CZARNOBOG – FORN ANDA NÁTTÚRUNNAR

CD-R, Caligo Arcanum Productions / Wolfmond Productions, album 2015
(English translation below)

Mûrazôr, odpowiedzialny za kompletny wizerunek projektu CZARNOBOG, pochodzi z Rosji. Od lat jednak rezyduje w Niemczech więc przypisywanie temu tworowi niemieckich korzeni jest w sumie dopuszczalne. To już 4-ty album od 2012 roku, który był rokiem założenia tego projektu. Muzycznie możemy tu swobodnie mówić o nawiązaniu do czasów demówkowych lat 90-tych. Album został wydany przez meksykański label Caligo Arcanum Productions jak i również przez niemiecki WolfMond Production. W obu przypadkach mowa o podwójnym cd-r, bowiem materiał trwa bagatela dwie godziny! Początkowo nie byłem nawet przekonany by chwycić za odsłuch 'Forn anda náttúrunnar’. Nie chodziło o brak czasu, nie. Ot, po prostu pewne głosy podpowiadały, że to nie może być nic na tyle interesującego by uchwycić moją uwagę przez cały czas trwania materiału. Oczywiście myliłem się, bo nawet teraz pisząc ową recenzję umysł bardziej ucieka w kierunku muzyki niż prób koncentracji przy pisaniu tej recenzji. Zanim zacznę dodam jeszcze tylko, że Mûrazôr działa jeszcze w trzech innych projektach / hordach, a mianowicie: Sturmfolk, Krigsvinter i Sterbendes Licht (a przynajmniej tak jest na czas pisania tej recenzji w marcu 2019).

Materiał zawarty na dwóch krążkach cd-r przede wszystkim zaskoczył mnie swą autentycznością. Jest w tym Black Metalu coś cholernie nieposkromionego, nie dotkniętego skurwiałym łapskiem komercji bądź myślą pchania się na salony ku uciesze jak największej ilości tzw. fanów (tfu!). Owa wiarygodność jest mianownikiem całego, bądź co bądź bardzo długiego materiału. CZARNOBOG katuje w dość archaiczny sposób swój Black Metal wspomagany ambientalnymi wstawkami czy nawet utworami, a ja nie mogę się uwolnić od porzucenia tego materiału. W tym jego potęga, w cholernie obezwładniającym klimacie podsycanym nakręcanym magnetyzmem kompozycji. Przecież gdyby mi ktoś starał się wmówić, że ten materiał ukazał się hen lat temu, pewnie bym mu przytaknął potwierdzająco. Wiadomo, brzmienie jest lepsze niż w latach 90-tych ale to też nie tak do końca. Słychać przyjemne sprzężenia w środku riffów, zresztą zaraz opowiem trochę o pracy gitar. Otóż, riffy są monotonne, powtarzalne, a może nawet i przewidywalne. Jednak zabijcie mnie kurwa, to pasuje jak cholera! Smętne gitary przesiąknięte melancholią, upojone nostalgią są wspomagane niejednokrotnie posępną a zarazem i rzewną rolą instrumentów klawiszowych. Te z kolei na szczęście nie wybijają się na przód, tworzą dosłownie tło dla reszty instrumentów. Żeby jednak nie było, że to tylko zgorzkniały bądź pełen smutku klimat panuje. Nic podobnego, Mûrazôr w wielu partiach dosłownie rzyga w słuchacza pierwotną mocą nienawiści. Tempa bazują raczej wokół tych wolniejszych czy powiedzmy średnich, ale są i wspomniane wyżej pełne gniewu szybsze partie. Sporo tu również wstawek czy fragmentów z użyciem gitar akustycznych. Idealnie oddaje to nastrój, gdy w tel słychać jeszcze trzaski piorunów i wyjący wicher. Również odgłosy starcia na polu bitewnym, zgiełk oręża jako tło gdy na przodzie już trwa utwór… Prześwietne! I ten cholerny brud, prymitywizm dźwiękowy…

Jedyne czego tak naprawdę szkoda to sposobu wydania. Cóż, format cd-r nie należy do czegoś co szczególnie cenię, jest na samym końcu. Materiał na tyle zacny, że powinien się minimum na podwójnym CD ukazać albo taśmie nawet formatu DIY. Jedno jest pewne – to konkret, dla mnie materiał wielu odsłuchów. Jednak według mnie, mimo przyciągającej ucho zawartości 'Forn anda náttúrunnar’ winien być krótszy i zamykać się w standardowym czasie trwania albumu. Niech to jednak nikogo nie zniechęci. Wspierać i szukać wydawnictw.

(English version)

Mûrazôr, responsible for the complete image of the CZARNOBOG project, comes from Russia. However, he has been residing in Germany for years, so attributing the German roots to this creation is actually acceptable. This is already the 4th album since 2012, which was the year when the project was founded. Musically, we can freely talk about the reference to the demo times of the 90s. The album was released by Mexican label Caligo Arcanum Productions as well as by German WolfMond Production. In both cases we are talking about a double cd-r, because the material lasts a two hours! At first I wasn’t even convinced to listen to 'Forn anda náttúrunnar’. It wasn’t about lack of time, no. It’s just that some voices told me that it couldn’t be anything interesting enough to hold my attention for the whole duration of the material. Of course, I was wrong, because even now, writing this review, my mind is running away more towards the music than trying to concentrate on writing this review. Before I start I will just add that Mûrazôr is active in three other projects / hordes, namely: Sturmfolk, Krigsvinter and Sterbendes Licht (at least for the time when I wrote this review in March 2019).

The material contained on the two cd-r discs surprised me first of all with its authenticity. There is something damn irrepressible in this Black Metal, not touched by the fucking hand of commercialism or the thought of pushing themselves into the salons to please as many so-called fans as possible. This credibility is the denominator of the whole, after all very long material. CZARNOBOG tortures with the Black Metal in a rather archaic way, supported by ambient interludes or even tracks, and I can’t free myself from abandoning this material. That’s the power of it, in the overpowering atmosphere fuelled by the magnetism of the compositions. After all, if someone tried to tell me that this material was released hen years ago, I would probably nod affirmatively. Of course, the sound is better than in the 90s, but it’s not quite like that either. You can hear nice feedback in the middle of the riffs, by the way I will tell you a bit about the guitar work. Well, the riffs are monotonous, repetitive, and maybe even predictable. However, fucking kill me, it fits like hell! Gloomy guitars soaked in melancholy, intoxicated with nostalgia are supported by the often grim and sorrowful role of keyboards. These, in turn, fortunately do not stand out in front, they create a literal background for the rest of the instruments. But let it not be said that it is only a bitter or sad atmosphere that prevails. Nothing of the sort, Mûrazôr in many parts literally pisses the listener off with the primal power of hatred. Tempos are rather based around slower or, let’s say, medium ones, but there are also the aforementioned angst-ridden faster parts. There are also many interludes or fragments with acoustic guitars. It perfectly reflects the mood, when in the tel you can still hear the crackling of thunder and howling of the wind. Also the sounds of clash on the battlefield, the noise of weapons as a background when the song is already in front… Superb! And that damn filthy, primitive sound…

The only thing I really feel bad about is the method of release. Well, the cd-r format is not something I particularly appreciate, it’s at the very end. The material is so good that it should be released on a double CD or a tape, even in DIY format. One thing is for sure – this is a decent piece of music, for me it’s the material of many listens. However, in my opinion, despite the ear-catching content of 'Forn anda náttúrunnar’ should be shorter and close to the standard album duration. But don’t let this discourage anyone. Support and seek for the CZARNOBOG releases.

Tracklist:
CD-r 1
1. Die Nacht erwacht
2. Sigurður Fáfnisbani
3. Magna Germania
4. Von der Sehnsucht nach der uralten Zeit
5. Germanischer Hexenwinter
6. Nordmann
7. Im Nebelwald
8. Götterdämmerung

CD-r 2
1. Af svörtu töfra af galdramaður
2. Im Wahnsinn der Nostalgie
3. Spádómur af þeim nornir
4. Pagan Black Metal Storm
5. Forn anda náttúrunnar
6. Tränen der Walküre

Band:
https://wehrgoat.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/pages/Czarnobog/279659695509950/

Label:
https://www.facebook.com/CaligoArcanumProductions/
https://caligoarcanumproductions.bigcartel.com/
http://www.wolfmond-production.de/
https://www.facebook.com/pages/Wolfmond-Production/267571790060929/
https://wolfmondproduction.bandcamp.com/

Autor: W.