BALMOG – VACVVM


CD / vinyl, War Anthems Records / BlackSeed Productions, album 2018
(English translation below)

W 2015 roku Hiszpanie wydali swój drugi album, który według mnie był punktem zwrotnym w ich muzycznej ścieżce. Od tego czasu pojawiło się kilka pomniejszych wydawnictw -> trzy splity oraz kompilacyjne wydawnictwo kolekcjonerskie zawierające oba albumy na kasetach w drewnianym pudełku z sigilem Lucyfera. Żeby nie było za łatwo, limit to raptem 40 sztuk. Jeżeli mowa zaś o splitach, to BALMOG dzielił swój materiał z kolejno: Ered, Nakkiga oraz Sartegos. Na trzeci album nie dane nam było długo czekać, bo oto niebawem po dwóch latach wypełnionych wspomnianymi wydawnictwami, na początku marca tego roku ukazuje się 'Vacvvm’ pod skrzydłami War Anthem Records. Historia początków hordy sięga 2003 roku, czyli już niemały szmat czasu są obecni w podziemiu. Śledząc ich wydawnictwa począwszy od drugiego dema, kiedy to w łapska wpadł mi 'Pestilent Rats For Your Moribund Children’ łatwo można wychwycić postęp jaki ten zespół przeszedł. I trzeba przyznać, że wyszło to Hiszpanom na dobre.

’Vacvvm’ przenosi nas w stan oślepienia. Słuchając nowego albumu BALMOG, mam wrażenie wyostrzenia zmysłów percepcji duchowej, przy których wzrok to zbędne narzędzie postrzegania. Oferowany Black Metal jest cholernie nacechowany spirytyzmem, aż po granice możliwości. Jednakże, nie opiera się wyłącznie na hipnotycznych partiach. Kompozycje są bardzo rozbudowane, połączone jakąś niewidzialną nicią i spójne niczym rytm pierwotnego rytuału. To właśnie urzeka najbardziej, owa prostota zamknięta w wielu pomysłach aranżacyjnych. Tym bardziej dzięki takiemu zabiegowi stylistycznemu, można intensywniej odczuć wspomnianą wyżej atmosferę. Osiem utworów wchodzących w skład 'Vacvvm’ porywa zróżnicowaniem w kreowaniu emocji, ale również owa kreacja trzyma silnie w ryzach spójności cały program trwania albumu. Wynurzająca się z aranżacji groza dopełnia czarę ciemności. Demoniczność, która została nacechowana zatęchłym mrokiem, wyłania się z każdym utworem z osobna. Przejdźmy teraz stricte do muzyki. Trzeba przyznać Hiszpanom, że stawiając na prostotę aranżacyjną, w której postanowili zawrzeć hipnotyczne, anty-ludzkie, plugawe riffy, stworzyli najzwyczajniej fundamentalną podwalinę tego czym jest Black Metal. Praca gitar w połączeniu z pracą basu, który wyrzuca swoje jadowite partie jak czarne serce pompujące czarną, martwą krew… To najzwyczajniej zachwyca. Faktem jest, że takie ujęcia stylistyczne to nic nowego. Mój zachwyt wziął się jednak z emanującej łatwości z jaką zespół tego dokonał. BALMOG nie wypada słabiej w jakiejkolwiek części albumu, z każdą szybkością radzi sobie wybornie. Wokalnie otrzymujemy konglomerat Black Metalowych wrzasków, ale też i mówionych partii z pogłosem radiowym. Wprowadza to niemałe urozmaicenie, wyrywa z transu.

W dzisiejszych czasach nie sztuką jest nagrać, a już tym bardziej wydać swoją muzykę. Konwertując jednak idee w taką muzykę, o takim potencjale i atmosferze, to naprawdę coś. Bezpośredniość połączona ze spirytualizmem. Ślepnąć wam nakazano, zatem nurzajcie się w odmętach czerni dusz waszych.

(English version)

In 2015 the Spaniards released their second album, which in my opinion was a turning point in their musical path. Since then, there have been a few minor releases -> three splits and a collector’s compilation release containing both albums on cassettes in a wooden box with Lucifer’s sigil. Not to make things too easy, the limit is only 40 copies. Speaking of splits, BALMOG shared their material with, in turn: Ered, Nakkiga and Sartegos. We didn’t have to wait long for the third album, because soon, after two years filled with the mentioned releases, in the beginning of March this year 'Vacvvm’ will be released on War Anthem Records. The history of the horde dates back to 2003, which is quite a long time for them to be present in the underground. Following their releases starting from the second demo, when I got my hands on 'Pestilent Rats For Your Moribund Children’ you can easily notice the progress this band has made. And I have to admit that it worked out well for the Spanish.

’Vacvvm’ takes us into a state of daze. Listening to the new album of BALMOG, I have an impression of a sharpening of the senses of spiritual perception, in comparison with which sight is an unnecessary tool of perception. The Black Metal on offer is damnably spiritualistic, to the point of being extreme. However, it does not rely solely on hypnotic parts. The compositions are very complex, connected by some invisible thread and coherent like a rhythm of a primal ritual. This is what charms the most, this simplicity closed in many arrangement ideas. All the more so thanks to this stylistic treatment, you can feel the aforementioned atmosphere more intensively. Eight tracks included in 'Vacvvm’ captivate with their diversity in creating emotions, but also this creation keeps a strong consistency throughout the whole album. The horror emerging from the arrangements completes the darkness. Demonic nature, which was characterized by musty darkness, emerges with every track separately. Let us now move strictly to the music. We have to admit that the Spaniards, by opting for simplicity of arrangement, in which they decided to include hypnotic, anti-human, filthy riffs, created simply the fundamental foundation of what Black Metal is. The guitar work combined with the bass work, which throws out its venomous parts like a black heart pumping black, dead blood… It is simply stunning. The fact is that such stylistic approaches are nothing new. However, my admiration came from the emanating ease with which the band did it. BALMOG doesn’t fall short in any part of the album, with every speed it copes splendidly. Vocally we get a conglomerate of Black Metal screams, but also spoken parts with radio reverb. It introduces a lot of variety, it pulls you out of a trance.

Nowadays it’s not an achievement to record, let alone release your music. However, converting ideas into such music, with such potential and atmosphere, is really something. Directness combined with spiritualism. You have been ordered to go blind, so drown in the depths of the blackness of your souls.

Tracklist:
1.Qui immolatus iam non moritur…
2.Eating the Descendant
3.Hodegetria
4.Vigil of the Blinds
5.Inde Deus Abest
6.Come to the Pulpit
7.Gignesthai
8.…sed semper vivit occisus

Band:
https://www.facebook.com/Balmog-365630056846060/
https://balmog.bandcamp.com/

Label:
http://www.war-anthem.de/
http://www.blackseedprod.com/

Autor: W.