiritside.bandcamp.com
http://spiritside.info

Autor: W.